Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont w budynku szaletu wiejskiego

Przedmiot:

Remont w budynku szaletu wiejskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Brańszczyk
Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk
powiat: wyszkowski
tel.: (29) 679-40-40, 59-29-310, fax: (29) 72-22-811,
sekretariat@branszczyk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Brańszczyk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (29) 679-40-40
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn:
,,Toaleta publiczna przy placu w Porębie".
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont polegający na przywróceniu funkcji pomieszczeniom istniejącym w budynku szaletu wiejskiego w miejscowości Poręba Średnia, gm. Brańszczyk. W związku z chęcią dokonania zmian, tj. ulepszenia komfortu korzystania z pomieszczeń dokonuje się nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń i wyodrębnia się łazienkę damską oraz męską poprzez wspólne wejście, wydziela się łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z przewijakiem dla dzieci oraz pomieszczenie gospodarcze porządkowe. Pozostała funkcja pomieszczeń bez zmian.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki nr 5, 6, 7 do zapytania.
Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Składanie ofert:
MIEJSCE, TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu stanowiącym w następujący sposób:
- elektronicznie na adres:

lub
- w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Brańszczyku, Ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk, pokój nr 7 - Sekretariat, w formie pisemnej osobiście lub pocztą.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 6 sierpnia 2021 r. do godz. 10 00 .
W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego, ofertę należy złożyć w kopercie, na której należy umieścić opis o treści:
Oferta na:
,,Toaleta publiczna przy placu w Porębie".

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

zgodny z założonym terminem wykonania tj.: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - wartość zamówienia poniżej kwoty 130 000 zł - (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).
ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wymagany okres gwarancji oraz rękojmi za wady na przedmiot zamówienia - minimum 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy. Gwarancja i rękojmia za wady obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane materiały.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.).
5. Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
8. Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie ,,lub równoważne", co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania tego zamówienia tj. wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane o podobnym charakterze i złożoności tj. 1 robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub remoncie budynku o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie wykazu robót (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z dowodami poświadczającymi, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone wg formuły spełnia - nie spełnia.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi, odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone - określonymi poniżej:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu - Kierownik budowy;

Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie wykazu osób (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) i oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby zajmujące się realizacją zamówienia wg formuły spełnia - nie spełnia.
KRYTERIUM OCENY I WYBORU OFERTY:

Przy wyborze i ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena - 100% (najniższa cena ofertowa)
Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty (zawierającą należny podatek VAT - należy wskazać jego wysokość w %) w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1 do zapytania). Cena ryczałtowa oferty musi być podana liczbowo i słownie.
2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i obejmuje wszystkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy (zamówienia) zgodnego ze zapytaniem ofertowym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, umową, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji, że są konieczne do wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych, roboty podstawowe, tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót oraz postanowień umowy. W związku z powyższym cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu, dostarczenia, zamontowania i uruchomienia przewidzianych w dokumentacji projektowej urządzeń objętych przedmiotem umowy a także utrzymania i likwidacja placu budowy, zużycia wody i energii elektrycznej, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty prowadzenia kierownictwa robót. Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje.
4. Załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia umownego.
5. Cena oferty winna być wyliczona w kosztorysie ofertowym, gdyż Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy do zatwierdzenia. Załączony kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia wysokości należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych. UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
7. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. D. U. z 2020 poz. 106 z późn. zm.), zgodnie z zapisami w art. 108 a Ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (tzw. MPP).
8. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy:
? oczywiste omyłki pisarskie;
? oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
? inne omyłki polegające na niezgodności oferty treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić wyłącznie na załączonym druku pn. ,,FORMULARZ OFERTOWY" (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego).
2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
O ważności oferty zdecyduje data i godzina wpływu.
4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Uwagi:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk reprezentowana przez Wójta Gminy Brańszczyk.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: *
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.