Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont torowiska SKW

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont torowiska SKW

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Starachowicki
dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
powiat: starachowicki
starostwo@powiat.starachowice.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont torowiska SKW na odcinku Marcule Nadleśnictwo - Lubienia
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 oraz dokumentacja techniczna zamieszczona na stronie postępowania:
Przedmiotem zamówienia jest remont części zabytkowej linii kolei wąskotorowej Starachowice Wsch. Wąskotorowe - Iłża na odcinku Marcule Nadleśnictwo - Lipie (fragment o długości 1 900 m, w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego). Na wskazanym odcinku torowiska zachowane zostały wszystkie elementy nasypu kolejowego oraz fragmenty torowiska wykonanego z szyn S49 mocowanych do drewnianych podkładów kolejowych za pomocą śrub, wkrętów, haków, podkładek. Teren porośnięty jest częściowo samosiejkami drzew i innych roślin (do usunięcia). W związku z budową obwodnicy drogowej miasta Iłża, za zgodą konserwatora zabytków fragment torowiska kolei wąskotorowej o długości 2081 m.b. zostanie wybudowany z nowych materiałów w odległości kilkudziesięciu metrów od torowiska istniejącego. Na wniosek Powiatu Starachowickiego materiały z rozbiórki istniejącego torowiska (szyny S30 - 1900 m.b.) zostaną przekazane do uzupełnienia torowiska na odcinku Marcule Nadleśnictwo - Lipie. Materiały te mogą bez szkody dla zabytku zostać wbudowane w torowisko. Szyny będą mocowane przy użyciu takich samych technik, których używano pierwotnie przy budowie torowiska.
Stan torowiska na odcinku Marcule Nadleśnictwo - Lipie od 2008 r. nie uległ zmianie. Wówczas sporządzony został projekt budowlany p.n. Odbudowa linii Starachowickiej Kolei Wąskotorowej Starachowice Wsch. Wąskotorowe - Iłża na odcinku od km 11 514 do km 13 249 (Lubienia - Marcule Nadleśnictwo) na działce nr ewid. 187 i na odcinku od km 8 265 do km 11 514 na działce 775 (Lipie - Lubienia) - mapy w załączeniu. Różnica pomiędzy zamierzeniami ujętymi w
projekcie, a obecnie planowanymi polega na tym, że do uzupełnienia braków w torowisku zostaną użyte materiały staroużyteczne po weryfikacji ich przydatności do ponownej zabudowy, a nie nowe materiały, jak to przewidziano w projekcie. Demontowanie torowiska Pastwiska - Błaziny będzie prowadzone w sposób umożliwiający jego położenie na remontowanym odcinku w takiej samej kolejności dzięki odpowiedniemu oznakowaniu szyn. Wg wstępnej oceny konieczne będzie użycie części nowych śrub łubkowych i przytwierdzeń szyn do podkładów. Ilość tych materiałów niezbędnych do uzupełnienia zostanie
określona po demontażu torowiska i ocenie pod względem przydatności do ponownego użycia.
Prace będą polegać na:
usunięciu zakrzaczeń i oczyszczeniu wierzchniej warstwy nasypu kolejowego z trawy,
uzupełnieniu podbudowy torowiska tłuczniem (wg potrzeb),
ułożeniu toru zgodnie z załączoną dokumentacją wraz z podbiciem podkładów,
udrożnieniu istniejących rowów i przepustów.
Prace przy torowisku wykonywane będą ręcznie lub przy użyciu ręcznego sprzętu z napędem mechanicznym, co gwarantuje wysoką ich jakość i nie doprowadzi do uszkodzeń nasypu możliwych przy użyciu ciężkiego sprzętu.

CPV: 45213320-2, 45234130-6

Dokument nr: 2021/BZP 00132963, ZP.272.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: według zapisów pkt 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia
https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z pkt 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia
https://e-propublico.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 28 Specyfikacji Warunków Zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt 28 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 09:00
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy dostępnej pod adesem https://epropublico. pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 365785,41 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 oraz dokumentacja techniczna zamieszczona na stronie postępowania:
Przedmiotem zamówienia jest remont części zabytkowej linii kolei wąskotorowej Starachowice Wsch. Wąskotorowe - Iłża na odcinku Marcule Nadleśnictwo - Lipie (fragment o długości 1 900 m, w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego). Na wskazanym odcinku torowiska zachowane zostały wszystkie elementy nasypu kolejowego oraz fragmenty torowiska wykonanego z szyn S49 mocowanych do drewnianych podkładów kolejowych za pomocą śrub, wkrętów, haków, podkładek. Teren porośnięty jest częściowo samosiejkami drzew i innych roślin (do usunięcia). W związku z budową obwodnicy drogowej miasta Iłża, za zgodą konserwatora zabytków fragment torowiska kolei wąskotorowej o długości 2081 m.b. zostanie wybudowany z nowych materiałów w odległości kilkudziesięciu metrów od torowiska istniejącego. Na wniosek Powiatu Starachowickiego materiały z rozbiórki istniejącego torowiska (szyny S30 - 1900 m.b.) zostaną przekazane do uzupełnienia torowiska na odcinku Marcule Nadleśnictwo - Lipie. Materiały te mogą bez szkody dla zabytku zostać wbudowane w torowisko. Szyny będą mocowane przy użyciu takich samych technik, których używano pierwotnie przy budowie torowiska.
Stan torowiska na odcinku Marcule Nadleśnictwo - Lipie od 2008 r. nie uległ zmianie. Wówczas sporządzony został projekt budowlany p.n. Odbudowa linii Starachowickiej Kolei Wąskotorowej Starachowice Wsch. Wąskotorowe - Iłża na odcinku od km 11 514 do km 13 249 (Lubienia - Marcule Nadleśnictwo) na działce nr ewid. 187 i na odcinku od km 8 265 do km 11 514 na działce 775 (Lipie - Lubienia) - mapy w załączeniu. Różnica pomiędzy zamierzeniami ujętymi w
projekcie, a obecnie planowanymi polega na tym, że do uzupełnienia braków w torowisku zostaną użyte materiały staroużyteczne po weryfikacji ich przydatności do ponownej zabudowy, a nie nowe materiały, jak to przewidziano w projekcie. Demontowanie torowiska Pastwiska - Błaziny będzie prowadzone w sposób umożliwiający jego położenie na remontowanym odcinku w takiej samej kolejności dzięki odpowiedniemu oznakowaniu szyn. Wg wstępnej oceny konieczne będzie użycie części nowych śrub łubkowych i przytwierdzeń szyn do podkładów. Ilość tych materiałów niezbędnych do uzupełnienia zostanie
określona po demontażu torowiska i ocenie pod względem przydatności do ponownego użycia.
Prace będą polegać na:
usunięciu zakrzaczeń i oczyszczeniu wierzchniej warstwy nasypu kolejowego z trawy,
uzupełnieniu podbudowy torowiska tłuczniem (wg potrzeb),
ułożeniu toru zgodnie z załączoną dokumentacją wraz z podbiciem podkładów,
udrożnieniu istniejących rowów i przepustów.
Prace przy torowisku wykonywane będą ręcznie lub przy użyciu ręcznego sprzętu z napędem mechanicznym, co gwarantuje wysoką ich jakość i nie doprowadzi do uszkodzeń nasypu możliwych przy użyciu ciężkiego sprzętu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45213320-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45234130-6 - Roboty budowlane w zakresie podkładów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert, określony jest w pkt 21 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie:
min. 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych z ograniczeniami zgodnie z ustawą Prawo budowlane kierownik budowy, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto.
Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2) Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów
ważności tych dokumentów.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.
Wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie:
min. 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych z ograniczeniami zgodnie z ustawą Prawo budowlane
kierownik budowy, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto.
Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- wypełniony formularz oferty z kosztorysem ofertowym,
- wypełnione formularze oświadczeń - załączniki nr 2 i 3
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest złożyć zobowiązanie innego podmiotu- załączniki nr 5 do SWZ,
- uzasadnienie zastrzeżonych w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy
- pełnomocnictwo - jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" i ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu", o których mowa w pkt. 9.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W takim
przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" i ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu", o których mowa w pkt. 9.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W takim
przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy są dopuszczalne jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z poniższych przypadków:
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp,
2) gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca, w sytuacji określonej w 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
3) jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność bądź znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każda kolejna zmiana nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy;
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością , nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy,
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert, określony jest w pkt 21 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-18

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.