Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego na moście

Przedmiot:

Naprawa urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego na moście

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE
Mińska 25
03-808 Warszawa
powiat: Warszawa
mbakula@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/274149/naprawa-urzadzenia-dylatacyjnego-jednomodulowego-na-moscie-przez-rzeke-row-kacapski-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-50-w-km-274-444-w-m-sadowne-1
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawa urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego na moście przez rzekę
Rów Kacapski w ciągu drogi krajowej nr 50 w km 274+444 w m. Sadowne.

CPV: 45221111-3

Dokument nr: 2021/BZP 00132770, GDDKiA.O.WA.D-3.2412.39.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja
korzystania z Platformy: w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu email
oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę; w przypadku, gdy
Wykonawca nie posiada konta na Platformie - należy w zakładce ,,Postępowania", ,,Lista postępowań
otwartych" wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia ,,zgłoś się do udziału w
postępowaniu" przejść do Formularza rejestracyjnego; po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego
Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego
logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która
może potrwać do 24h (8h roboczych). Zalecenia Zamawiającego dotyczące podpisów. Zalecenia
Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie ,,pdf"
zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), dla dokumentów w formacie
innym niż ,,pdf" zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature). Zalecenia
Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego: w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App
(obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na
telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekraczać 5 MB, dla
dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony), dokumenty w formacie innym
niż ,,pdf" zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. Zalecenia Zamawiającego
odnośnie podpisu zaufanego: wielkość plików nie może przekraczać 10 MB, dla dokumentów w
formacie ,,pdf" zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf), dokumenty w
formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie
.xml). Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji
kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był
podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę
odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis. Niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów
operacyjnych- MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 11.0; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny
obsługujący pliki w formacie ,,pdf". Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach
dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf,
.jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w
formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu
liczby plików. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: pliki Oferty załączone przez
Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w
kolumnie ,,Data przesłania". Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do
treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.2. W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.4.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych,
wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z
uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym
dane na podstawie zawartych umów.6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres
obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze
środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one
uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).7. Osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo:? dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z
prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;?
sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w
przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z
żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; ? wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem
wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt RODO (obowiązek informacyjny)

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 11:30
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.39.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawa urządzenia dylatacyjnego jednomodułowego na moście przez rzekę
Rów Kacapski w ciągu drogi krajowej nr 50 w km 274+444 w m. Sadowne.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: jednego zadania obejmującego wymianę dylatacji palczastej/modułowej/wielomodułowej na obiekcie mostowym w ciągu drogi klasy minimum G.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze zm.).
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 , poz. 1642).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 5.4 niniejszego Ogłoszenia, Wykonawcy wykazują łącznie.
b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostanie im powierzone.

Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia osobę spełniającą następujące wymagania:
Stanowisko: Kierownik budowy, Minimalna liczba personelu: 1 osoba, wymagane doświadczenie
zawodowe: Jedno zadanie obejmujące wymianę dylatacji palczastej/modułowej/wielomodułowej
na obiekcie mostowym w ciągu drogi klasy min. G , na stanowisku Kierownika robót
mostowych/Kierownika budowy/Inspektora nadzoru robót mostowych.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze zm.).
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 , poz. 1642).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie
warunków określonych w pkt 5.4) niniejszego Ogłoszenia Wykonawcy wykazują łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Okres 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w
przypadkach, o których mowa w pkt 9.2. IDW, natomiast spełnianie warunków udziału w
postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.