Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Podjecie najpilniejszych działań wynikających z Ekspertyzy arborystycznej rezerwatu przyrody

Przedmiot:

Podjecie najpilniejszych działań wynikających z Ekspertyzy arborystycznej rezerwatu przyrody

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel.: 52 50-65-666, fax: 52 50-65-667, tel. 52 506 56 66 (wew. 6019)
kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 52 50-65-666,
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1) Przedmiotem zamówienia jest podjęcie najpilniejszych działań wynikających z Ekspertyzy arborystycznej rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego.
2) Szczegółowy zakres prac został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy.

Dokument nr: WOP.261.17.2021.KLD

Składanie ofert:
IV. Termin, miejsce i sposób składnia ofert
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w terminie do 17 sierpnia 2021 roku, drogą e-mailową na adres: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Należy wskazać elementy zamówienia np.:
1) termin realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2021 r. Szczegółowy harmonogram prac został podany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2) zakres usług / dostaw określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
3) Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
I. Kryteria oceny ofert
1) cena-100%
3) warunki płatności
Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego.
4) oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji
; Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot
zamówienia. Początek biegu okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń,
5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny i spełnienia.
a) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia od Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał tj. zrealizował, zakończył, także w przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 3 usługi odpowiadającą rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Przez pojęcie ,,usługa odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia" należy rozumieć usługę polegającą na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w koronach drzew z zastosowaniem technik arborystycznych i alpinistycznych polegających na wycince, usuwaniu posuszu, polardyzacji, cięciach odciążających i formujących przy utrudnionym dostępie do drzew (w tym jedna usługa na drzewostanach powierzchniowych, parkowych z utrudnionym dostępem do drzew) o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł netto (bez VAT) za każdą jedną usługę. Ponadto do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru, referencje, inne dokumenty).
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wypełnionego formularza ,,Wykaz usług" stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, zawierającego informacje o wartości wykonywanych usługi przedmiocie, dacie wykonania oraz informacji o podmiocie, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Ponadto do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru, referencje, inne dokumenty).
b) Warunek dysponowania zespołem arborystów posiadających uprawnienia do prowadzenia prac pielęgnacyjnych drzew na wysokości, w tym uprawnienia wspinaczki drzewnej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia trzema osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji arborystów, posiadającymi ukończony kurs arborystyczny pilarza drzew na wysokości, w tym uprawnienia wspinaczki drzewnej i minimum 3-letnią praktykę w wykonywaniu specjalistycznych cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew metodą alpinistyczną. Pod pojęciem ,,osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji arborystów" Zamawiający rozumie osoby posiadające wyższe wykształcenie ogrodnicze, architektury krajobrazu lub leśne, posiadające ukończony kurs arborystyczny pilarza drzew na wysokości, w tym uprawnienia wspinaczki drzewnej (technik alpinistycznych) oraz doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w koronach drzew z zastosowaniem arborystycznych technik alpinistycznych polegające na wycince, usuwaniu posuszu, polardyzacji, cięciach odciążających i formujących przy utrudnionym dostępie do drzew. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wypełnionego formularza ,,Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia" stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, w którym należy wskazać wszystkie osoby przewidziane do pełnienia funkcji arborysty, które będą brały udział w realizacji zamówienia. Każda z osób przewidzianych do pełnienia funkcji arborysty, wyznaczonych do realizacji zamówienia musi spełniać ww. wymagania wykształcenia i doświadczenia. Dopuszcza się sytuację, w której Wykonawca jest jedną z ww. osób przewidzianych do pełnienia funkcji arborysty, jeżeli posiada wskazane powyżej wykształcenie oraz wymagane doświadczenie.
c) Warunek dysponowania specjalistą z zakresu dendrologii i leśnictwa, który będzie nadzorował wykonywanie prac będących przedmiotem zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobą przewidzianą do pełnienia funkcji specjalisty z zakresu dendrologii i leśnictwa, który będzie nadzorował wykonywanie prac będących przedmiotem zamówienia, posiadającą ukończony kurs arborystyczny pilarza drzew na wysokości (technik alpinistycznych), w tym uprawnienia wspinaczki drzewnej i
minimum 3-letnią praktykę w wykonywaniu specjalistycznych cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew metodą alpinistyczną.
Pod pojęciem ,,specjalista z zakresu dendrologii i leśnictwa, który będzie nadzorował wykonywanie prac będących przedmiotem zamówienia" Zamawiający rozumie osobę posiadającą wyższe wykształcenie leśne o programie obejmującym dendrologię, posiadającą ukończony kurs arborystyczny pilarza drzew na wysokości (technik alpinistycznych), w tym uprawnienia wspinaczki drzewnej oraz doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w koronach drzew z zastosowaniem technik alpinistycznych polegające na wycince, usuwaniu posuszu, polardyzacji, cięciach odciążających i formujących przy utrudnionym dostępie do drzew.
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wypełnionego formularza ,,Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego należy wskazać ,,specjalistę z zakresu dendrologii i leśnictwa, który będzie nadzorował wykonywanie prac będących przedmiotem zamówienia" który musi spełniać ww. wymagania wykształcenia i doświadczenia. Dopuszcza się sytuację, w której Wykonawca jest ww. specjalistą, jeżeli posiada wskazane powyżej wykształcenie oraz wymagane doświadczenie.
d) Warunek dysponowania ekspertem botanikiem/siedliskoznawcą który w miejscach drzew przewidzianych do wycięcia wykona zdjęcia fitocenologiczne, które będą podstawą do monitorowania zmian w latach następnych po wycięciu drzew i ewentualnego reagowania na zmiany niekorzystne.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia jedną osobą ekspertem
botanikiem/siedliskoznawcą. Pod pojęciem ,,ekspert botanik/siedliskoznawca" Zamawiający rozumie osobę posiadającą wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk przyrodniczych w zakresie nauk biologicznych lub nauk o Ziemi i środowisku lub w dziedzinie nauk rolniczych oraz doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 usług polegających na wykonaniu ekspertyz lub inwentaryzacji w zakresie siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I lub gatunków roślin wymienionych w załączniku II b, IV b, V b Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7).
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wypełnionego formularza ,,Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia" stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, w którym należy wskazać eksperta botanika/siedliskoznawcę, który będzie brał udział w realizacji zamówienia, który musi spełniać ww. wymagania wykształcenia i doświadczenia. Dopuszcza się sytuację, w której Wykonawca jest ww. ekspertem, jeżeli posiada wskazane powyżej wykształcenie oraz wymagane doświadczenie.
III. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Kontakt:
V. Informacja o sposobie komunikacji Zamawiającego i wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Kornelia Leszczyńska-Deja, nr tel. 52 506 56 66 (wew. 6019), adres email kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl
2) korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście w kancelarii Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz (kancelaria, pok.712)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.