Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie termomodernizacji budynków

Przedmiot:

Wykonanie termomodernizacji budynków

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ZĘBOWICE
ul. Izydora Murka 2
46-048 Zębowice
powiat: oleski
ug@zebowice.pl
https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Województwo: opolskie
Miasto: Zębowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie termomodernizacji budynków Gminnego Ośrodka Kultury, Informacji i Czytelnictwa ( Dom Spotkań ) w Zębowicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej tj. Gminnego Ośrodka Kultury, Informacji i Czytelnictwa ( Dom Spotkań ) oraz wykonanie pochylni podjazdowej dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Zębowice.
Zakres robót przewidziany dla przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku Domu Spotkań częściowego docieplenia ścian zewnętrznych ( dotyczy części zamurowanych otworów okiennych ), wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Domu Spotkań jest obiektem niepodpiwniczonym, 1-piętrowym. Budynek stanowi bryłę na rzucie prostokąta.
Ściany zewnętrzne budynku ( w części - wg przedmiaru robót ) należy ocieplić styropianem na zewnątrz - tylko zamurowane części otworów okiennych.
Ocieplenie ścian zewnętrzne z płyt styropianowych grubości 10 cm i współczynniku ?0,031W/mK.
Stolarka okienna, drzwiowa :
? okna z PCV jedno i dwuramowe, trzyszybowe, dwukomorowe ze szkłem niskoemisyjnym o współczynniku przenikania ciepła U<_0,9W/m2xK i izolacyjności akustycznej 32-40 dB z mikrowentylacją i nawietrznikami,
? drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe stalowe o współczynniku przenikania ciepła Umax=1,3W/m2xK.
Zewnętrzne parapety prefabrykowane stalowe w kolorze brązowym, natomiast parapety wewnętrzne kamienne o grubości 3 cm.
Wymiana obróbek blacharskich na całym budynku.
Na fasadzie od strony głównego wejścia należy zmniejszyć otwory okienne i zamontować okna o mniejszej powierzchni.
Schody zewnętrzne : z płyt kamiennych grubości 2cm koloru szarego. Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej.
Wykonanie nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych, z drugiej strony budynku.

CPV: 45320000-6, 45262500-6, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00132869, SG.271.1.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ? stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
? komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
? zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
? włączona obsługa JavaScript;
? zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;
? dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB
w formatach: pdf., excel., doc., zip.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarto w rozdziale XIX SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 11:00
Miejsce składania ofert: Sposób składania ofert - za pośrednictwem Platformy na adres: https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet wg zasad określonych w rozdziale II pkt. 2

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SG.271.1.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej tj. Gminnego Ośrodka Kultury, Informacji i Czytelnictwa ( Dom Spotkań ) oraz wykonanie pochylni podjazdowej dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Zębowice.
Zakres robót przewidziany dla przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku Domu Spotkań częściowego docieplenia ścian zewnętrznych ( dotyczy części zamurowanych otworów okiennych ), wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Domu Spotkań jest obiektem niepodpiwniczonym, 1-piętrowym. Budynek stanowi bryłę na rzucie prostokąta.
Ściany zewnętrzne budynku ( w części - wg przedmiaru robót ) należy ocieplić styropianem na zewnątrz - tylko zamurowane części otworów okiennych.
Ocieplenie ścian zewnętrzne z płyt styropianowych grubości 10 cm i współczynniku ?0,031W/mK.
Stolarka okienna, drzwiowa :
? okna z PCV jedno i dwuramowe, trzyszybowe, dwukomorowe ze szkłem niskoemisyjnym o współczynniku przenikania ciepła U<_0,9W/m2xK i izolacyjności akustycznej 32-40 dB z mikrowentylacją i nawietrznikami,
? drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe stalowe o współczynniku przenikania ciepła Umax=1,3W/m2xK.
Zewnętrzne parapety prefabrykowane stalowe w kolorze brązowym, natomiast parapety wewnętrzne kamienne o grubości 3 cm.
Wymiana obróbek blacharskich na całym budynku.
Na fasadzie od strony głównego wejścia należy zmniejszyć otwory okienne i zamontować okna o mniejszej powierzchni.
Schody zewnętrzne : z płyt kamiennych grubości 2cm koloru szarego. Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej.
Wykonanie nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych, z drugiej strony budynku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej; tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 210.000 zł, co potwierdzą poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2.
2) zdolności technicznej lub zawodowej tj. :
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie termomodernizację co najmniej jednego budynku, w ramach której wykonano m.in. wymianę okien i drzwi o wartości robót nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto, co potwierdzą poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2.
b) dysponują kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności, co potwierdzą poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej ( wg załącznika Nr 3 ).
Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) i b).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia :
1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) ustanowią pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę elektroniczną lub postać elektroniczną lub kopię potwierdzoną przez notariusza elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, na wezwanie Zamawiającego przedstawią umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
6) mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
7) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zmiany do umowy przewidziano w rozdziale XVII SWZ oraz w załączniku Nr 4 do SWZ w § 19 i 20
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.