Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
916z dziś
5359z ostatnich 7 dni
20434z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszczeń w budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa pomieszczeń w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi
Bolesława Prusa 33
64-100 Leszno
powiat: Leszno
+48 65 526 84 85
finanse@iilo.leszno.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490018
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Leszno
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 65 526 84 85
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pomieszczeń w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, Ul. B. Prusa 33 - Modernizacja auli - Etap I
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa pomieszczeń w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, Ul. B. Prusa 33 - Modernizacja auli - Etap I. W budynku Liceum planowane są prace budowlane polegające na wymianie części stolarki wewnętrznej i związanymi z tym poszerzeniami lub zwężeniem otworów, zamurowaniem drzwi do likwidacji. W pomieszczeniu auli planuje się montaż instalacji klimatyzacji, wymianę systemu ogrzewania i montaż oświetlenia ewakuacyjnego. Przewidziano również wymianę fasad przeszklonych wraz z drzwiami ewakuacyjnymi, które łączą aulę z sąsiednimi blokami.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: - CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane), - CPV: 45453000-7 (roboty remontowe i renowacyjne), - CPV: 45331200-8 (Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), -CPV: 45331100-7 (Instalowanie centralnego ogrzewania),- CPV: 45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne).
3.Przedmiot zamówienia, w ramach Etapu I będącego przedmiotem niniejszego postępowania, obejmuje wykonanie w szczególności następujących robót:
a) roboty branży elektrycznej: - pełny zakres załączonego do niniejszej SWZ opracowania projektowego. b) roboty branży sanitarnej:- demontaż grzejników zabudowanych w podposadzkowych kanałach grzewczych oraz montaż nowych, naściennych grzejników w pomieszczeniu L.1.01 (aula);- wymiana grzejników w pomieszczeniach L.0.01 i L.0.7 (aula);- grzejniki wraz z wymaganą przebudową instalacji c.o. c) roboty branży ogólnobudowlanej:- demontaż istniejących fasad i wymianę na FW1, FW2, FW3, FW4 w pomieszczeniu L.1.01 (aula);
- powiązane z ww. pracami przemurowania/zamurowania ścian w klasie EI120 wraz z tynkowaniem, szpachlowaniem i malowaniem - zgodnie z załączonym do SWZ projektem budowlanym pełnobranżowym (Załącznik nr 10 do SWZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 12 do SWZ) oraz zakresem robót przedstawionym w załączonych do niniejszej SWZ przedmiarach robót (Załącznik nr 11 do SWZ). 4. UWAGA!
Załączona do niniejszej SWZ dokumentacja projektowa dotyczy szerszego zakresu zamierzenia budowlanego. Roboty, będące przedmiotem niniejszego postępowania, dotyczą wyłącznie Etapu I i obejmują prace wskazane w przedmiarach robót stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ. 5. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w:
1) Umowie, SWZ oraz Ofercie Wykonawcy,
2) projekcie budowalnym pełnobranżowym,
3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) przedmiarach robót,
5) obowiązujących normach, przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w dokumentów:
1) wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązujących normach; 2) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorom Nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie; 3) Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). 4) powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót. 7 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót obowiązany jest wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 8. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału bądź urządzenia technicznego, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji postępowania towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w ww. dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projekcie budowalnym pełnobranżowym, STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w ww. dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SWZ dokumentach.9. Roboty będą podlegały odbiorowi częściowemu i końcowemu. 10. Zamawiający dopuszcza przed odbiorem końcowym możliwość dokonania jednego odbioru częściowego robót, przy czym wartość odbioru częściowego nie może przekraczać 70% wartości umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zasady odbioru częściowego i odbioru końcowego oraz sposób ich rozliczenia opisane zostały we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. Zawansowanie robót musi być większe od wartości robót podlegających odbiorowi. Zaawansowanie robót będą potwierdzać Inspektorzy Nadzoru.11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia, uwzględniając postanowienia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 roku nr 6 poz.69), w szczególności Wykonawca zabezpieczy teren budowy w taki sposób, aby dzieci nie miały możliwości dostępu do miejsca wykonywania prac, dróg dojazdu pojazdów na teren budowy oraz ciągów komunikacyjnych używanych przez pracowników Wykonawcy.12. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490018

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45331100-7, 45331200-8, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00132630, LOII.271.01.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490018
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490018
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych, szyfrowania i oznaczania czasu przekazania,odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl :-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021 r., ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne;włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej-kodowanie UTF8; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę i dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gł. Urzędu Miar. 2.Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia:akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie dostępnym na ww.stronie w zakładce ,,Regulamin" i uznaje go za wiążący; zapoznaje i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej na platformazakupowa.pl3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, zwłaszcza za zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert, w wyniku np. złożenia oferty przez ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Taka oferta zostanie uznana za ofertę handlową. Nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu. 4.Informuje się, że wszelkie instrukcje korzystania z platformy znajdują się w zakładce Instrukcje dla Wykonawców pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 5.Zalecenia:1)formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców winny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności", dalej ,,Rozporządzenie KRI" 2) rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf .doc.docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf3)W celu kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie jednego z rozszerzeń: a).zip b).7Z.4)Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w ,,Rozporządzeniu KRI" występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Pliki te zostaną uznane za złożone nieskutecznie.5)zwraca się uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maks.10MB i na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp- do składania podpisu osobistego, który wynosi maks.5MB.6)W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:-ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku i łatwiejszą weryfikację podpisu, zaleca się w miarę możliwości przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. -pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca winien pamiętać aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym- rekomenduje się wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu7) zaleca się aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju8) zaleca się aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował wybraną metodę podpisania plików oferty9)Ofertę należy przygotować z należytą starannością, zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zaleca się złożenie oferty na 24 h przed terminem składania ofert11)Jeśli Wykonawca kompresuje pliki np.zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego z plików12) zaleca się aby nie wprowadzać zmian w plikach po podpisaniu podpisem kwalifikowanym. Może to naruszyć integralność plików.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administrator danych osobowych to II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika reprezentowane przez Dyrektora, Ul. B.Prusa 33, 64-100 Leszno;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie P. Natalia Ratajewska (adres e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
o art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 10 RODO;
o ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, oraz aktów wykonawczych;
o ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej;
o ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych;
o ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: LOII.271.01.2021, prowadzonym w trybie podstawowym- art. 275 pkt 1) ustawy Pzp;
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO;
10) Posiada Pani/Pan prawo:
o na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
o na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników);
o na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego);
o do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO.
11) Nie przysługuje Pani/Panu prawo:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO do usunięcia danych osobowych;
o do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 2 i 3 ustawy Pzp.
1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490018
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490018

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
1.Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)2.Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu; 2)gwarancjach bankowych; 3)gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. nr: 32 1020 3088 0000 8802 0103 1913 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM ,,Znak sprawy:LOII.271.01.2021 i nazwę postępowania. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4.Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3)kwotę gwarancji/poręczenia; 4)termin ważności gwarancji/poręczenia; 5)bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp tj.:5.1)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 5.2)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 5.3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 6)gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8)wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9)jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 7.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: LOII.271.01.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa pomieszczeń w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, ul. B. Prusa 33 - Modernizacja auli - Etap I. W budynku Liceum planowane są prace budowlane polegające na wymianie części stolarki wewnętrznej i związanymi z tym poszerzeniami lub zwężeniem otworów, zamurowaniem drzwi do likwidacji. W pomieszczeniu auli planuje się montaż instalacji klimatyzacji, wymianę systemu ogrzewania i montaż oświetlenia ewakuacyjnego. Przewidziano również wymianę fasad przeszklonych wraz z drzwiami ewakuacyjnymi, które łączą aulę z sąsiednimi blokami.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: - CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane), - CPV: 45453000-7 (roboty remontowe i renowacyjne), - CPV: 45331200-8 (Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), -CPV: 45331100-7 (Instalowanie centralnego ogrzewania),- CPV: 45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne).
3.Przedmiot zamówienia, w ramach Etapu I będącego przedmiotem niniejszego postępowania, obejmuje wykonanie w szczególności następujących robót:
a) roboty branży elektrycznej: - pełny zakres załączonego do niniejszej SWZ opracowania projektowego. b) roboty branży sanitarnej:- demontaż grzejników zabudowanych w podposadzkowych kanałach grzewczych oraz montaż nowych, naściennych grzejników w pomieszczeniu L.1.01 (aula);- wymiana grzejników w pomieszczeniach L.0.01 i L.0.7 (aula);- grzejniki wraz z wymaganą przebudową instalacji c.o. c) roboty branży ogólnobudowlanej:- demontaż istniejących fasad i wymianę na FW1, FW2, FW3, FW4 w pomieszczeniu L.1.01 (aula);
- powiązane z ww. pracami przemurowania/zamurowania ścian w klasie EI120 wraz z tynkowaniem, szpachlowaniem i malowaniem - zgodnie z załączonym do SWZ projektem budowlanym pełnobranżowym (Załącznik nr 10 do SWZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 12 do SWZ) oraz zakresem robót przedstawionym w załączonych do niniejszej SWZ przedmiarach robót (Załącznik nr 11 do SWZ). 4. UWAGA!
Załączona do niniejszej SWZ dokumentacja projektowa dotyczy szerszego zakresu zamierzenia budowlanego. Roboty, będące przedmiotem niniejszego postępowania, dotyczą wyłącznie Etapu I i obejmują prace wskazane w przedmiarach robót stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ. 5. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w:
1) Umowie, SWZ oraz Ofercie Wykonawcy,
2) projekcie budowalnym pełnobranżowym,
3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) przedmiarach robót,
5) obowiązujących normach, przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w dokumentów:
1) wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązujących normach; 2) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorom Nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie; 3) Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). 4) powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót. 7 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót obowiązany jest wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 8. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału bądź urządzenia technicznego, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji postępowania towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w ww. dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projekcie budowalnym pełnobranżowym, STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w ww. dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SWZ dokumentach.9. Roboty będą podlegały odbiorowi częściowemu i końcowemu. 10. Zamawiający dopuszcza przed odbiorem końcowym możliwość dokonania jednego odbioru częściowego robót, przy czym wartość odbioru częściowego nie może przekraczać 70% wartości umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zasady odbioru częściowego i odbioru końcowego oraz sposób ich rozliczenia opisane zostały we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. Zawansowanie robót musi być większe od wartości robót podlegających odbiorowi. Zaawansowanie robót będą potwierdzać Inspektorzy Nadzoru.11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia, uwzględniając postanowienia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 roku nr 6 poz.69), w szczególności Wykonawca zabezpieczy teren budowy w taki sposób, aby dzieci nie miały możliwości dostępu do miejsca wykonywania prac, dróg dojazdu pojazdów na teren budowy oraz ciągów komunikacyjnych używanych przez pracowników Wykonawcy.12. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490018
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto - waga kryterium to 60 pkt.
2) Gwarancja jakości - waga kryterium to 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

UWAGA!
Zamawiający wyjaśnia , iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej, możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców, który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.

2.Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- co najmniej jedną robotę budowlaną, która swoim zakresem obejmowała budowę/przebudowę/rozbudowę budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o wartości robót minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną rozumie jedną wykonaną robotę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

UWAGA!
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek udziału w postępowaniu dot. doświadczenia zawodowego, musi spełniać co najmniej jeden
z Wykonawców w całości.

UWAGA!
Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie
C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę
w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył
w jego realizacji.

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
- min. 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.
- min. 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w zakresie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Robót branży elektrycznej.

Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i - jeżeli jest to wymagane - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r., poz. 220).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 7 pkt 3) lit. a) SWZ:a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust.1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 1) lit. a) powyżej. 3. Dokumenty podmiotów trzecich:1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 7 pkt 3) lit. a) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SWZ:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
UWAGA!
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotów środków dowodowych, o których mowa powyżej w lit. a), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 4) SWZ:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 7 do SWZ);
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8 do SWZ).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.Na Ofertę składają się:a)Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ)Forma: Formularz ofertowy składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie b)w przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane przez niego materiały, urządzenia techniczne, elementy wyposażenia w równoważnym stopniu spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia 2.Z Ofertą winny być złożone:a)oświadczenia, o których mowa w Roz. 7 ust. 1, 3, 4 i 5 SWZ (Załącznik nr 2, 3 i 5 do SWZ)Forma: Oświadczenia należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym b)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, z ofertą,zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Forma: Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz c)oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- w sytuacji z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SWZ). Forma:Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. d)Pełnomocnictwo w sytuacji:- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Wykonawca,który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika,winien dołączyć do oferty Pełnomocnictwo - wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców. Wykonawcy wówczas są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Forma: Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej e)Wadium. Forma:Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)2.Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu; 2)gwarancjach bankowych; 3)gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. nr: 32 1020 3088 0000 8802 0103 1913 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM ,,Znak sprawy:LOII.271.01.2021 i nazwę postępowania. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4.Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3)kwotę gwarancji/poręczenia; 4)termin ważności gwarancji/poręczenia; 5)bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp tj.:5.1)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 5.2)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 5.3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 6)gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8)wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9)jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 7.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz we wzorze umowy (Zał. nr 9 do SWZ).Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej2.W szczególności dopuszcza się:1Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,geologicznymi,archeologicznymi,w szczególności:a)klęski żywiołoweb) wyjątkowo niekorzystne(udokumentowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego) warunki atmosferyczne,uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robótc)wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej d)odkrycia w trakcie robót niewypałów i niewybuchówe)odkrycia w trakcie robót obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięciaf)odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie,że jest on zabytkiem,co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania,aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska g)stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej,co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót2)będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,w szczególności:a)nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającegob)wstrzymanie robót przez Zamawiającegoc)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej3)z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy4)zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas wynikający z przepisów prawa5)z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich,które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować6)z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania Umowy7)zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania przedmiotu Umowy w sposób wynikający z tych zaleceń8) zaistnienia, po zawarciu Umowy,wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych9)konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych,o których mowa w art.455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp10)w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych2.Zmiany osobowe:a) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami budowlanymi,o których mowa w SWZ oraz w ustawie Prawo budowlane oraz równoważnym doświadczeniem zawodowymb)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy,którego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż Podwykonawca wskazany w zawartej umowiec)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy3.Pozostałezmiany:a)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o VAT,o kwotę wynikającą z tej zmianyb)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wartość robót zamiennych jest różna od wartości robót zamienianych, o kwotę wynikającą z tej zmianyc)Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcyd)Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania, ograniczenia zakresu umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19mawpływnawykonaniezamówienia, a Wykonawca wykaże ścisły związek pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości należytego wykonania umowy, jej części lub w umownym terminie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto - waga kryterium to 60 pkt.
2) Gwarancja jakości - waga kryterium to 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.