Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu dachów dwóch budynków

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie remontu dachów dwóch budynków

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Białobrzeska 11
02-379 Warszawa
powiat: Warszawa
sekretariat@zgnochota.waw.pl
https://zgnochota.ezamawiajacy.pl/pn/zgnochota/demand/notice/public/35498/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu dachów dwóch budynków użytkowych zlokalizowanych w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - budynek garażu przy Ul. Drobiazg 2. Zamówienie obejmuje wykonanie:
a) czyszczenia połaci dachu,
b) częściowego rozebrania pokrycia dachu z papy,
c) wymiany pasa obróbki blacharskiej,
d) wymiany rynien i rur spustowych,
e) smarowania pokrycia papowego,
f) przycięcia drzew i krzewów;

Część II - pawilon przy Ul. Grójeckiej 108. Zamówienie obejmuje wykonanie:
a) wymiany starych pokryć na pokrycie z papy termozgrzewalnej przy grubości warstwy wierzchniego krycia - 5,7 mm ,
b) wymiany obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej,
c) demontażu elementów rurociągu - rura wywiewna blaszana
d) wymiany rynien z blachy ocynkowanej
e) pozostałych robót towarzyszących wynikających z technologii robót

CPV: 45260000-7, 45262500-6

Dokument nr: 2021/BZP 00132524, DOK/3411/18/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zgnochota.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@zgnochota.waw.pl lub za pośrednictwem
platformy znajdującej się pod adresem: https://zgnochota.ezamawiajacy.pl w zakładce
,,Korespondencja".
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
? w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych - Piotr Milej, tel. 022 658 19 03, email pmilej@zgnochota.waw.pl, Dorota Janiak, tel. 022 658 19 03, email djaniak@zgnochota.waw.pl
? w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Tomasz Kisielewski e-mail tkisielewski@zgnochota.waw.pl, tel. 22 658 19 03, Krzysztof Wolinski e-mail kwolinski@zgnochota.waw.pl, tel. 22 658 19 03.
2. Pełna informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte w Rozdz. VI SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa, tel. 22 658 06 95; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. Wykonanie prac związanych z remontem generalnym dachu polegających na wymianie: pokrycia z papy, obróbek blacharskich, naprawie gzymsów, kominów na budynku przy Ul. Tarczyńskiej 11 w Dzielnicy Ochota w Warszawie - DOK 3411/18/2021, prowadzonym w trybie podstawowym;
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp" w szczególności spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy Ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której prowadzone jest niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
.............................................
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgnochota.ezamawiajacy.pl/pn/zgnochota/demand/notice/public/35498/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-18 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zgnochota.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY"

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.