Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
916z dziś
5359z ostatnich 7 dni
20434z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sygnalizacji świetlnej, nowa infrastruktura dla niewidomych i niedowidzących oraz...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa sygnalizacji świetlnej, nowa infrastruktura dla niewidomych i niedowidzących oraz oświetlenie dedykowane - projekt i wykonanie

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Subisława 5
80-354 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58 3426810
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 58 3426810
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych
w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku"
z podziałem na sześć części zamówienia
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 22 w miejscowości Chrząstowo, Człuchów, Rychnowy.
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 22 w miejscowości Chrząstowo, Człuchów, Rychnowy w zakresie określonym w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM.

Część nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 55 w miejscowości Sztum, Kwidzyn, Miłosna
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 55 w miejscowości Sztum, Kwidzyn, Miłosna w zakresie określonym w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM.

Część nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 7 w km miejscowości Lniska i Leźno oraz na DK 20
w m. Babi Dół i Żukowo;
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 7 w km miejscowości Lniska i Leźno oraz na DK 20 w m. Babi Dół i Żukowo w zakresie określonym w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM.

Część nr 4: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 20 w miejscowości Hopowo
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 20 w miejscowości Hopowo w zakresie określonym w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM.

Część nr 5: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 6 w miejscowości Godętowo;
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 6 w miejscowości Godętowo w zakresie określonym w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM.

Część nr 6: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 6 w miejscowości Poganice;
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK 6 w miejscowości Poganice w zakresie określonym w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM.

CPV: 45233261-6, 45316000-5, 71320000-7, 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00132730, O.GD.Z-12.2412.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja korzystania z Platformy:
- w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; - gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie - należy w zakładce ,,Postępowania", ,,Lista postępowań otwartych" wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia ,,zgłoś się do udziału w postępowaniu" przejść do Formularza rejestracyjnego; Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
? dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis formatem PAdES, - dla dokumentów w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpis formatem XAdES. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego: - dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
? dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego: - wielkość plików nie może przekraczać 10 MB,
? dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis formatem PAdES (rozszerzenie .pdf),
? dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES (rozszerzenie .xml).
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
? stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s;
? komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
? zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
? włączona obsługa JavaScript;
? zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie ,,pdf".
Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce ,,Załączniki". Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia ,,Pobierz". W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie ,,Pobierz paczkę", a następnie ,,Pobierz wszystkie załączniki organizatora".
Pytania/wnioski o wyjaśnienie treści SWZ/odwołania składane są przy użyciu zakładki ,,Pytania/informacje", polecenie ,,Nowe/wysłane" i następnie ,,Dodaj pytanie/ komentarz".
Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW, dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki ,,Załączniki" polecenie ,,Dodaj załącznik".
W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku zmiany lub wycofania Oferty, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/załączniki).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.1 Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego pracowników, podwykonawców i pracowników podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
1.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
1.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenia analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi, realizacji oraz rozliczenia umowy zawartej z wybranym Wykonawcą oraz w celu archiwizacji.
1.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
1) ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO ),
2) zamiar zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą będącym osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
3) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi oraz innych analiz na potrzeby wewnętrzne; współpracy z innymi instytucjami lub rozpatrywaniu wniosków osób lub instytucji, oraz na realizacji i rozliczaniu zawartych umów z Wykonawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Pozostałe informacje zawarte są w pkt 25 IDW TOM I SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt. RODO (obowiązek informacyjny)

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 11:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.