Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ogrodzenia budynku oraz...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ogrodzenia budynku oraz zagospodarowanie przestrzeni kompleksu

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
powiat: Warszawa
261849328
szp.szi@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490494
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 261849328
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ogrodzenia budynku nr 124 oraz zagospodarowanie przestrzeni kompleksu dla Wojskowego Biura Historycznego; Warszawa-Rembertów.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ogrodzenia budynku nr 124 oraz zagospodarowanie przestrzeni kompleksu dla Wojskowego Biura Historycznego; Warszawa-Rembertów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego
w zakresie realizacji i odbioru przedmiotowego zadania określa: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 12 do SWZ) oraz pozostałe załączniki SWZ.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45200000-9, 45210000-2, 45231000-5, 45233000-9, 45262300-4, 45262310-7, 45262400-5

Dokument nr: 2021/BZP 00132721, 43/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/szi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak.
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia
Dokumenty opatrzone klauzulą niejawności pozostają do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym złożeniu wniosku, pisemnym wystąpieniu oferenta, uzyskaniu zgody Szefa SZI oraz po okazaniu stosownych dokumentów (pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych).
Wglądu do dokumentacji niejawnej można dokonać w dniach roboczych w godz. 8.00-14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z: p. Darią JĘDRZEJCZYK tel. 261-849-379, p. Pauliną KMIECIK tel. 261-849-379
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szi
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej SZI: https://platformazakupowa.pl/pn/szi
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Infrastruktury Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Infrastruktury jest Pani Małgorzata Paciorkowska tel. 261-849-448;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zamówieniem publicznym/ realizacją umowy tj. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ogrodzenia budynku nr 124 oraz zagospodarowanie przestrzeni kompleksu dla Wojskowego Biura Historycznego; Warszawa-Rembertów.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa PZP";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 i 79 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490494
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-18 10:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szi

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 560 dni

Wymagania:
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 39 800,00 zł przed upływem terminu składania ofert.
2. Wniesione wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. 18.08.2021 do godz. 10:30
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 43/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 2653710,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ogrodzenia budynku nr 124 oraz zagospodarowanie przestrzeni kompleksu dla Wojskowego Biura Historycznego; Warszawa-Rembertów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego
w zakresie realizacji i odbioru przedmiotowego zadania określa: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 12 do SWZ) oraz pozostałe załączniki SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 560 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zakończenia robót budowlanych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w niniejszym postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał:
1) kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg
i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowaną
i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683 z późn. zm.) lub Zarządzenia Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.12.2017 r. (Dz. Urz. MON 2017 poz. 226) - dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie
2) koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSW) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, wymaganą ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 838) - dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca ma być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł.
W przypadku, kiedy wartość dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie podana w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi posiadać akredytowany system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego - dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie
b) Wykonawca ma wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie ogrodzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na kwotę co najmniej 1 200 000,00 zł brutto (każda) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 3 do SIWZ)
W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia,
w którym NBP opublikuje ww. informacje.
c) Wykonawca musi dysponować:
- kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do prac przy zabytkach nieruchomych zgodnie z zapisem Art. 37c Ustawy z dnia 31.07.2003 r.
o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do kierowania robotami budowlanymi osoby, które posiadają uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego, oraz które przez co najmniej 18 miesięcy brały udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury);
- kierownikiem budowy oraz kierownikami branżowymi posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej oraz przynależącymi do właściwego Oddziału Izby Architektów lub właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;
- kierownikiem budowy oraz kierownikami branżowymi posiadającymi pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa i aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- instalatorem/ konserwatorem systemów alarmowych posiadającym zaświadczenie lub świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów
w zakresie instalowania/konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 lub aktualne zaświadczenie lub świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów alarmowych, legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa i aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- kierownikiem kancelarii lub inną osobą odpowiedzialną za przechowywanie, obieg i ewidencję materiałów niejawnych, posiadającymi pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa i aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów teleinformatycznych posiadającym: pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa i aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zaświadczenie stwierdzające odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
w systemach teleinformatycznych wydane przez SKW lub ABW;
- pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych posiadającym: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej i zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW lub SKW.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 20 do SWZ) - oddzielnie składa lider, partner konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, podmiot udostępniający zasoby, podwykonawcy);
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału, Wykonawca musi przedstawić:
1) koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSW) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, wymaganą ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 838) - dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie,
2) akredytowany system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego - dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie,
3) dokument potwierdzający ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł.
W przypadku, kiedy wartość dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie podana w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje,
4) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie ogrodzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą
i zagospodarowaniem terenu na kwotę co najmniej 1 200 000,00 zł brutto (każda) w
5) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Załącznik nr 5 do SIWZ),
6) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 6 do SIWZ)
7) dla kierownika budowy oraz kierowników wyżej wymienionych branż należy załączyć:
- oświadczenie (...)
8) dla instalatora(-ów)/konserwatora(-ów) systemów alarmowych należy załączyć: (...)
9) dla kierownika kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie (...)
10) dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów teleinformatycznych należy załączyć:
- pisemne (...)
11) dla pełnomocnika ds. informacji niejawnych należy załączyć:
- poświadczenie(...)

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca Zamawiający informuje, że pełne dane dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w SWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
2) Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie w zakresie wskazanym
w Załączniku nr 2 do SWZ (tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na dzień składania ofert. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składają odrębnie:
- Wykonawca/ każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu;
- podmiot udostępniający zasoby na zasadach art. 118 ustawy PZP. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby
- podwykonawcy, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy.
3) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 10 do SWZ).
4) Oświadczenie o wykonaniu wykazu urządzeń do serwisowania (Załącznik nr 8 do SWZ).
5) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy
o pracę (Załącznik nr 11 do SWZ).
6) Wypełnioną uproszczoną kalkulację cenową (Załącznik nr 13 do SWZ).
7) Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (Załącznik nr 21 do SWZ).
8) Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, lub inny dokument, w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów udostepniających zasoby (Załącznik nr 7 do SWZ).
9) Oświadczenie Wykonawcy o zastosowaniu materiałów ... (Załącznik nr 23 do SWZ)
10) Oświadczenie, z którego wynika, jakie roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
11) Pełnomocnictwo.
12) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
13) Dowód wniesienia wadium.
W przypadku dokonania przelewu bankowego zaleca się załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji oryginał dokumentu gwarancyjnego w postaci elektronicznej opatrzony podpisem przez jego wystawcę (ubezpieczyciela).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 39 800,00 zł przed upływem terminu składania ofert.
2. Wniesione wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. 18.08.2021 do godz. 10:30
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą (...)
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca Zamawiający informuje, że pełne dane dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w SWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający wymaga aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.
3. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postępowania
o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy oraz SWZ.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian (zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP) postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
2) osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, zmiana pełnomocnictwa do nadzorowania i koordynowania,
3) zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę podwykonawcy jeżeli otrzyma potwierdzenie rozliczenia się Wykonawcy
z poprzednim podwykonawcą oraz dochowa procedury określonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami umownymi) w tym:
a) rezygnacja z podwykonawstwa,
b) zmiana zakresu podwykonawstwa.
4) zmiany albo rezygnacji podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się
w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wówczas Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania.
5) zmiana Wykonawcy - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę Wykonawcy w przypadku:
a) spełnienia postanowień umownych Zamawiającego,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
6) zmiana finansowania zamówienia na skutek ewentualnego braku płynności finansowania robót lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego
w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy.
7) zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji zamówienia (zmniejszenie, zwiększenie) w przypadku:
a) wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania umowy może ulec przesunięciu
o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót budowlanych,
b) występowania okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią (np. instytucje i ograny administracji państwowej oraz inne instytucje, w tym wojskowe, biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia) lub siły wyższej (zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, któremu nie można było zapobiec, ani któremu nie można było przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie całości lub części zobowiązań) - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzeb (...)
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca Zamawiający informuje, że pełne dane dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w SWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zakończenia robót budowlanych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.