Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
Telefon: +48 16 679 03 35 do 38 FAX: +48 16 679 03 35 wew. 222
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +48 16 679
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
,,Przebudowa dróg - Kupały, Grochowska, Grota - Roweckiego".
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
,,Przebudowa dróg - Kupały, Grochowska, Grota - Roweckiego".
Dokumentację należy opracować w sposób umożliwiający etapowanie realizacji robót
z podziałem na następujące odcinki:
Odcinek 1.
Ulica Grota Roweckiego od skrzyżowania z ulicą Sucharskiego do skrzyżowania z ulicą
Przemysława.
Podstawowe parametry techniczne ulicy Grota - Roweckiego:
klasa techniczna drogi - D (droga dojazdowa)
kategoria obciążenia ruchem - KR 2
liczba jezdni i pasów ruchu - 1x2
szerokość jezdni - 4,50 - 5,50m
chodniki lub paski bezpieczeństwa - obustronne o szer. 0,50 - 2,00m
oświetlenie drogowe - jednostronne
odwodnienie ulicy - wpusty uliczne włączone do istniejącej
lub projektowanej kanalizacji
Odcinek 2.
Ulica Kupały od skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego.
Podstawowe parametry techniczne ulicy Kupały:
klasa techniczna drogi - L (lokalna)
kategoria obciążenia ruchem - KR 2
liczba jezdni i pasów ruchu - 1x2
szerokość jezdni - 4,50 - 5,50m
chodniki lub opaski bezpieczeństwa - obustronne o szer. 0,50 - 2,00m
oświetlenie drogowe - jednostronne
odwodnienie ulicy - wpusty uliczne włączone do istniejącej
lub projektowanej kanalizacji
Odcinek 3.
Ulica Grochowska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania
z ulicą Przemysława.
Podstawowe parametry techniczne ulicy Grochowskiej:
klasa techniczna drogi - L (lokalna)
kategoria obciążenia ruchem - KR 2
liczba jezdni i pasów ruchu - 1x2
szerokość jezdni - minimum 2x2,75m
chodniki lub opaski bezpieczeństwa - obustronne o szer. 0,50 - 2,00m
oświetlenie drogowe - jednostronne
odwodnienie ulicy - wpusty uliczne włączone
do projektowanej kanalizacji
Zakres dokumentacji:
a) mapa do celów projektowych
b) projekt wykonawczy - branża drogowa
c) projekt wykonawczy - branża kanalizacyjna
d) projekt wykonawczy - branża elektryczna - oświetlenie drogowe
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone
zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy Prawo zamówień Publicznych)
f) przedmiar robót (sporządzone zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy Prawo
zamówień Publicznych)
g) kosztorys inwestorski (sporządzone zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy
Prawo zamówień Publicznych)
Kompletną dokumentację należy dostarczyć w formie cyfrowej nieedytowalnej (pdf)
na nośnikach danych (CD/DVD/PENDRIVE/HDD) oraz w wersjach edytowalnych (pliki doc,
docx, xls, dxf lub dwg, kstx, ath).
Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
obowiązującymi Polskimi Normami oraz specyfikacją warunków zamówienia i dołączyć
oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich
przepisach prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz specyfikacją
warunków zamówienia.
Wykonawca niezwłocznie doręczy Zamawiającemu każdą z wydanych przez właściwy organ
decyzji administracyjnych oraz swoją opinię odnośnie wniesienia ewentualnego odwołania,
w celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z trybu odwoławczego
z zachowaniem terminów wynikających z kpa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań
projektowych w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań
projektowych.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych
lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
Wykonawca jest obowiązany do opisania w dokumentacji rozwiązań technologicznych,
zastosowanych urządzeń lub materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Jeżeli Wykonawca określi
w dokumentacji właściwości urządzeń, materiałów za pomocą znaku towarowego, patentu
lub pochodzenia, będzie zobowiązany opisać w tych opracowaniach rozwiązania równoważne
(wskazać istotne parametry równoważności w stosunku do opisu), w sposób umożliwiający
Zamawiającemu dokonanie w przyszłości opisu przedmiotu zamówienia zgodnie
z przepisami Pzp.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.

CPV: 71.32.00.00-7

Dokument nr: ZDM.NE-3.332.33.2021

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem
w terminie do dnia 06.08.2021 r. do godz. 14.00 w formie : pisemnej w sekretariacie
ZDM , Ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania dokumentacji - 17.12.2021r.

Wymagania:
4. Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że spełnia niżej wymienione warunki:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, wykonał należycie co najmniej dwie
dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy lub rozbudowy drogi
publicznej
b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia
co najmniej następującymi osobami:
- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
posiadający doświadczenie tj. zrealizował co najmniej dwie dokumentacje
projektowe dotyczące przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej;
- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
5. Wybór oferty
Kryterium wyboru oferty - cena 100 %
punkty zostaną wyliczone wg wzoru:
Cn/Cb x 100 pkt
gdzie Cn - cena najniższa, Cb - cena badanej oferty
7. Do oferty należy załączyć :
a) wykaz zrealizowanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania
b) dowody (referencje) potwierdzające należytego wykonanie usług wymienionych
w wykazie
c) wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.