Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
202z dziś
4725z ostatnich 7 dni
17820z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja Izby Przyjęć

Przedmiot:

Modernizacja Izby Przyjęć

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
Poniatowskiego 4
35-026 Rzeszów
powiat: Rzeszów
178526253
wspr@wspr.pl
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=18247806
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 178526253
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja izby przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Adres: Ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów.
Zakres rzeczowy całości zadania obejmuje:
- Modernizację pomieszczeń zabiegowych i socjalnych oraz toalet Izby Przyjęć,
- Modernizacja korytarza, schodów oraz wejścia do Izby Przyjęć,
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- Modernizacja oświetlenia,
- Modernizacja podjazdu do Izby Przyjęć,
- Zakup niezbędnego wyposażenia oraz mebli na potrzeby Izby Przyjęć,
- Modernizacja instalacji elektrycznej Izby Przyjęć,
- Wymiana klimatyzacji,
- Utylizację materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania obowiązującą u Zamawiającego procedurę organizacyjno- techniczną zawartą w dokumencie ,,Wytyczne organizacyjno-techniczne dla wykonawców zewnętrznych prowadzących roboty na terenie WSPR w Rzeszowie" będącą załącznikiem nr 4 do SWZ.

CPV: 45421146-9, 45262522-6, 45300000-0, 45311000-0, 45311100-1, 45312311-0, 45317000-2, 45330000-9-, 45331200-8, 45410000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00132787, WSPR-DT/3113/4/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system obsługujący proces udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.6.Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez System.
7. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku ,,Załóż konto". Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning.8. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą
SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1], dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym o numerze referencyjnym: WSPR-DT/3113/4/2021 pod nazwą: Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie jest Zamawiający, tj. Wojewódzka Stacja pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą przy Ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów - reprezentowana przez Dyrektora - dalej Admin. lub WSPR. PEŁNA INFORMACJA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE POSTĘPOWANIA https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=18247806
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 09:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-06

Wymagania:
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16 sierpnia 2021 roku do godz. 09:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kil-ku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwo-ju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta: 20 1130 1105 0005 2471 5220 0001
(w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania).
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upły-wem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zama-wiającego).
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej oraz powinno zawierać:
6.1. nazwę i adres siedziby Wykonawcy
6.2. wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Woje-wódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie NIP 813-29-02-117
6.3. wskazanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia;
6.4. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub porę-czeniem;
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WSPR-DT/3113/4/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 450788,61 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja izby przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Adres: ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów.
Zakres rzeczowy całości zadania obejmuje:
- Modernizację pomieszczeń zabiegowych i socjalnych oraz toalet Izby Przyjęć,
- Modernizacja korytarza, schodów oraz wejścia do Izby Przyjęć,
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- Modernizacja oświetlenia,
- Modernizacja podjazdu do Izby Przyjęć,
- Zakup niezbędnego wyposażenia oraz mebli na potrzeby Izby Przyjęć,
- Modernizacja instalacji elektrycznej Izby Przyjęć,
- Wymiana klimatyzacji,
- Utylizację materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania obowiązującą u Zamawiającego procedurę organizacyjno- techniczną zawartą w dokumencie ,,Wytyczne organizacyjno-techniczne dla wykonawców zewnętrznych prowadzących roboty na terenie WSPR w Rzeszowie" będącą załącznikiem nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45410000-4 - Tynkowanie

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-06
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający PRZEWIDUJE udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
Określenie przedmiotu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie podobnych robót budowlanych jak roboty budowlane znajdujące się w zakresie przedmiotowego zadania.
Zakres robót budowlanych
Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia i polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowanych, zgodnych z przedmiotem za-mówienia podstawowego.
Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP:
Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji, których przedmiotem będzie cena oraz warunki realizacji zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nastę-pujące warunki:
Lp. Warunki udziału w postępowaniu
1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego wa-runku.
2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawo-dowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego wa-runku.
3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego wa-runku.
4 Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który speł-nia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
a) posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 roboty związaną z modernizacją pomieszczeń obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o powierzchni min. 350,00 m2,
b) posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 1 roboty związanej z modernizacją placów lub dróg (asfaltowanie) o po-wierzchni min. 350,00 m2,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podsta-wie dokumentów wyszczególnionych w punkcie Rozdziale VIII SWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z dokładnym wskazaniem wartości inwestycji oraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie in-formacje wymagane w Formularzu ofertowym.
Treść oferty stanowi wypełniony Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą muszą zostać złożone:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 2 do SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców).
Kosztorys ofertowy - traktowany pomocniczo
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - jeżeli dotyczy
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Pełnomocnictwo do złożenia oferty i pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-mówienia musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16 sierpnia 2021 roku do godz. 09:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kil-ku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwo-ju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta: 20 1130 1105 0005 2471 5220 0001
(w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania).
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upły-wem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zama-wiającego).
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej oraz powinno zawierać:
6.1. nazwę i adres siedziby Wykonawcy
6.2. wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Woje-wódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie NIP 813-29-02-117
6.3. wskazanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia;
6.4. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub porę-czeniem;
6.5. kwotę gwarancji/poręczenia;
6.6. termin ważności gwarancji lub poręczenia obejmujący cały okres związania ofertą;
6.7. bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium minimum na okres związania ofertą.
8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy PZP.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawi-dłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofer-tą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesio-nego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub po-ręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk oświadczenia, wg Załącznika Nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o za-mówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.