Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i adaptacja części parteru budynku ,,A" Szpitala Powiatowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa i adaptacja części parteru budynku ,,A" Szpitala Powiatowego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Stanisława Duboisa 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
powiat: ostrowski
przetargi@szpitalostrowmaz.pl
https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalostrowmaz/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i adaptacja części parteru budynku ,,A" Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej na potrzeby Pracowni Radiologii Zabiegowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa i adaptacja części parteru budynku ,,A" Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej na potrzeby Pracowni Radiologii Zabiegowej
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik Nr 3 do SWZ.
2. Wykonawca będzie wykonywał prace budowlane w obiekcie czynnym. Prace maja przebiegać w sposób niezakłócający pracy Szpitala. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac codziennie w godz.ch od 07.00 do 19.00 z wyjątkiem niedziel i świąt. Zamawiający dopuszcza po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym przedłużenie godzin pracy oraz wykonywanie prac w niedzielę i święta dla tzw. ,,prac cichych".
3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać, co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa oraz normach, być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spełniać wymagania określone w Załącznikach do niniejszej SWZ.
4. Przy realizacji zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w decyzjach, pozwoleniach i w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców.
7. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP, zabezpieczenie interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji, ochrona mienia związanego z budową.
8. Przygotowując ofertę Wykonawca winien zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz z modyfikacjami
i zmianami wnoszącymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ.
12. Zamawiający przedstawia przedmiary robót, który należy traktować jako materiał pomocniczy.
13. Wszędzie, gdzie Zamawiający użył nazw własnych, znaków lub pochodzenia, producenta lub wskazał certyfikat lub normę z uwagi, że nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Zamawiający wskazał je wyłącznie w celu określenia parametrów jakościowych wymaganych materiałów, jakimi powinny odpowiadać.

CPV: 45000000-7, 45300000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00132086, SPZZOZ.XII.381.12/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składania ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiający ma Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipa 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace
na portalu https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu
złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z
instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: www.marketplanet.pl
2. Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca przed przystąpieniem do składnia ofert zapoznał się z
Instrukcją korzystania z systemu, która dostępna jest w sekcji ,,Regulacje i procedury procesu
zakupowego" oraz zasadami rejestracji w systemie, o którym mowa w regulaminie dostępnym pod
adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki udziału korzystania z portalu Marketplanet OnePlace, określone w Instrukcji dla
Wykonawcy oraz zobowiązuje się korzystając z portalu przestrzegać postanowień tej instrukcji.
4. elektronicznego, jako:
4.1. Dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES,
4.2. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z
podpisem.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej:
5.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB RAM, procesor Intel
IV2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - Ms Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;
5.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet minimalnie wersja 10.0; Przy składaniu oferty przez Platformę
zalecanejest, aby wszystkie czynności wykonywać w ramach jednej przeglądarki;
5.4. włączona obsługa JavaScript;
5.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i
wycofania oferty oraz komunikacji wynosi: 100 MB.
. Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej,
email: przetargi@szpitalostrowmaz.pl
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Marketplanet OnePlace lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: przetargi@szpitalostrowmaz.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej (SPZZOZ w
Ostrowi Mazowieckiej) z siedzibą przy Ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Z ADO można
kontaktować się pisemnie na ww. adres, mailowo: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl , oraz telefonicznie
poprzez nr centrali: 29 746 37 11 (do nr 18).
2. W SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest
Pani Agnieszka Joanna Karasiewicz. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach
związanych z ochroną danych osobowych osobiście, pisemnie, mailowo: iod@szpitalostrowmaz.pl ,
oraz telefonicznie poprzez nr centrali.
3. Celem przetwarzania Państwa danych jest:
a) Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie najkorzystniejszej oferty,
b) Zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym wykonawcą, dochodzenie roszczeń.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
a) Art. 6 ust. 1 lit b i c RODO,
b) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.),
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
5. Odbiorcy Państwa danych.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia
jest jawne. Ustawa przewiduje jedynie wyjątki zawarte w art. 18 ust. 3 - 5. Dane mogą być też
udostępniane każdemu wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). Dane mogą być przekazane również podmiotom,
z którymi SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej zawarł umowy na korzystanie z udostępnionych przez nie
systemów informatycznych w zakresie statutowej działalności.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W związku z jawnością postępowania, państwa dane mogą być przekazane poza obszar EOG,
z zastrzeżeniem wynikającym z art. 18 ust. 3 - 5 ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Państwa dane będą przechowywane:
a) Przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wskazane okresy przechowywania wynikają z rzeczowego wykazu akt obowiązującego
w SPZZPOZ w Ostrowi Mazowieckiej i ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.).
8. Uprawnienia:
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skorzystanie przez
osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z
uprawnienia dostępu, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników.
9. Państwa dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
10. Przystąpienie do postępowania jest dobrowolne. Podanie Państwa danych jest niezbędne w świetle
wskazanych w pkt 4 lit b i c przepisów prawnych oraz rozstrzygnięcia postępowania. Niepodanie danych uniemożliwia udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace dostępnej pod adresem: https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl w postaci elektronicznej

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

7 000,00 (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16.08.2021 r. i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. Pieniądzu;
3.2. Gwarancjach bankowych - oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
3.3. Gwarancjach ubezpieczeniowych - oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
3.4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 20 ustawy
z dna 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoje Przedsiębiorczości (Dz.U.
z 2020 r. poz. 299) - oryginał poręczenia w postaci elektronicznej.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto:

PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991

z dopiskiem: ,,Wadium - nr postępowania SPZZOZ.XII.381.12/2021". Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację postępowania, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane.
Dokument potwierdzający dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
5.2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej;
5.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.58 p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.: zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5.8. Musi być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
6.1. pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
6.2. poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona (zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 p.z.p.)
8. Zasady zwrotu wadium określa art. 98 p.z.p
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ.XII.381.12/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa i adaptacja części parteru budynku ,,A" Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej na potrzeby Pracowni Radiologii Zabiegowej
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik Nr 3 do SWZ.
2. Wykonawca będzie wykonywał prace budowlane w obiekcie czynnym. Prace maja przebiegać w sposób niezakłócający pracy Szpitala. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac codziennie w godzinach od 07.00 do 19.00 z wyjątkiem niedziel i świąt. Zamawiający dopuszcza po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym przedłużenie godzin pracy oraz wykonywanie prac w niedzielę i święta dla tzw. ,,prac cichych".
3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać, co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa oraz normach, być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spełniać wymagania określone w Załącznikach do niniejszej SWZ.
4. Przy realizacji zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w decyzjach, pozwoleniach i w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców.
7. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP, zabezpieczenie interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji, ochrona mienia związanego z budową.
8. Przygotowując ofertę Wykonawca winien zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz z modyfikacjami
i zmianami wnoszącymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ.
12. Zamawiający przedstawia przedmiary robót, który należy traktować jako materiał pomocniczy.
13. Wszędzie, gdzie Zamawiający użył nazw własnych, znaków lub pochodzenia, producenta lub wskazał certyfikat lub normę z uwagi, że nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Zamawiający wskazał je wyłącznie w celu określenia parametrów jakościowych wymaganych materiałów, jakimi powinny odpowiadać.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów określonych w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. brutto (jeden milion złotych);
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
2.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną porównywalną z robotą budowlaną, stanowiącą przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych);
2.4.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych zasobów, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
a) 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej - kierownik budowy;
b) 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych;
c) 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Każda z wyżej wymienionych osób powinna posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w wyżej wymienionych specjalnościach.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2. zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zgodnie |z Załącznikiem nr 11 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł. (jeden milion złotych)
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone - roboty budowlane porównywalne z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia - o wartości 500.000,00 zł. brutto (pięćset tysięcy) -
- potwierdzenie warunku dotyczącego warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej - druk wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ;
3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wykonawca winien dołączyć do wykazu odpowiednie dokumenty, potwierdzające wymagane uprawnienia - potwierdzenie warunku dotyczącego warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej - druk wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ
7.7.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

7 000,00 (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16.08.2021 r. i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. Pieniądzu;
3.2. Gwarancjach bankowych - oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
3.3. Gwarancjach ubezpieczeniowych - oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
3.4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 20 ustawy
z dna 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoje Przedsiębiorczości (Dz.U.
z 2020 r. poz. 299) - oryginał poręczenia w postaci elektronicznej.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto:

PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991

z dopiskiem: ,,Wadium - nr postępowania SPZZOZ.XII.381.12/2021". Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację postępowania, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane.
Dokument potwierdzający dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
5.2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej;
5.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.58 p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.: zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5.8. Musi być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
6.1. pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
6.2. poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona (zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 p.z.p.)
8. Zasady zwrotu wadium określa art. 98 p.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowana i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa, które powinno zawierać w szczególności wskazanie:
3.1. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego;
3.2. Ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
o reprezentację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o zaciąganie zobowiązań,
o złożenie oferty wspólnie,
o prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne
Dokument Pełnomocnictwa złożony wraz z ofertą w postaci elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć wraz z ofertą oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej SWZ
Podmioty składające ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy określone w Projektowanych Postanowieniach umowy - Załącznik Nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów określonych w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.