Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż instalacji fotowoltaicznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Montaż instalacji fotowoltaicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Baranów
Rynek
24-105 Baranów
powiat: puławski
818834027, faks 8188304041
gmina@gminabaranow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Baranów
Wadium: 6 000,00 zł
Nr telefonu: 818834027, faks 8188
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 42 instalacji fotowoltaicznych w celu zaopatrzenia w energię elektryczną budynków prywatnych na terenie gminy Baranów, w tym:
1) instalacje o mocy 3,42 kWp - 6 szt.,
2) instalacje o mocy 4,18 kWp - 18 szt.
3) instalacje o mocy 5,32 kWp - 18 szt.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 7 dni przed montażem, wizji lokalnej, z której sporządzony zostanie Protokół Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym rzutami dachu z umiejscowieniem modułów fotowoltaicznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie,
2) dostawa i montaż konstrukcji pod moduły PV,
3) dostawa i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2020 roku modułów PV,
4) dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 roku falowników/ inwerterów DC/AC,
5) wykonanie wykopów w gruncie do wymaganej głębokości, w przypadku gdy panele fotowoltaiczne zlokalizowane będą poza budynkiem, w którym znajdowała się będzie rozdzielnia główna w odległości do 25 metrów w linii prostej,
6) ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej,
7) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć <10 Ohm),
8) wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy, rozłącznik bezpiecznikowy DC),
9) wyposażenie rozdzielnicy AC (rozłącznik bezpiecznikowy, ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy),
10) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,
11) uruchomienie układu i regulacje,
12) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,
13) konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią internet użytkownika (w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika koszty doprowadzenia zasięgu pokrywa Użytkownik, w przypadku całkowitego braku sieci internetowej u Użytkownika wymogiem jest wyposażenie Użytkownika w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią internet) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem na którym zamierzone dane zostaną zapisane,
14) szkolenie osób zarządzających obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania,
15) sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej Użytkownikom,
16) wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD i zgłoszenie instalacji do przyłączenia do sieci oraz uzyskanie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,
17) wykonanie niezbędnych otworów i przepustów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
18) uszczelnienie otworów i przepustów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
19) inne elementy ujęte w załączniku nr 12 do SWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

CPV: 09332000-5, 09331200-0, 45311000-0, 45315100-9

Dokument nr: 2021/BZP 00132855, SG.271.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.gminabaranow.pl/ogloszenia-i-przetargi/przetargi/przetargi-z-2021-roku
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ; https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczta elektroniczna: gmina@gminabaranow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata: Urząd Gminy w Baranowie
- /4694atgxqv/skrytka ) oraz poczty elektronicznej adres e-mail:gmina@gminabaranow.pl.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi , Instrukcji Użytkownika Systemu miniPortal-ePuap https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://pz.gov.pl/dt/regulations .
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularzzłożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: gmina@gminabaranow.pl (nie dotyczy składania ofert).
10. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej: gmina@gminabaranow.pl. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w "Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl.
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest:
GMINA BARANÓW
UL. RYNEK 14
24-105 BARANÓW
Tel.: 81 883 40 27
2) Inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Barnów, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ustawy Pzp.
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
pełnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) osoby fizyczne posiadają:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących.
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz pkt 3.15 RODO (obowiązek informacyjny)

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przez miniPortal z wykorzystaniem ePUAP, z wykorzystaniem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł, które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 30 8736 0006 2004 0081 6975 0003. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - zamówienie o nr SG.271.8.2021.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 10 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego) i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SG.271.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 721680,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 42 instalacji fotowoltaicznych w celu zaopatrzenia w energię elektryczną budynków prywatnych na terenie gminy Baranów, w tym:
1) instalacje o mocy 3,42 kWp - 6 szt.,
2) instalacje o mocy 4,18 kWp - 18 szt.
3) instalacje o mocy 5,32 kWp - 18 szt.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 7 dni przed montażem, wizji lokalnej, z której sporządzony zostanie Protokół Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym rzutami dachu z umiejscowieniem modułów fotowoltaicznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie,
2) dostawa i montaż konstrukcji pod moduły PV,
3) dostawa i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2020 roku modułów PV,
4) dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 roku falowników/ inwerterów DC/AC,
5) wykonanie wykopów w gruncie do wymaganej głębokości, w przypadku gdy panele fotowoltaiczne zlokalizowane będą poza budynkiem, w którym znajdowała się będzie rozdzielnia główna w odległości do 25 metrów w linii prostej,
6) ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej,
7) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć <10 Ohm),
8) wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy, rozłącznik bezpiecznikowy DC),
9) wyposażenie rozdzielnicy AC (rozłącznik bezpiecznikowy, ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy),
10) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,
11) uruchomienie układu i regulacje,
12) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,
13) konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią internet użytkownika (w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika koszty doprowadzenia zasięgu pokrywa Użytkownik, w przypadku całkowitego braku sieci internetowej u Użytkownika wymogiem jest wyposażenie Użytkownika w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią internet) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem na którym zamierzone dane zostaną zapisane,
14) szkolenie osób zarządzających obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania,
15) sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej Użytkownikom,
16) wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD i zgłoszenie instalacji do przyłączenia do sieci oraz uzyskanie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,
17) wykonanie niezbędnych otworów i przepustów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
18) uszczelnienie otworów i przepustów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
19) inne elementy ujęte w załączniku nr 12 do SWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena o wadze 60 % ,
b) liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego po 25 latach o wadze 10 %,
c) menu falownika fotowoltaicznego o wadze 10 % ,
d) sprawność modułu fotowoltaicznego liczona od powierzchni brutto o wadze 10 % ,
e) współczynnik temperaturowy Pmax o wadze 10 % ,
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego po 25 latach
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: maenu falownika fotowoltaicznego
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: sprawność modułu fotowoltaicznego liczona od powierzchni brutto
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: współczynnik temperaturowy Pmax
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek dotyczący doświadczenia tj. wykonania, w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i montażu min. 20 szt. instalacji fotowoltaicznych. Przez jedno zadanie należy rozumieć zadanie świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy. Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
b) warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. warunek dotyczący: dysponowania osobą, wyznaczoną do kierowania pracami związanymi z montażem instalacji fotowoltaicznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SWZ),
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem,
e) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 6 do SWZ),
f) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. b-e SWZ dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
g) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w lit. b, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w lit. c powyżej, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem.
h) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. g powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ) potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII ust. 1 pkt 4 lit. a, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert),
b) wykaz osób potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
a) karty katalogowe oferowanych modułów i inwerterów fotowoltaicznych (dane dotyczące producenta oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterów Wykonawca jest zobowiązany podać w formularzu ofertowym) wydane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim, obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku nr 12 do SWZ - dokumentacja techniczna",
b) szczegółowe sprawozdanie z badań, zgodnie z IEC 61215-1:2016 lub równoważną; 61215-2:2016 lub równoważną dla oferowanych modułów fotowoltaicznych na podstawie którego wydany został certyfikat zgodności z ww. normami, wydane przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp,
c) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności oferowanych modułów fotowoltaicznych z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp,
d) certyfikat potwierdzający zgodność falownika z normą
PN-EN 50549-1:2019 lub równoważną ,,Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia. Zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2016/631 (NC RfG)" z wszystkimi załącznikami wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp,
e) deklaracje zgodności producenta dla falownika, zgodnie z EN 61000-6-1; EN 61000-6-2 EN 61000-6-3; EN 61000-3-11; EN 61000-3-12, EN 62109 lub z normami równoważnymi.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł, które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 30 8736 0006 2004 0081 6975 0003. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - zamówienie o nr SG.271.8.2021.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 10 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego) i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ) i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-e SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie
1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadkach:
a) przestojów lub opóźnień zależnych od Zamawiającego - zmiana o czas przestoju, opóźnienia zależnego od Zamawiającego,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy,
c) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego mających wpływ na termin wykonania, ,
d) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować wstrzymanie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ,
e) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły wyższej.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu.
3) w sytuacji, gdy urządzenia/sprzęty wskazane przez Wykonawcę w ofercie, przestały być produkowane/zostały wycofane ze sprzedaży lub są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu umowy na przedmiot o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
4) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą zamawiającego, możliwość wykonania prac instalacyjnych w inny sposób niż określono to w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania prac, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych.
5) Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę lokalizacji dostawy i montażu danej instalacji w stosunku do przekazanej przez Zamawiającego listy beneficjentów w przypadku, gdy beneficjent ostateczny zrezygnuje z udziału w projekcie.
6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy dotyczącej zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku braku możliwości dokonania montażu instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie i niezrealizowania z tego powodu całego zakresu rzeczowego. W takim przypadku wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę wykonanych instalacji wyliczone w oparciu o cenę jednostkową podaną przez Wykonawcę w ofercie oraz wskazaną w umowie i liczbę wykonanych instalacji danego typu. Dopuszczalna maksymalna liczba rezygnacji wynosi 5 szt.
7) W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie beneficjenta ostatecznego i wskazaniem przez Zamawiającego lokalizacji zastępczej wymagającej montażu instalacji innego typu (wycenionego w ramach danej części zamówienia), Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby instalacji danego typu kosztem zmniejszenia liczby instalacji typu, z którego montażu zrezygnowano,
8) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena o wadze 60 % ,
b) liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego po 25 latach o wadze 10 %,
c) menu falownika fotowoltaicznego o wadze 10 % ,
d) sprawność modułu fotowoltaicznego liczona od powierzchni brutto o wadze 10 % ,
e) współczynnik temperaturowy Pmax o wadze 10 % ,
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego po 25 latach
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: maenu falownika fotowoltaicznego
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: sprawność modułu fotowoltaicznego liczona od powierzchni brutto
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: współczynnik temperaturowy Pmax
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.