Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Doprowadzenie do stanu zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania części budynku w...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Doprowadzenie do stanu zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania części budynku w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie
os. Złotej Jesieni 14
31-828 Kraków
powiat: Kraków
sekretariat@kegw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 2.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Doprowadzenie do stanu zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania części budynku niemieszkalnego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zlokalizowanego na os. Szkolnym 27 w Krakowie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na doprowadzeniu do stanu zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania części budynku niemieszkalnego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zlokalizowanego w Krakowie w Dzielnicy XVIII na os. Szkolnym 27 na działce nr 114, obręb NH-45, jednostka ewidencyjna Nowa Huta.
Zadanie będzie realizowane w terminie do 8 tygodni od zawarcia umowy:
o Prace wyburzeniowe i niezbędne demontaże:
o demontaż ścianek z płyt gipsowo - kartonowych,
o wykucie ościeżnic, wykonanie otworów drzwiowych,
o demontaż zabudowy meblowej,
o demontaż posadzek (podestów) w pomieszczeniach piwnicy,
o Prace murarskie i tynkarskie:
o montaż ścianek z płyt gipsowo - kartonowych w odpowiedniej odporności ogniowej,
o uzupełnienie tynków wewnętrznych,
o wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych.
o Prace malarskie:
o zeskrobanie i zmycie starej farby,
o dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem,
o dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - likwidacja lamperii ścian z gruntowaniem,
o malowanie grzejników,
o Prace w zakresie stolarki budowlanej:
o osadzenie ościeżnic zgodnie z projektem,
o osadzenie skrzydeł drzwiowych.
o Zakres prac elektrycznych:
o demontaż lamp oświetleniowych w korytarzach,
o montaż lamp ewakuacyjnych,
o montaż instalacji p.poż,
o wykonanie nowego WLZ od rozdzielni głównej do projektowanej rozdzielni TP.1
o Uporządkowanie terenu robót;
o Przygotowanie i skompletowanie dokumentacji odbiorowej.
Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

CPV: 45343100-4, 45312000-7, 45312100-8, 45420000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00132868, 6/VII/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kegw.krakow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
https://epuap.gov.pl/wps/portal;
email: zamowienia@kegw.krakow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
4. Identyfikator postępowania (ID) dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
5. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
6. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych (oferta, oświadczenia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu) zawiera niniejsza SWZ oraz Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2020 poz. 2452)
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznych zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
o administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Klimat - Energia - Gospodarka Wodna, Os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, tel. +48 126167588, email: sekretariat@kegw.krakow.pl
o Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez adres email: iod@kegw.krakow.pl
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: ,,Doprowadzenie do stanu zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania części budynku niemieszkalnego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zlokalizowanego na os. Szkolnym 27 w Krakowie" numer sprawy: 6/VII/2021.
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
o Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Wymagania:
1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP - nr rachunku: 42 1020 2892 0000 5402 0726 3348.
W tytule przelewu należy wskazać numer postępowania którego dotyczy zamówienie.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 14 SWZ oferty Wykonawcy. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 Ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 6/VII/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na doprowadzeniu do stanu zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania części budynku niemieszkalnego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zlokalizowanego w Krakowie w Dzielnicy XVIII na os. Szkolnym 27 na działce nr 114, obręb NH-45, jednostka ewidencyjna Nowa Huta.
Zadanie będzie realizowane w terminie do 8 tygodni od zawarcia umowy:
o Prace wyburzeniowe i niezbędne demontaże:
o demontaż ścianek z płyt gipsowo - kartonowych,
o wykucie ościeżnic, wykonanie otworów drzwiowych,
o demontaż zabudowy meblowej,
o demontaż posadzek (podestów) w pomieszczeniach piwnicy,
o Prace murarskie i tynkarskie:
o montaż ścianek z płyt gipsowo - kartonowych w odpowiedniej odporności ogniowej,
o uzupełnienie tynków wewnętrznych,
o wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych.
o Prace malarskie:
o zeskrobanie i zmycie starej farby,
o dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem,
o dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - likwidacja lamperii ścian z gruntowaniem,
o malowanie grzejników,
o Prace w zakresie stolarki budowlanej:
o osadzenie ościeżnic zgodnie z projektem,
o osadzenie skrzydeł drzwiowych.
o Zakres prac elektrycznych:
o demontaż lamp oświetleniowych w korytarzach,
o montaż lamp ewakuacyjnych,
o montaż instalacji p.poż,
o wykonanie nowego WLZ od rozdzielni głównej do projektowanej rozdzielni TP.1
o Uporządkowanie terenu robót;
o Przygotowanie i skompletowanie dokumentacji odbiorowej.

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45343100-4 - Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert.

Cena (C) - waga kryterium: 60%,
Doświadczenie kierownika budowy (D) - waga kryterium: 20%
Organizacja pracy (O) - waga kryterium: 20%.

N = C + D + O
gdzie:
N - łączna ilość punktów badanej oferty,
C - liczba punktów badanej oferty w kryterium ,,Cena"
D - liczba punktów badanej oferty w kryterium ,,Doświadczenie kierownika budowy"
O - liczba punktów badanej oferty w kryterium ,,Organizacja pracy"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja pracy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postepowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), wykonali roboty budowlane i instalacyjne w zakresie systemu ochrony przeciwpożarowej (tj. min. centrala sygnalizacji pożaru, czujki dymu) w budynku będącym pod nadzorem konserwatora zabytków, w obiekcie o powierzchni użytkowej min. 600m2.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej,
- dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP, pozwalające na nadzorowanie prac elektrycznych do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,

W/w osoby mogą posiadać odpowiadające wskazanym wyżej ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) tj. osób których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych").
Osoby na stanowiskach kierowniczych mają pozostawać zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1725 ),
UWAGA: Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama osoba) skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia łączyła w sobie kwalifikacje wymagane powyżej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ).3)
2. Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia ww. oświadczenia w sytuacji gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 Ustawy Pzp tj. oświadczenia dot. braku podstaw wykluczenia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 SWZ).
2. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3. Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ .
4.Jeżeli dotyczy: zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy Pzp, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020 poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
5. Jeżeli dotyczy Oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 10 do SWZ).
6. Jeżeli dotyczy: Oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną -załącznik nr 11 do SWZ
7. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia - wzór oświadczenie stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP - nr rachunku: 42 1020 2892 0000 5402 0726 3348.
W tytule przelewu należy wskazać numer postępowania którego dotyczy zamówienie.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 14 SWZ oferty Wykonawcy. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 Ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum, spółki cywilne)
1. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 Ustawy Pzp.
3. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie zawiera treść formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 8.5. a) specyfikacji. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Sposób poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym reguluje Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, dokumenty wymienione w pkt 9.1. SWZ.
6. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa pkt 7. SWZ.
8. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 7. SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 8.1. SWZ Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w pkt 9. SWZ w sposób i w trybie tam określonym. Dodatkowo wykonawcy składających ofertę wspólną składają oświadczenie stanowiące wzór załącznika nr 11 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 3 do SWZ
tj. Projektowane Postanowienia Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert.

Cena (C) - waga kryterium: 60%,
Doświadczenie kierownika budowy (D) - waga kryterium: 20%
Organizacja pracy (O) - waga kryterium: 20%.

N = C + D + O
gdzie:
N - łączna ilość punktów badanej oferty,
C - liczba punktów badanej oferty w kryterium ,,Cena"
D - liczba punktów badanej oferty w kryterium ,,Doświadczenie kierownika budowy"
O - liczba punktów badanej oferty w kryterium ,,Organizacja pracy"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja pracy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.