Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Robota budowlana - konserwacja posadzek w budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Robota budowlana - konserwacja posadzek w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE
ul. Anieli Krzywoń 1
39-460 Nowa Dęba
powiat: tarnobrzeski
261 162 206
33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490535
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 261 162 206
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Robota budowlana - konserwacja posadzek w budynku nr 9 w Nowej Dębie - etap 2".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi remont posadzek w budynku nr 9
w Nowej Dębie.
2) Zakres robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje m. in.:
a) Rozebranie podłogi na legarach;
b) mechaniczne skucie wylewki betonowej (utylizacja gruzu po stronie Wykonawcy);
c) usunięcie warstw gruzu pod posadzką 0,2 (wywiezienie i utylizacja gruzu po stronie Wykonawcy);
d) wykonanie podkładu betonowego klasy C8/10 (B-10) grubość warstwy 0,2m;
e) wykonanie izolacji z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,5mm;
f) wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych0,1mXPS klasy 300;
g) wykonanie posadzki przemysłowej grubości 20 cm zacieranych mechanicznie na gładko z utwardzeniem powierzchniowym i impregnacją betonu. Podsadzki wykonane za pomocą zacierania, metodą mechaniczną utwardzacza w postaci posypki chemoutwardzalnej wraz z wykonaniem dylatacji posadzek (zbrojenie rozproszone 17kg/m3), beton klasy C25/30 (B-30) o współczynniku W8;
h) zagruntowanie posadzki;
i) oznakowanie poziome, malowanie linii segregacyjnych (farba chlorokauczukowa);
j) zabezpieczenie słupów drewnianych narożnikami wykonanymi z kauczuku wyposażone w żółtą taśmę odblaskową zamocowaną za pomocą kleju montażowego. Długość 800mm szerokość 100 mm grubość 12 mm;
k) wykucie z muru ościeżnic stalowych;
l) montaż bram przemysłowych dwuskrzydłowych o symetrycznym podziale skrzydeł o współczynniku przenikalności cieplnej dla panelu: Uk = 0,6W/m2 x K. Na całym obwodzie skrzydeł bramy powinny być założone specjalne uszczelki gumowe. Przeszklenie okienkami z podwójnej szyby akrylowej w czarnej obudowie z ABS, furtka serwisowa w bramie wysokość światła przejścia 2000-2100 [mm].
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac objętych niniejszym zamówieniem, przedstawione zostały w załącznikach do SWZ, tj. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz Przedmiar robót.
4) Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, kwotę 463 640,29 zł brutto.
5) Projekt umowy przedstawiony w załączniku do niniejszej SWZ stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45111300-1, 45262690-4, 45421100-5, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00132900, Zp54/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/33wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/33wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Dla skutecznego przesłania dokumentów elektronicznych w niniejszym postępowaniu koniecznym jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne- podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020r. w sprawie dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp oraz pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne,
z zastrzeżeniem formatów o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej, dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji dla Wykonawców dostępnej pod adresem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod33wog@ron.mil.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490535
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 08:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/33wog

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Zp54/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 5373391,04 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 365380,02 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi remont posadzek w budynku nr 9
w Nowej Dębie.
2) Zakres robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje m. in.:
a) Rozebranie podłogi na legarach;
b) mechaniczne skucie wylewki betonowej (utylizacja gruzu po stronie Wykonawcy);
c) usunięcie warstw gruzu pod posadzką 0,2 (wywiezienie i utylizacja gruzu po stronie Wykonawcy);
d) wykonanie podkładu betonowego klasy C8/10 (B-10) grubość warstwy 0,2m;
e) wykonanie izolacji z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,5mm;
f) wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych0,1mXPS klasy 300;
g) wykonanie posadzki przemysłowej grubości 20 cm zacieranych mechanicznie na gładko z utwardzeniem powierzchniowym i impregnacją betonu. Podsadzki wykonane za pomocą zacierania, metodą mechaniczną utwardzacza w postaci posypki chemoutwardzalnej wraz z wykonaniem dylatacji posadzek (zbrojenie rozproszone 17kg/m3), beton klasy C25/30 (B-30) o współczynniku W8;
h) zagruntowanie posadzki;
i) oznakowanie poziome, malowanie linii segregacyjnych (farba chlorokauczukowa);
j) zabezpieczenie słupów drewnianych narożnikami wykonanymi z kauczuku wyposażone w żółtą taśmę odblaskową zamocowaną za pomocą kleju montażowego. Długość 800mm szerokość 100 mm grubość 12 mm;
k) wykucie z muru ościeżnic stalowych;
l) montaż bram przemysłowych dwuskrzydłowych o symetrycznym podziale skrzydeł o współczynniku przenikalności cieplnej dla panelu: Uk = 0,6W/m2 x K. Na całym obwodzie skrzydeł bramy powinny być założone specjalne uszczelki gumowe. Przeszklenie okienkami z podwójnej szyby akrylowej w czarnej obudowie z ABS, furtka serwisowa w bramie wysokość światła przejścia 2000-2100 [mm].
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac objętych niniejszym zamówieniem, przedstawione zostały w załącznikach do SWZ, tj. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz Przedmiar robót.
4) Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, kwotę 463 640,29 zł brutto.
5) Projekt umowy przedstawiony w załączniku do niniejszej SWZ stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262690-4 - Remont starych budynków

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny wyłącznie ofert nieodrzuconych.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:

Cena ofertowa brutto zamówienia 60 pkt
Okres gwarancji 40 pkt

Oferty będą oceniane według poniższych wzorów i zasad:
Kryterium CENA OFERTOWA BRUTTO ZAMÓWIENIA - waga 60 pkt
C=Cn/Cb x 60 pkt
Gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60 pkt.;
Cn - najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
CB - zaproponowana cena oferty badanej.
Kryterium OKRES GWARANCJI - waga 40 pkt
Punkty w powyższym kryterium będą liczone w sposób następujący:

5 lat - 40 pkt
4 lata - 20 pkt
3 lata - 0 pkt (okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego)

Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 3 lata jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferta Wykonawcy, który nie określił w swojej ofercie okresu gwarancji zostanie potraktowana jak oferta
z okresem gwarancji 3 lata.

Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy aniżeli 5 lat zostanie potraktowana jak oferta z 5 letnim okresem gwarancji.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
W przypadku gdy, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz taki sam bilans innego kryterium oceny ofert, Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
spełni wymagania określone w niniejszej SWZ;
przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanych kryteriach oceny ofert: cena + okres gwarancji.
Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została kolejno najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania
w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym zakresie.

2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym zakresie.

3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczące zdolności ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym zakresie.

4. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

1) warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował:

? co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
w charakterze kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń.

2) przez uprawnienia, o których mowa powyżej należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi trans graniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału z postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik do SWZ.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7 niniejszego Rozdziału, potwierdza że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
11. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonym w rozdziale XIV SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie wskazanym w załączniku do SWZ.
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej w części odnoszącej się do braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie w zakresie części dotyczącej potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnienie tych warunków.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp należy złożyć wraz
z ofertą.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:

oświadczenia potwierdzającego aktualność informacji zawartych
w oświadczeniu, składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie wskazanym w załączniku do SWZ.
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej w części odnoszącej się do braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie w zakresie części dotyczącej potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnienie tych warunków.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp należy złożyć wraz
z ofertą.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:

w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadających wymagane uprawnienia, określone
w Rozdziale XIII ust. 5 niniejszej SWZ, wraz z informacją na temat posiadanych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Wzór Wykazu stanowi załącznik do niniejszej SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp- fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
3) fakt udzielenia pełnomocnictwa lub ustalenia osoby reprezentującej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie musi wynikać
z dokumentu o nazwie ,,pełnomocnictwo" takie umocowanie może być zawarte również w innym dokumencie;
4) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie, stanowiące załącznik do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane będą wykonywać poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny wyłącznie ofert nieodrzuconych.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:

Cena ofertowa brutto zamówienia 60 pkt
Okres gwarancji 40 pkt

Oferty będą oceniane według poniższych wzorów i zasad:
Kryterium CENA OFERTOWA BRUTTO ZAMÓWIENIA - waga 60 pkt
C=Cn/Cb x 60 pkt
Gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60 pkt.;
Cn - najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
CB - zaproponowana cena oferty badanej.
Kryterium OKRES GWARANCJI - waga 40 pkt
Punkty w powyższym kryterium będą liczone w sposób następujący:

5 lat - 40 pkt
4 lata - 20 pkt
3 lata - 0 pkt (okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego)

Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 3 lata jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferta Wykonawcy, który nie określił w swojej ofercie okresu gwarancji zostanie potraktowana jak oferta
z okresem gwarancji 3 lata.

Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy aniżeli 5 lat zostanie potraktowana jak oferta z 5 letnim okresem gwarancji.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
W przypadku gdy, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz taki sam bilans innego kryterium oceny ofert, Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
spełni wymagania określone w niniejszej SWZ;
przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanych kryteriach oceny ofert: cena + okres gwarancji.
Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została kolejno najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.