Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa windy

Przedmiot:

Budowa windy

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Toruń
Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
powiat: Toruń
wiir@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa windy w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy Ul. Przedzamcze w Toruniu.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) budowa wewnętrznego szybu windowego o konstrukcji murowanej, usztywnionej wieńcami
żelbetowymi, posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej; budowa pochylni
zewnętrznej umożliwiającej wjazd do budynku z nawierzchni utwardzonej; wykonanie
podłączenia elektroenergetycznego i teletechnicznego windy; usunięcie kolizji sanitarnych
związanych z budową windy;
2) dostawa i montaż windy osobowej o napędzie elektrycznym o wymiarach światła kabiny
110x160 cm przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych; winda będzie obsługiwała 4
poziomy: piwnicę, parter, I i II piętro.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(opracowania wykonane przez Szymona Wiśniewskiego, prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą: ,,STRUKTURO Szymon Wiśniewski"; części składowe dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w
załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami,
sztuką budowlaną i ogrodniczą oraz na podstawie oględzin terenu budowy.
3. Zapisy dot. równoważności zawarte są w pkt 6 SWZ
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących
wskazane poniżej czynności związane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych
związanych z budową windy w budynku oraz robotach elektrycznych.
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawarte zostały we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45330000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00132736, 54/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.torun.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl .2. Zamawiający wyznacza następującą
osobę do kontaktu z Wykonawcami: Pani Małgorzata Kaczmarek za pośrednictwem Platformy
zakupowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl. 3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia:
https://umtorun.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji
,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca
zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło,
następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców - Regulacje i procedury procesu zakupowego
https://umtorun.ezamawiajacy.pl. 5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych
tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach zgodnych z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Wykonawca może złożyć
jednorazowo maks. 15 plików.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy
https://umtorun.ezamawiajacy.pl.Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. 7.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiający w zakładce
"Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę
wczytania do Systemu.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający w zakładce "ZADAJ PYTANIE"
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 10. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii
poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez
podwykonawcę.11. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej - Platformie e-Zamawiający.12. Zamawiający
może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić treść swz. Każda
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona na
Platformie e-Zamawiający.13. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości
związanych z zasadami korzystania z Platformy e-Zamawiający, Wykonawca winien skontaktować się
z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23, email:oneplace.admin@marketplanet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Miasta Toruń, Ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń b) inspektorem ochrony danych
osobowych zamawiającego jest Pan Marcin Kapiwąs, tel. 56 611 8802, e-mail: iod@um.torun.pl;
c)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie podstawowym; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 20219 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej,,ustawa
Pzp";e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że: 1. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art.
15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;2. Nie przysługuje Pani/Panu:- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub
e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 12:00
Miejsce składania ofert: https://umtorun.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 54/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) budowa wewnętrznego szybu windowego o konstrukcji murowanej, usztywnionej wieńcami
żelbetowymi, posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej; budowa pochylni
zewnętrznej umożliwiającej wjazd do budynku z nawierzchni utwardzonej; wykonanie
podłączenia elektroenergetycznego i teletechnicznego windy; usunięcie kolizji sanitarnych
związanych z budową windy;
2) dostawa i montaż windy osobowej o napędzie elektrycznym o wymiarach światła kabiny
110x160 cm przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych; winda będzie obsługiwała 4
poziomy: piwnicę, parter, I i II piętro.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(opracowania wykonane przez Szymona Wiśniewskiego, prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą: ,,STRUKTURO Szymon Wiśniewski"; części składowe dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w
załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami,
sztuką budowlaną i ogrodniczą oraz na podstawie oględzin terenu budowy.
3. Zapisy dot. równoważności zawarte są w pkt 6 SWZ
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących
wskazane poniżej czynności związane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych
związanych z budową windy w budynku oraz robotach elektrycznych.
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawarte zostały we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić
dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp tj. budowa wewnętrznego szybu windowego o
konstrukcji murowanej, usztywnionej wieńcami żelbetowymi, posadowionego na żelbetowej płycie
fundamentowej; budowa pochylni zewnętrznej umożliwiającej wjazd do budynku z nawierzchni
utwardzonej; wykonanie podłączenia elektroenergetycznego i teletechnicznego windy; usunięcie kolizji
sanitarnych związanych z budową windy, dostawa i montaż windy osobowej o napędzie elektrycznym
o wymiarach światła kabiny 110 x 160 cm przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w
lokalizacji, o której mowa w pkt 1.1. SIWZ.
Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną
ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 4 miesiące od dnia
zawarcia umowy na wykonanie zadania powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 40 650,00 zł
netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust. 16 wzoru umowy
stanowiącego załącznik do SWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń
budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi w miesiącach - nie krócej niż 60 miesięcy, nie dłużej niż 72 miesiące
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia
szczegółowego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w
tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej 2 dowolne roboty budowlane o wartości min. 100 000 zł brutto każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1
ustawy - załącznik nr 3
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy podmiotowy środek
dowodowy składa każdy z Wykonawców odrębnie.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia
podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty -
wypełniony załącznik nr 4 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga ponadto następujących dokumentów:
a) pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP,
c) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy)
d) wykaz rozwiązań równoważnych (o ile dotyczy)
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy)
f) tabela wynagrodzenia ryczałtowego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 2. W przypadku podmiotów
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w pkt 14.1. a)
SWZ składają odrębnie: każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 3. Jeżeli zostanie
wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający
będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z
płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia,
jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej;
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku
do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej;
c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie
został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez
podwykonawców;
2) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia,
jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegać będzie na
zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w
przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub oczywiście
świadczących o niecelowości nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, rozwiązań lub
technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w
szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych;
3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
która spowodowana będzie :
a) wystąpieniem warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych, w
szczególności:
- klęsk żywiołowych;
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury
powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady
deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami
atmosferycznymi;
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;
- niewypałów i niewybuchów;
- wykopalisk archeologicznych;
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.); b) wystąpieniem następstw działania organów
administracji, które w szczególności dotyczyć będą:
- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na
skutek błędów w dokumentacji projektowej;
c) zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w
modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest
przekazaniem frontu prac przez Użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego
wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych
przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem
podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw;
d) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu Stron;
CD-SEKCJA IX -Pozostałe informacje
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi w miesiącach - nie krócej niż 60 miesięcy, nie dłużej niż 72 miesiące
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.