Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa materiałów

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska
powiat: Ruda Śląska
322420133, faks 322420133
zamowienia@mpgm.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ruda Śląska
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 322420133, faks 3224
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa materiałów dla potrzeb MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej:
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa materiałów dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,
obejmująca zadania:
Zadanie nr 1 - dostawa materiałów ogólnobudowlanych

Sukcesywna dostawa materiałów dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Zadanie nr 2- dostawa materiałów do instalacji centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjnych
i gazowych

CPV: 44000000-0, 14210000-6, 18141000-9, 44111000-1, 44112400-2, 44115200-1, 44411000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00132859, TIR/03/D/PN/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.mpgm.com.pl/przetargi.phpprzetargi_menu_id=1 https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
zamowienia@mpgm.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TIR/03/D/PN/2021
1.Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 2. Forma
komunikacji: w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia@mpgm.com.pl. 3.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 4. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały
w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/regulamin). 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
dokomunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany
przez nich w złożonej ofercie, 8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz wszystkie
niezbędne informacje przez miniPortal jako załącznik nr 6 do SWZ. 9. W przypadku przekazywania w postępowaniudokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawierającego kompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. 10. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę
dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie
formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności (...) (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Powyższe oznacza, iż
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty)
skompresowanych np. formatem .rar
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L119z4.5.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy Ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska.,
tel.322420133; email:mpgm@mpgm.com.pl. 6. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi
osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@mpgm.com.pl.
7.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu
zamówienia,prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami.8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: ustawa
z11.9.2019 r. - Prawo zamówień publicznych; ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych; ustawa
z14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;9. art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 10. odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych(Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);o na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje
Pani/Panu:o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;oprawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;o na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.