Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM SCHODÓW

Przedmiot:

REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM SCHODÓW

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o
ul. Komunalna 2
64-300 Nowy Tomyśl
powiat: nowotomyski
tel. 061 44 22 391 fax. 061 44 22 716
puzgm@puzgm.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowy Tomyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 061 44 22 391 f
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z REMONTEM SCHODÓW WEJŚCIA GŁÓWNEGO
FRONTOWEGO-WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, UL. WOLSZTYŃSKA 8
BORUJA KOŚCIELNA
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z opracowanym
przedmiarem robót oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w tym zakresie, polegającego na
remoncie elewacji budynku mieszkalnego wraz z dociepleniem , remoncie schodów wejścia
głównego frontowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ul. Wolsztyńska 8 Boruja
Kościelna.
Przewidywany zakres realizacji przedmiotu zamówienia określa:
- przedmiary robót (załącznik nr 9 do SWZ).
3. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty,
które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

CPV: 45 00.00.00.-7, 45.44.30.00-4

Dokument nr: 27/07/PUZGM/2021

Otwarcie ofert: XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Nazwa instytucji: Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym
Tomyślu Sp. z o.o.
Adres: Ul. Komunalna 2, 64- 300 Nowy Tomyśl, Salka Konferencyjna, I piętro.
Termin otwarcia ofert: 11.08.2021 r. godz. 10.30
Uwaga. W związku z epidemią koronawirusa w Polsce otwarcie ofert odbędzie się bez
udziału Wykonawców. Protokół z otwarcia ofert w formie skanu będzie udostępniony
drogą e-mailową zainteresowanym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz
zamieszczone na stronie internetowej: www.puzgm.pl

Specyfikacja:
Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w Dziale Remontów
i Zamówień PU ZGM w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. w godz.ch od 700 do 1500.
5. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej
Zamawiającego: www.puzgm.pl

Składanie ofert:
15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
Kopertę należy zaadresować następująco:
Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu
Sp. z o.o. Ul. Komunalna 2, 64- 300 Nowy Tomyśl z dopiskiem:
Oferta na zadanie
REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z REMONTEM SCHODÓW WEJŚCIA GŁÓWNEGO
FRONTOWEGO-WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, UL. WOLSZTYŃSKA 8
BORUJA KOŚCIELNA
Nie otwierać przed 11.08.2021 r. godz. 10.30
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w następującym miejscu:
Nazwa instytucji: Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym
Tomyślu Sp. z o.o.
Adres: Ul. Komunalna 2, 64- 300 Nowy Tomyśl
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 11.08.2021 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 90 dni
od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
V. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca dokona wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, czego potwierdzeniem
jest zał. nr 2 do SWZ. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie
Wykonawca. Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2 - dniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca winien sprawdzić zgodność otrzymanych od Zamawiającego przedmiarów,
które posiadają charakter pomocniczy. W przypadkach wątpliwych Wykonawca może
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest
zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.
3. Z uwagi na to, że roboty wykonywane będą w budynku czynnym, wszystkie prace należy
wykonywać tak, aby nie zakłócić funkcjonowania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu
szczególnej ostrożności w trakcie wykonywanych prac jak i przy organizacji placu budowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy
w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty
protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).
5. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie
budowy w trakcie realizacji robót.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT
1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie
w celu sporządzenia oferty.
2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, lub
drogą elektroniczną (e-mailem: puzgm@puzgm.pl).
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż 4 dni przed
upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień na piśmie pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
i zamieszcza na własnej stronie internetowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia.
Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację warunków zamówienia i zamieści na
własnej stronie internetowej.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym
przekazano SWZ, oraz poinformuje o tym na własnej stronie internetowej.
7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania z ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy. Zamawiający tylko raz na co
najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą może zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody powoduje odrzucenie oferty .
X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM
POSTĘPOWANIEM PRZETARGOWYM
1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem
postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz
chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym
dalej ,,RODO".
2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony
zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
a) dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron
udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych,
i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego
(prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna
przetwarzania),
b) oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Przedsiębiorstwa Usługowego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. dane osobowe osób
uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań
oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do
realizacji zadania.
XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt. 3.
1.2. Wykonali w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania roboty budowlane, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie
min. 1 roboty odpowiadającej swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia, tj. robotom polegającym na remoncie elewacji budynku o wartość 50 000
zł brutto.
1.3. Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osobą
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
1.4. Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane
materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja
na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia
wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót.
Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków
wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów
dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
1.5. Dokonali wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia potwierdzonej stosownym
dokumentem podpisanym przez Wykonawcę i upoważnioną osobę z ramienia
Zamawiającego.
1.6. Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy
zgodnie z zał. 10 do SWZ.
2 . Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.1. Wykonawcy występujący wspólnie w formie ,,konsorcjum" ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2.2. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.
2.3.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem.
2.4. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym wymagane
dokumenty składa każdy z Wykonawców.
2.5. Oświadczenie(a) powinny być złożone i podpisane przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną do jego reprezentowania.
2.6. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia przez konsorcjum, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum
będzie spełniał wymagany warunek samodzielnie.
2.7. Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum
będzie spełniał wymagany warunek.
3. Z postępowania wyklucza się:
3.1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
3.2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3.3. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
3.4. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
3.5. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
3.6. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
3.7. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
3.8. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
3.9. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawców, którzy na podstawie
pisemnej opinii służb remontowych Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu (w tym również w zakresie obsługi wspólnot
mieszkaniowych administrowanych przez PU ZGM w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.)
w okresie ostatnich 5 lat realizowali zamówienia na rzecz PU ZGM w Nowym Tomyślu Sp.
z o.o. lub wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PU ZGM w Nowym
Tomyślu Sp. z o.o. w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia: nieterminowo,
przy zastosowaniu materiałów o zaniżonych cenach, wykonali zadanie nierzetelnie lub
wadliwie, odmówili usunięcia wad lub wady zostały usunięte w terminie niezgodnie z
żądaniami PU ZGM w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
1) Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu
nie utrudni uczciwej konkurencji.
2) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
3) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożone
dokumenty zawierają błędy.
Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie
wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny,
6. Zamawiający żąda następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
6.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ).
6.2. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót
przy udziale upoważnionej osoby z ramienia Zamawiającego.
Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2 - dniowym wyprzedzeniem
(zał. nr 2 do SWZ).
6.3. Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową (w oparciu o tablice KNR
podane w przedmiarze robót załączonym do SWZ - zał. nr 9 do SWZ).
6.4. Wykaz robót min. 1 roboty
polegającej na remoncie elewacji budynku z podaniem wartości robót, daty i miejsca
ich wykonania zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane należycie (referencje, poświadczenie, oświadczenia lub protokoły odbioru
robót)
(zał. nr 3 do SWZ).
6.5. Informacja na temat przeciętnej liczby pracowników, którymi dysponuje Wykonawca.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, w tym dokument (minimum 1) z wymienionych osób potwierdzający
posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/ t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm./ oraz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego. (zał. 4 do SWZ).
6.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności
gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(zał. nr 5 do SWZ).
6.8. Wykaz podwykonawców (zał. nr 6 do SWZ) - jeśli dotyczy,
6.9. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 7 do SWZ).
6.10. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik -
jeśli dotyczy
6.11. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy
zgodnie z (zał. nr 10 do SWZ).
6.12. Oświadczenie o podatku VAT i nr konta bankowego (zał. nr 11 do SWZ).
7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
6. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.
8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
9. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
10. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być czytelne oraz
poświadczone ,,za zgodność z oryginałem" przez osobę upoważnioną do reprezentowania
oferenta /wymienioną w wypisie z rejestru działalności gospodarczej lub KRS / oraz
opieczętowane pieczątką imienną i firmową.
11. Oryginały dokumentów muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy wymienioną w wypisie z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz
opieczętowane pieczątką imienną i firmową.
12. Wszystkie skreślenia, zamalowania i poprawki winny być podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania oferenta /wymienioną w wypisie z rejestru działalności
gospodarczej lub KRS oraz opieczętowane pieczątką imienną.
13. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do oryginałów dokumentów.
14. Ofertę należy ponumerować w kolejności stron.
XIV. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań,
jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) oznakowanych
dodatkowo dopiskiem ,,ZAMIANA".
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak
wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie ,,WYCOFANIE".
4. Koperty oznaczone napisem ,,WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami,
koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
5. Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZAMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
XV. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, JEŻELI:
1. Jej treść nie odpowiada treści SWZ z zastrzeżeniem omyłek poprawianych przez
Zamawiającego, polegających na niezgodności oferty z SWZ oraz niepowodujących zmian
w treści oferty.
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nieuprawnionego do składania ofert.
5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej polegającej na niezgodności oferty z SWZ oraz
niepowodującej istotnej zmiany treści oferty.
7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Kosztorys ofertowy został sporządzony niezgodnie z normami wynikającymi z przedmiaru
robót (zał. nr 9 do SWZ).
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena robót: zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178 ze zm.).
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty:
płace, narzuty na płace, świadczenia socjalne, wszystkie opłaty i podatki (także podatek od
towarów i usług), materiały, koszty zakupu, kredyty, odsetki od kredytów, dojazdy oraz
ewentualne upusty i rabaty.
3. Wykonawca ponosi również koszt wynikający z ewentualnych czynności niezbędnych do
wykonania zamówienia, tj. w ramach prac na elewacji, prac z podnośnika: zajęcie pasa
drogowego, terenu ,,obcego".
4. Wykonawca winien określić cenę oferty poprzez wycenę wszystkich elementów robót
w oparciu o przedmiary robót, stanowiących załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.
5. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki.
6. Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy Wykonawca pokryje
w ramach kosztów własnych.
7. Roboty dodatkowe lub zamienne:
7.1. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne wykraczające poza zakres specyfikacji
i kosztorysu ofertowego zostaną wykonane w oparciu o dodatkowe zlecenie i bazę
cenową zawartą w kosztorysie ofertowym.
7.2. Zakres ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych określony zostanie
w protokole konieczności sporządzonym przez kierownika robót i inspektora nadzoru
przy udziale służb technicznych i Działu Nadzoru Wspólnot Mieszkaniowych Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
7.3. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych bez zgody
Zamawiającego nie podlega zapłacie.
7.4. Wartość ewentualnych zamówień dodatkowych lub zamiennych nie może przekroczyć
50% wartości zamówienia podstawowego.
8. W przypadku zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, na wniosek Wykonawcy,
zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości wynikające z tego
tytułu.
9. Nie dopuszcza się składania kosztorysów uproszczonych.
10. Wartość robót musi wynikać z kosztorysu ofertowego.
11. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zamówienia przed zawarciem umowy lub
w trakcie trwania umowy w zależności od wysokości posiadanych środków finansowych.
13. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
14. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne,
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy,
oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie
odrębnych przepisów.
15. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
XVII. OCENA OFERT
1. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawców.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona
oceny ofert na podstawie kryterium:
2.1. Kryterium I : cena oferty brutto (C) - waga 60 %
Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 60 pkt.
Sposób obliczania kryterium ceny:
Cena brutto oferty najtańszej
C = ---------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena brutto oferty ocenianej
(wynik działania zaokrąglony zostanie do 2 miejsc po przecinku)
2.2. Kryterium II - Termin gwarancji (G) - waga 40 %.
W ramach kryterium "Termin gwarancji" ocena ofert zostanie dokonana zgodnie
z poniższymi zapisami:
Termin gwarancji 3 lata (36 miesięcy) = 0 pkt.
Termin gwarancji 4 lata (48 miesięcy) = 20 pkt.
Termin gwarancji 5 lat (60 miesięcy) = 40 pkt.
Termin gwarancji nie może być krótszy niż 3 lat (36 miesięcy - minimalny termin wymagalny
przez Zamawiającego) i dłuższy niż 5 lat (60 miesiące). Wykonawca zobowiązany jest podać
termin w pełnych latach. Termin dłuższy niż 5 lat dla potrzeb obliczania punktacji będzie
traktowany jak 5 lat. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 3 lata (36 miesięcy)
lub nie poda okresu gwarancji to uzyska 0 pkt w kryterium ,,Termin gwarancji".
2.3. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w
pkt. 2.1 i 2.2., obliczona wg wzoru:
O = C + G - ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin gwarancji
2.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów
w w/w kryteriach oceny ofert.
2.5.Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
2.6.Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający
wybiera ofertę z najniższą ceną.
2.7.Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
3. Zamawiający ogłosi zawiadomienie o wyborze oferty na stronie internetowej:
www.puzgm.pl
4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
XVIII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, jak w załączonym projekcie umowy
(zał. nr 8 do SWZ).
2. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do
wszelkich czynności związanych z zawieraniem umów na zasadach wynikających z art. 353
i art. 99 Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby
wyznaczonej i czas jego działania.
3. Cena za wykonanie robót podana w ofercie, będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe
Wykonawcy w formie umownej.
4. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany zakresu robót, będą one
rozliczane wg składników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym.
Podpisanie protokołu za wykonanie zamówienia (podstawowe i dodatkowe) nastąpi po jego
zakończeniu i odbiorze bez wad.
5. Warunki finansowania zamówienia: wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych
uiszczone będzie przelewem z rachunku bankowego banku, który udzielił Wspólnocie
Mieszkaniowej ul. Wolsztyńska 8 Boruja Kościelna, kredytu bankowego, na rachunek
bankowy Wykonawcy podany w fakturze w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury po
wykonaniu zleconych prac i dokonaniu odbioru końcowego.
XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości
5 % wartości brutto przedmiotu umowy,
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
3.1. w pieniądzu,
3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3.3. w gwarancjach bankowych,
3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2020 poz. 299 ze zm.)
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 90% zostanie zwrócona
Wykonawcy w terminie 30 dni po wykonaniu zamówienia i uznania przez Zamawiającego
należytego wykonanie zmówienia.
6. Pozostałe 10% zostanie zwrócone w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub
gwarancji.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ)
2. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót
przy udziale osoby upoważnionej z ramienia Zamawiającego.
Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2 - dniowym wyprzedzeniem
(zał. nr 2 do SWZ).
3. Wykaz robót- min. 1 roboty
? polegającej na remoncie elewacji budynku z podaniem wartości robót, daty i miejsca
ich wykonania zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie o wartość 50 000 zł brutto.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru robót ze wskazaniem
powierzchni wykonanego docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych)
(zał. nr 3 do SWZ),
4. Informacja na temat przeciętnej liczby pracowników którymi dysponuje Wykonawca.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, w tym dokument minimum 1 z wymienionych osób potwierdzający
posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/ t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332/ oraz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego. (zał. 4 do SWZ).
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(zał. nr 5 do SWZ).
6. Wykaz podwykonawców (zał. nr 6 do SWZ) - jeśli dotyczy
7. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 7 do SWZ).
8. Projekt umowy (zał. nr 8 do SWZ).
9. Przedmiar robót (zał. nr 9 do SWZ),
10. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy
zgodnie z (zał. nr 10 do SWZ).
11. Oświadczenie Wykonawcy o podatku VAT i nr konta bankowego (zał. nr 11 do SWZ).
POUCZENIE
1. Zamawiający informuje, iż do niniejszego postępowania nie znajdują zastosowania
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie - bez podawania przyczyny, a także prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia o
przetarg stosownie do art. 701 § 3 KC.
3. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji
z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty (oferty o najniższych cenach).

Kontakt:
6. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
6.1. W sprawach technicznych:
insp. nadzoru inwestorskiego Mateusz Uramowski, tel. 667 178 282,
adres e-mail: mateusz-uramowski@wp.pl
6.2. W sprawach proceduralnych:
Dział Remontów i Zamówień PU ZGM Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu
Ewa Łysakowska, tel. tel. 61 44 22 391,
adres e-mail: e.lysakowska@puzgm.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.