Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku usługowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa budynku usługowego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14
30-232 Kraków
powiat: Kraków
przetargi@zoo-krakow.pl
https://portal.smartpzp.pl/zoo-krakow/public/postepowanie?postepowanie=18246321
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa budynku usługowego (wejścia do zoo) z węzłem sanitarnym wraz z instalacjami w budynku oraz w terenie, a także z ukształtowaniem terenu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku usługowego (wejścia do zoo) z węzłem sanitarnym, instalacjami wewnętrznymi w budynku oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w terenie wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie w szczególności następujących elementów:
2.1. budowa budynku usługowego (wejścia na teren ogrodu zoologicznego);
2.2. wykonanie węzła sanitarnego
2.3. wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku:
2.4. wykonanie instalacji wewnętrznych w terenie
2.5. wykonanie dojść do budynku;
2.6. wykonanie zagospodarowania terenu;
2.7. świadczenie usług serwisowych i konserwacji urządzeń, maszyn, instalacji i innych składników wyposażenia dostarczonych i wykonanych w ramach wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wymianą materiałów eksploatycyjnych oraz wykonywanie przeglądów gwarancyjnych
3. Teren inwestycji (przedmiotu zamówienia) obejmuje działki Nr 4/2, 17 obr. 18, jedn. ewid. Kraków Krowodrza, przy Ul. Kasy oszczędności miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków

CPV: 45200000-9, 45111291-4, 45112700-2, 45210000-2, 45212120-3, 45310000-3, 45330000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00132684, BR-271-8/2021 (364)

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zoo-krakow.pl/przetargi/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zoo-krakow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.2. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert
oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem
3. System jest dostępny pod
adresem:https://portal.smartpzp.pl/zoo-krakow
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści
dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.5.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się
komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie
dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem
posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych
odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności:
przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
7. Zadawanie pytań przez
Wykonawców odbywa się w zakładce ,,Pytania do postępowania". Po otwarciu ofert, komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem
Platformy, w zakładce ,,Korespondencja", która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce ,,Oferty", po
zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godz., zsynchronizowane
z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
8. Do pełnego i
prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie
przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lubpodpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji
(uwierzytelnienia) i podpisu.9.Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia
następujących minimalnych wymagań technicznych:a) Przeglądarka internetowa:o Mozzilla Firefox ver.
65 i późniejsze, Google Chrome ver.66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver
18 i późniejsze, Internet Explorer11,o Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,o dla systemu
operacyjnego Windows, wersja 7 i późniejsze, system obsługuje również alternatywne systemy jak
Linux i MacOS b) Oprogramowanie :ozainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),o w
przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox zainstalowany dodatek do przeglądarki Szafir SDK
Web,o zainstalowany program SzafirHost w wersji dla posiadanego systemu operacyjnego c) Podpisy
przesyłanych plików można realizować na 2sposoby:o podpisując pliki w oprogramowaniu
wbudowanym w system SmartPZPo podpisując pliki własnym oprogramowaniem np. Szafir, proCertum
SmartSign, itp. 10. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni
posługiwać się następującym znakiem postępowania wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zoo-krakow/public/postepowanie?postepowanie=18246321
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 12:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zoo-krakow

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BR-271-8/2021 (364)
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku usługowego (wejścia do zoo) z węzłem sanitarnym, instalacjami wewnętrznymi w budynku oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w terenie wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie w szczególności następujących elementów:
2.1. budowa budynku usługowego (wejścia na teren ogrodu zoologicznego);
2.2. wykonanie węzła sanitarnego
2.3. wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku:
2.4. wykonanie instalacji wewnętrznych w terenie
2.5. wykonanie dojść do budynku;
2.6. wykonanie zagospodarowania terenu;
2.7. świadczenie usług serwisowych i konserwacji urządzeń, maszyn, instalacji i innych składników wyposażenia dostarczonych i wykonanych w ramach wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wymianą materiałów eksploatycyjnych oraz wykonywanie przeglądów gwarancyjnych
3. Teren inwestycji (przedmiotu zamówienia) obejmuje działki Nr 4/2, 17 obr. 18, jedn. ewid. Kraków Krowodrza, przy ul. Kasy oszczędności miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 oraz ust. 2 p.z.p., polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających, może polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia poprzez wykonanie robót budowlanych. Roboty te mogą polegać w szczególności na: robotach ogólnobudowlanych, ziemnych, konstrukcyjnych, zbrojarskich, wykończeniowych betoniarskich, brukarskich, drogowych, instalacyjnych, montażowych, robotach w zakresie zagospodarowania terenu oraz na zwiększeniu ilości urządzeń technicznych lub budowlanych służących obsłudze obiektu. Roboty budowlane obejmujące zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na działce objętej inwestycją w obszarze oddziaływania inwestycji na terenie krakowskiego ogrodu zoologicznego.
Warunki umowne na jakich zostaną udzielone ewentualne zamówienia uzupełniające: podstawą do negocjacji warunków udzielania zamówienia będzie wzór umowy nie odbiegający istotnie od postanowień wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SWZ
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 28
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4.3.6.) Waga: 12
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażających się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert roboty budowlanej lub robót budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych o łącznej wartości
minimum 1 200 000,00 złotych brutto, z zastrzeżeniem, że każda z robót przedstawionych do oceny nie może mieć wartości mniejszej niż 800 000,00 złotych brutto (słownie: dwa osiemset tysięcy złotych 00/100);
2. dysponowanie następującymi osobami przeznaczonymi do realizacji zamówienia:
2.1. kierownikiem budowy posiadającym:
a) uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej,
b) doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonywaniem funkcji kierownika budowy dla robót budowlanych lub roboty budowlanej w zakresie obiektów kubaturowych o łącznej wartości minimum1 000 000,00 złotych brutto;
2.2. kierownikiem branży konstrukcyjnej posiadającym:
a) uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b) doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonywaniem funkcji kierownika budowy dla robót budowlanych lub roboty budowlanej w zakresie obiektów kubaturowych o łącznej wartości minimum1 000 000,00 złotych brutto;
2.3. kierownikiem branży instalacji sanitarnych posiadającym:
a) uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) doświadczenie zawodowe wyrażające się kierowaniem co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną w branży sanitarnej dla obiektu budowlanego dla którego wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła (w całości dla wszystkich branż) nie mniej niż 1 000 000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100);
2.4. kierownikiem branży instalacji elektrycznych posiadającym:
a) uprawnienia do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b) doświadczenie zawodowe wyrażające się kierowaniem co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną w branży elektrycznej dla obiektu budowlanego dla którego wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła (w całości dla wszystkich branż) nie mniej niż 1 000 000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100).
W odniesieniu do powyższych wymagań stawianych kierownikowi budowy oraz kierownikom robót branżowych właściwe są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku (tj. zgodne z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414)
Funkcje kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych mogą również wykonywać osoby posiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przed 01.01.1995 r. właściwych przepisów jeżeli uprawnienia te, pozwalają na pełnienie funkcji, o których mowa odpowiednio w punkcie 1.2.2.
oraz kierowników robót branżowych właściwych przepisów jeżeli uprawnienia te, pozwalają na wykonywanie przy realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedniej funkcji o wymienionej w pkt. 1.2.2.
Funkcje kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych muszą być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
2.5. minimum 5 osobami przeznaczonymi do wykonywania robót budowlanych w zakresie przedmiotu zamówienia, a także obsługujące maszyny budowlane;
3. posiadanie przychodu ze sprzedaży netto w ciągu któregokolwiek z ostatnich 3 lat obrotowych nie mniejszy niż 1 000 000,00 złotych (przez ostatni rok obrotowy Zamawiający rozumie ostatni rok dla którego na dzień składania ofert zapadł termin złożenia sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego, a w przypadku wykonawców niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS - odpowiednio do właściwych organów do tego prawem przewidzianych).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. oświadczenia wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
wymagane wadium 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
rodzaj i zakres zmian umowy określa par 17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 28
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4.3.6.) Waga: 12
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.