Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZEMPINIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Polna 2
64-020 Czempiń
powiat: kościański
612826339
biuro@pgk-czempin.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490434
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Czempiń
Wadium: ---
Nr telefonu: 612826339
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Kukurydzianej w miejscowości Piechanin w Gminie Czempiń.

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Kukurydzianej w miejscowości Piechanin, w gminie Czempiń

Dokument nr: ID 490434, 2021/BZP 00132638

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490434
TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2021-08-17 10:00

Miejsce i termin realizacji:
I. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
a) zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do potencjału technicznego.
b) warunek w zakresie doświadczenia, zostaje uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
Wykonał w ostatnich 3 latach co najmniej 2 porównywalne roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej na kwotę co najmniej 100 000 zł (brutto), potwierdzoną dokumentami, ze roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
c) warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostaje uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że -co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy,
IV. Wykaz podmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1. SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SWZ). b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), doświadczenia (jeżeli jest wymagane) wykształcenia (jeżeli jest wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie Ogłoszenie nr 2021/BZP 00118362/01 z dnia 2021-07-16 2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Roboty budowlane czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ). Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych został opisany w punkcie 10 SWZ. Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Kontakt:
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Kukurydzianej w miejscowości Piechanin w Gminie Czempiń.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZEMPINIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367066434
1.4.) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: Polna 2
1.4.2.) Miejscowość: Czempiń
1.4.3.) Kod pocztowy: 64-020
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
1.4.7.) Numer telefonu: 612826339
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgk-czempin.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgk-czempin.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00132638
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2021-07-30
SEKCJA III - INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
3.1.) Nazwa zamówienia
Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Kukurydzianej w miejscowości Piechanin w Gminie Czempiń.
3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Kukurydzianej w miejscowości Piechanin, w gminie Czempiń
3.5) Kod waluty: PLN
3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-08-17 10:00
3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia
I. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
II. Podstawy wykluczenia zostały szczegółowo opisane w punkcie7 SWZ Podstawy wykluczenia.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
a) zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do potencjału technicznego.
b) warunek w zakresie doświadczenia, zostaje uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
Wykonał w ostatnich 3 latach co najmniej 2 porównywalne roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej na kwotę co najmniej 100 000 zł (brutto), potwierdzoną dokumentami, ze roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
c) warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostaje uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że -co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy,
IV. Wykaz podmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1. SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SWZ). b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), doświadczenia (jeżeli jest wymagane) wykształcenia (jeżeli jest wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie Ogłoszenie nr 2021/BZP 00118362/01 z dnia 2021-07-16 2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Roboty budowlane czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ). Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych został opisany w punkcie 10 SWZ. Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
SEKCJA VI - INFORMACJE DODATKOWE
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformazakupowa.pl , dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_czempin
oraz poczty elektronicznej w sytuacjach określonych w pkt. 11.9 SWZ z zastrzeżeniem, że
złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu ,,Platforma".
NIP 6981845199

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.