Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usługi technicznego utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i...

Przedmiot:

Wykonywanie usługi technicznego utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i elektrycznego ogrzewania rozjazdów

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A
Rotterdamska 9
81-337 Gdynia
powiat: Gdynia
58 627 44 59
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: 58 627 44 59
Termin składania ofert: 2021-08-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonywanie usługi technicznego utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i elektrycznego ogrzewania rozjazdów zlokalizowanych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi technicznego utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i elektrycznego ogrzewania rozjazdów zlokalizowanych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., zgodnie z ,,Instrukcją zasad i wymagań utrzymania infrastruktury kolejowej ZMPG S.A. MPG-I" oraz DTR urządzeń.

Dokument nr: 2021/BZP 00132537

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2021-08-26 11:00

Wymagania:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie § 23 pkt. 1) Regulaminu.
W celu wykazania braku podstaw wykluczeniu z postępowania na podstawie §
23 ust. 1 Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wskazanych w
Rozdziale VIII ust. 1, pkt. 2) i 3) SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu:
1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
2) warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku.
3) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:
a) należytym wykonaniem w okresie ostatnich 10 (słownie: dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 1 (słownie: jednej) usługi polegającej na utrzymaniu stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
b) dysponowaniem w okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania oraz w okresie gwarancji jakości osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą nadzorowały realizację przedmiotu zamówienia, w tym:
- minimum 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą tytuł inżyniera i uprawnienia
w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
- minimum 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą tytuł inżyniera automatyka
urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Ww. osoby wskazane przez Wykonawcę muszą znać język polski w stopniu
umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie.
W przypadku osoby/osób nie znającej/-cych języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (własnym staraniem i na własny koszt) stałego
i biegłego tłumaczenia na język polski (tłumacza).
Dopuszcza się ważne, odpowiadające kwalifikacje nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje uzyskane w innych państwach z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).
4) warunek dotyczący sytuacji finansowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem na dzień składania ofert ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.
Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozdziale VIII SWZ oraz Informacjach dodatkowych niniejszego Ogłoszenia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.