Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe dróg leśnych i dojazdów przeciwpożarowych

Przedmiot:

Roboty remontowe dróg leśnych i dojazdów przeciwpożarowych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" NADLEŚNICTWO RYBNIK
ul. Tadeusza Kościuszki 36
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
32/422-37-48
rybnik@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 32/422-37-48
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty remontowe dróg leśnych i dojazdów przeciwpożarowych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Roboty remontowe dróg leśnych i dojazdów przeciwpożarowych na terenie
leśnictw Wodzisław i Chwałęcice",
Wykonanie robót w pasach drogowych leśnych dróg stanowiących dojazdy
pożarowe: Frydrych w Gorzyczkach, Wolmut w Czyżowicach, Bażanciarnia w
Wodzisławiu Śląskim, drogę w oddz. 250d-249h w Czyżowicach, oraz roboty w
pasie drogowym drogi w oddz. 14/15 w Boguszowicach. Zakres robót obejmuje:
Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg o łącznej powierzchni 1738m2,
wymiana konstrukcji jezdni o łącznej powierzchni 1007,75m2 oraz montaż 102
mb wodospustów stalowych.

Część 2.
"Roboty remontowe dróg leśnych i dojazdów przeciwpożarowych na terenie
leśnictwa Ornontowice i Kłokocin"
Wykonanie robót w pasach drogowych leśnych dróg stanowiących dojazdy
pożarowe: Tartaczna w Ornontowicach i Jaśkowicka w Jaśkowicach oraz Torowa
w Przegędzy. Zakres robót obejmuje: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg o
łącznej powierzchni 1872,0m2, wymiana konstrukcji jezdni o łącznej powierzchni
1032,0m2, montaż 90mb wodospustów stalowych.

- Część 3.
"Roboty remontowe dróg leśnych na terenie leśnictwa Syrynia"
Wykonanie robót w pasie drogowym drogi tzw. ,,Biała droga" w oddz. 220-224
Zakres robót obejmuje: uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg o łącznej
powierzchni 1221,35m2, wymiana konstrukcji jezdni o łącznej powierzchni
344,5m2, montaż 2 szt. wodospustów stalowych.

CPV: 45233142-6, 45112100-6

Dokument nr: 2021/BZP 00132882, S.270.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://josephine.proebiz.com/pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy Josephine https://josephine.proebiz.com/pl/ stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.
Pozostałe informacje są dostępne w dziale XII SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email rybnik@katowice.lasy.gov.pl.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Marcin Fros - tel. 32/ 322-76-73 (e-mail: marcin.fros@katowice.lasy.gov.pl)
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.ch od 8:00 do 15:00.
Pozostałe informacje są dostępne w dziale XII SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: rybnik@katowice.lasy.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dotyczy w szczególności:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
-osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest Zamawiający tj. Nadleśnictwo Rybnik z siedzibą 44-200 Rybnik, Ul. Kościuszki 36,tel. 32/ 422-37-48, który posiada inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: grzegorz.adamczyk@katowice.lasy.gov.pl
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie tegoż zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym.
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź.zm.), dalej ,,ustawa PZP".
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrzną instrukcja kancelaryjną Zamawiającego.
5. obowiązek podania danych osób fizycznych bezpośrednio dotyczących tegoż zamówienia jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
6. w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Osoby fizyczne posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO,
8. Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 10:00
Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.