Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku

Przedmiot:

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 43
20-076 Lublin
powiat: Lublin
zamowienia@lublin.so.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-30 16:30:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim przy Ul. Przemysłowej - zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przyłączenia obiektu do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wraz z załącznikami oraz warunki przyłączeniowe.

CPV: 65310000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00132642, D.ZP.-2824-35/2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej ręki:
art. 214 ust. 1 pkt 1a) w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze.
- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej ręki: W związku trwającą procedurą wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. ,,Budowa budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelski przy ul. Przemysłowej" sprawa nr D.ZP. 2820-12/2021, konieczne jest wykonanie przyłączenia wyżej wymienionego obiektu do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. W mieście Opole Lubelskie właścicielem tej sieci jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Zamówienie na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej może zostać udzielone wyłącznie jednemu wykonawcy - PGE Dystrybucja S.A., ponieważ jest on właścicielem całej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (zarządza siecią elektroenergetyczną i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego we wschodniej i centralnej części kraju) oraz nie istnieją inne sieci ani inne techniczne rozwiązania, które pozwalałyby dostarczać do odbiorców końcowych prąd. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2012, 1059) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii, jako że działa w warunkach monopolu naturalnego, jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami, które się o to ubiegają. Koszty prac projektowych i prac związanych z przystosowaniem swoich obiektów do przyłączenia ponosi PGE Dystrybucja S.A., natomiast Zamawiający zobowiązany jest uiścić opłatę przyłączeniową. Kluczową kwestią jest to, że opłata ta ma charakter publicznoprawny i podobnie jak umowa z przedsiębiorstwem energetycznym o przyłącze do sieci (art. 7 ust. 1 tej ustawy) jest warunkiem koniecznym do zawarcia przyszłej umowy w sprawie dystrybucji energii elektrycznej. Ustawa Prawa energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) definiuje dystrybucję jako transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom. Dystrybucją energii elektrycznej zajmuje się operator systemu dystrybucji (OSD). Zgodnie z definicją OSD jest to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi. Podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej powinien być podmiot, do którego sieci przyłączone są nieruchomości zamawiającego. O ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii o tyle brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej Zgodnie z danymi zawartymi w Wykazie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetycznej, Operatorem Systemów Dystrybucyjnych dla Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest firma TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, Oddział w Gliwicach 44-102 Gliwice, ul. Portowa 14a. Przedmiotowe zamówienie z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może być świadczone tylko w/w wykonawcę. W obecnym stanie faktycznym i prawnym, na terenie Opola Lubelskiego żaden inny podmiot, poza PGE Dystrybucja S.A., nie jest uprawniony do wykonania czynności objętych załączonym projektem umowy pobraniem wynikającej z niej opłaty przyłączeniowej, a w efekcie dokonaniem przyłącza obiektu do sieci energetycznej. Jak wynika z decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2010 r. znak DPE-4711-18(3)/19029/2010/MW jedynym koncesjonowanym podmiotem (KONCESJA Nr DEE/42/19029/W/2/2007/BT) mającym status Przedsiębiorstwa Energetycznego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2011 Nr 135 poz. 789 z późn. zm.) działającym na obszarze miasta Opole Lubelskie jest PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie, adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 214 ust. 1 pkt 1) litera a) w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zważywszy na powyższe, należy udzielić zamówienia, po przeprowadzeniu negocjacji w trybie z wolnej ręki, jedynemu możliwemu w tym przypadku Wykonawcy, czyli PGE Dystrybucja S.A. Zauważyć należy, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym przypadku w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 1) litera a) ustawy PZP, może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu stosownych przesłanek, które w niniejszej sprawie zostały wykazane, co potwierdza również pogląd przyjęty w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Dla zastosowania art. 214 ust. 1 pkt 1) litera a) ustawy PZP konieczne jest istnienie trwałego i nieprzezwyciężalnego monopolu, który ma charakter obiektywny. Nie wystarcza okoliczność tego rodzaju, że przedmiotem zamówienia są urządzenia o specyficznych cechach lub o specyficznych cechach ich montażu (wyrok KIO o sygn. akt KIO 153/11 z dnia 10 lutego 2011 r.). Zdaniem Zamawiającego zastosowanie w opisanej sytuacji trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze istnieje wyłącznie jeden Wykonawca zamówienia i niemożliwym jest przeprowadzenie postępowania w jakimkolwiek z konkurencyjnych trybów. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki z art. 214 ust. 1 pkt 1) litera a) ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PGE Dystrybucją Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie
5.1.2.) Ulica: ul. Garbarska 21A
5.1.3.) Miejscowość: Lublin
5.1.4.) Kod pocztowy: 20-340
5.1.5.) Województwo: lubelskie
5.1.6.) Kraj: Polska

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.