Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych na terenie cmentarza wojennego

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych na terenie cmentarza wojennego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Basztowa 22
31-156 Kraków
powiat: Kraków
zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót budowlanych na terenie cmentarza wojennego ,,Cmentarz Narodów" w Wadowicach, przy Ul. Wojska Polskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rewaloryzacji i rekompozycji cmentarza wojennego ,,Cmentarza Narodów" w Wadowicach, przy Ul. Wojska Polskiego, w tym: rekompozycji i wymiany nawierzchni utwardzonych, rozbiórki pomników i tablic, remontu i konserwacji oraz przeniesieniu pomników, nagrobków i krzyży, budowy nowych elementów małej architektury, wycinki i pielęgnacja zieleni istniejącej, nowe nasadzenie zieleni komponowanej.

CPV: 45000000-7, 45112700-2, 45112710-5, 45200000-9, 45311200-2

Dokument nr: 2021/BZP 00132887, WL-IV.272.27.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 14:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.malopolska.uw.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.malopolska.uw.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej. Wykonawca składa ofertę za Pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/). Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty oraz oświadczeń i dokumentów został określony w pkt 13 swz. Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w pkt 7 swz.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w pkt 24 swz.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Więcej informcji dotyczących sposobu przygotowania i złożenia ofert zawiera pkt 13 swz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WL-IV.272.27.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 2157057,38 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rewaloryzacji i rekompozycji cmentarza wojennego ,,Cmentarza Narodów" w Wadowicach, przy ul. Wojska Polskiego, w tym: rekompozycji i wymiany nawierzchni utwardzonych, rozbiórki pomników i tablic, remontu i konserwacji oraz przeniesieniu pomników, nagrobków i krzyży, budowy nowych elementów małej architektury, wycinki i pielęgnacja zieleni istniejącej, nowe nasadzenie zieleni komponowanej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane prace
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:
a) tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonali co najmniej jedno zamówienie, polegające na kompleksowej rewalorycji obiektu wpisanego do rejestru zabytków obejmującego prace budowlane i konserwatorskie o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł.
b) tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonali co najmniej jedno zamówienie w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków obejmujące prace przy elementach kamiennych lub ze sztucznego kamienia o wartości co najmniej 300 000,00 zł.
2) dysponują/będą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym:
a) kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą Prawo budowlane" oraz uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o ochronie zabytków" lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
Wymaga się, by osoba wskazana powyżej spełniała wymagania określone w art. 37c ustawy |o ochronie zabytków.
b) kierownikiem prac konserwatorskich odpowiedzialnym za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny całości prac, tj. osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, określone w ustawie o ochronie zabytków lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Wymaga się, by osoba wskazana powyżej spełniała wymagania określone w art. 37a ustawy o ochronie zabytków.
c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane, do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające co najmniej do kierowania robotami budowlanymi, oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
Uwaga! W przypadku składania ofert przez Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych uprawnień, w tym uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220 z późn. zm.) oraz dopuszcza się przynależność
do właściwej organizacji lub instytucji zawodowej na terenie kraju, z którego pochodzi osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na nią taki obowiązek.
Ilekroć Zamawiający wymaga osób z aktualnym wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego, rozumie przez to osoby zrzeszone we właściwych izbach architektów lub inżynierów budownictwa i wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 tj.) oraz spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia
29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia przez jedną osobę wielu funkcji.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inny podmiot podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W terminie wyznaczonym na składanie ofert, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) formularz oferty,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy,
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
4) JEŻELI DOTYCZY - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (patrz pkt 5).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5) JEŻELI DOTYCZY - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6) JEŻELI DOTYCZY - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia przed udzieleniem zamówienia - w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania - podmiotowych środków dowodowych, tj. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu/ach, o którym/ych mowa w pkt 6.1.3) o 6.1.4) i 6.7.3) swz, składanym/ych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy - w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.3 swz - odpowiednio:
a) Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) podmiotu/ów, na którego/ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie wyznaczonym na składanie ofert, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) formularz oferty,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4) JEŻELI DOTYCZY - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (patrz pkt 5).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) JEŻELI DOTYCZY - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6) JEŻELI DOTYCZY - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia przed udzieleniem zamówienia - w wyznaczonym terminie - podmiotowych środków dowodowych, tj. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu robót budowlanych.
2) dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały określone w pkt 6.7. swz
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zasady zmian zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w art. 455 ustawy.
2. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz rodzaj, zakres i warunki dokonania takich zmian zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do swz.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane prace
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.