Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nur
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur
powiat: ostrowski
tel. 662 520 688, Faks: 86 2779901
inwestycje@gminanur.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nur
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 662 520 688, Fa
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
-wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn.zm.) określonego w art. 2 ust. 1. pkt. 1 na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nur i Łęg Nurski
II. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nur i Łęg Nurski.

Na planowanych do opracowania dokumentacji drogach, częściowo pod nawierzchnią asfaltową, przebiega sieć wodociągowa wykonana z rur azbestowych O 100. W dokumentacji należy zaplanować wykonanie budowy sieci wodociągowej poza jezdnię (pod chodnikiem, bądź poboczem, lub na gruntach prywatnych) wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci i włączeniem do działającej sieci wodociągowej.

Cały obszar gminy Nur objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2) Szczegółowy zakres prac objętych projektem należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.

3) Zamawiający przewiduje opracowanie 3 oddzielnych dokumentacji z podziałem na poszczególne zadania:

Zadanie I - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w miejscowości Nur, Ul. Ogrodowa.

Ze względu na konieczność uzyskania uzgodnień z zarządcą drogi wojewódzkiej dokumentację należy podzielić na dwa odcinki:

Odcinek I - połączenie z nowowybudowaną siecią wodociągową na Ul. Łomżyńskiej (droga gminna nr 260523W) i przejście pod drogą wojewódzką nr 694 - w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej,

Odcinek II - pozostała część Ul. Ogrodowej (droga gminna nr 260521W) do włączenia z drogą powiatową nr 2627W - Ul. Brokowska w Nurze.

Łączna długość projektowanego wodociągu w ramach zadania I - ok. 1000 mb.

Zadanie II - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w miejscowości Nur, Ul. Brokowska (odcinek od Ul. Podsadniej do drogi krajowej nr 63). Ulica Brokowska w Nurze jest drogą powiatową o nr 2627W.

Łączna długość projektowanego wodociągu w ramach zadania II - ok. 1350 mb.

Zadanie III - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w miejscowości Nur, Ul. Brokowska i Łęg Nurski.

Ze względu na konieczność uzyskania uzgodnień z zarządcami drogi krajowej i powiatowej dokumentację należy podzielić na dwa odcinki:

Odcinek I - przejście pod drogą krajową nr 63, w granicach pasa drogi krajowej,

Odcinek II - od drogi krajowej nr 63 do końca miejscowości Łęg Nurski (droga powiatowa 2627W).

Łączna długość projektowanego wodociągu w ramach zadania III - ok. 820 mb.

4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno, dwa lub trzy zadania.

5) Oferty będą rozpatrywane i oceniane w podziale na poszczególne zadania.

6) Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

a) pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,

b) opracowanie projektu budowlanego dla podstawowego zakresu robót, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane aktualnymi na dzień przekazania projektu budowlanego Zamawiającemu, zawierającego:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany (w tym również opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego)

- projekt techniczny,

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w tym również:

informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
inwentaryzacja zieleni oraz opinii dendrologicznej, w przypadku konieczności usunięcia drzew/krzewów - jeśli będzie wymagana;
karta informacyjna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - jeśli będzie wymagana;
opinia geotechniczna - jeśli będzie wymagana.

c) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

d) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,

e) sprawowanie nadzoru autorskiego.
7) Przedmiot zamówienia należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.),

b) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn.zm.),

c) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn.zm.),

d) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn.zm.),

e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.).

f) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

g) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

h) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

i) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 126).

6) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.

7) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa aktualnymi na dzień przekazania jej Zamawiającemu oraz kompletna pod względem celu, któremu ma służyć tj. uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub w przypadku braku takiej konieczności - dokonaniu skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

8) Z uwagi na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby spełniała ona wszelkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. Tam, gdzie w dokumentacji zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności, w szczególności poprzez wskazanie parametrów granicznych wskazujących na spełnianie warunku równoważności.

9) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania wyjaśnień lub odpowiedzi na ewentualne zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji o konieczności udzielenia odpowiedzi lub wyjaśnień.

10) Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszego zamówienia zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

11) Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych inwestycji. Wykonawca zobowiązany będzie zlecić wykonanie mapy uprawnionemu geodecie na własny koszt.

Dokument nr: IZD.2.12.2021, IZD.271.2.12.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 sierpnia 2021 roku do godz. 12.00:

- pocztą elektroniczną na adres inwestycje@gminanur.pl

- faksem na nr (86) 2779901

- ePUAP: Urząd Gminy Nur:/ f7558jnfbk/

- osobiście lub pocztą: Urząd Gminy Nur, Ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur.

Miejsce i termin realizacji:
Całość prac projektowych umożliwiających złożenie wniosku o pozwolenie budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, powinien wykazać że:

1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - prawidłowo zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy, rozbudowie, modernizacji sieci wodociągowej o długości min. 1000 mb wraz z dokumentem potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane należycie,

2) Dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminy składania ofert.

VI. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:

1) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ,,Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - Zadanie nr ....".

VII. Kryteria oceny oferty:

Cena brutto - 100%

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferty będą rozpatrywane i oceniane w podziale na poszczególne zadania.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową.
W cenę należy wkalkulować wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości.
Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. Inne informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

d) unieważnienia postępowania, jeśli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej http://nur.bipgmina.pl/ oraz pocztą elektroniczną na wskazany w ofercie adres mailowy.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.