Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Publicznego Żłobka

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa Publicznego Żłobka

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Obrzycko
Rynek 19
64-520 Obrzycko
powiat: szamotulski
61 2913187, faks 61 2913248
zamowienia@obrzycko.com
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Obrzycko
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 61 2913187, faks 61
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa Publicznego Żłobka "Maluszek - Raniuszek" (w organizacji) w Obrzycku."
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z kompleksową realizacją zamówienia p.n.: ,,Budowa Publicznego Żłobka "Maluszek - Raniuszek" (w organizacji) w Obrzycku." w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne i wymogi OPZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w Części III do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Część II do SWZ.
Link do dokumentacji projektowej:
http://obrzycko.com/wp-content/uploads/2021/07/Projekt-techniczny.zip

3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres co najmniej 36 miesięcy. Termin gwarancji i rękojmi będzie biegł od dnia podpisania bezusterkowego (bez wad istotnych) protokołu końcowego odbioru prac bez zastrzeżeń.
4. Okres realizacji Zamówienia:
Realizacja Zamówienia rozpocznie się w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą. Termin zakończenia robót - 120 dni od daty zawarcia umowy.
5. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia:
45000000-8 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:
45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności regulacji Ustawy, Kodeksu cywilnego, Prawa budowalnego.

7. Wskazane w dokumentach zamówienia znaki towarowe, nazwy własne, patenty, pochodzenie stanowią wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia i należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem ,,lub równoważny". We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. Użyte w dokumentacji zamówienia nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do SWZ minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.
8. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach, użyto nazw producentów należy przyjąć, że wskazano je jedynie w celu przykładowym a Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Przez rozwiązanie równoważne należy rozumieć oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.
9. Zamawiający będzie stosował następujące kryteria w celu oceny równoważności: gabaryty i konstrukcja (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), charakter użytkowy (tożsamość funkcji), parametry techniczne (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje), parametry bezpieczeństwa użytkowania, standardy emisyjne.
10. Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne" (należy każdorazowo dodać do odniesienia wyrazy ,,lub równoważne"). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 -107 Ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
11. Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach programu: ,,Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Tytuł projektu: Każdy maluszek polubi nasz Raniuszek!"
12. Projekt dofinansowany ze środków rządowych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH +" 2021 realizowanym w roku 2021 dla modułu 1, w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH +" 2021.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45214000-0, 45214100-1, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311200-2, 45312100-8, 45330000-9-

Dokument nr: 2021/BZP 00132926, DOP.271.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis osobisty to jeden z rodzajów podpisu elektronicznego).
4. Za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email wykonawca może złożyć w szczególności np.:
? wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed otwarciem ofert);
? podmiotowe środki dowodowe i inne oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego (dokumentacja przesyłana po otwarciu ofert).
5. Zamawiający informuje, że drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z adresem email: zamowienia@obrzycko.com może przesyłać do Wykonawców w szczególności odpowiedzi z wyjaśnieniami treści SWZ, wezwania do złożenia oświadczeń, wyjaśnień lub podmiotowych środków dowodowych, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania.
6. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 1 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
7. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w przepisach art. 65 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje inne niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, sposoby komunikowania się z Wykonawcami, tj. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Miasto Obrzycko, Ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, w imieniu którego działa Burmistrz Miasta
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa Publicznego Żłobka "Maluszek - Raniuszek" (w organizacji) w Obrzycku.";
? Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 12:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wadium.
2. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DOP.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z kompleksową realizacją zamówienia p.n.: ,,Budowa Publicznego Żłobka "Maluszek - Raniuszek" (w organizacji) w Obrzycku." w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne i wymogi OPZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w Części III do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Część II do SWZ.
Link do dokumentacji projektowej:
http://obrzycko.com/wp-content/uploads/2021/07/Projekt-techniczny.zip

3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres co najmniej 36 miesięcy. Termin gwarancji i rękojmi będzie biegł od dnia podpisania bezusterkowego (bez wad istotnych) protokołu końcowego odbioru prac bez zastrzeżeń.
4. Okres realizacji Zamówienia:
Realizacja Zamówienia rozpocznie się w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą. Termin zakończenia robót - 120 dni od daty zawarcia umowy.
5. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia:
45000000-8 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:
45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności regulacji Ustawy, Kodeksu cywilnego, Prawa budowalnego.

7. Wskazane w dokumentach zamówienia znaki towarowe, nazwy własne, patenty, pochodzenie stanowią wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia i należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem ,,lub równoważny". We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. Użyte w dokumentacji zamówienia nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do SWZ minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.
8. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach, użyto nazw producentów należy przyjąć, że wskazano je jedynie w celu przykładowym a Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Przez rozwiązanie równoważne należy rozumieć oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.
9. Zamawiający będzie stosował następujące kryteria w celu oceny równoważności: gabaryty i konstrukcja (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), charakter użytkowy (tożsamość funkcji), parametry techniczne (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje), parametry bezpieczeństwa użytkowania, standardy emisyjne.
10. Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne" (należy każdorazowo dodać do odniesienia wyrazy ,,lub równoważne"). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 -107 Ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
11. Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach programu: ,,Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Tytuł projektu: Każdy maluszek polubi nasz Raniuszek!"
12. Projekt dofinansowany ze środków rządowych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH +" 2021 realizowanym w roku 2021 dla modułu 1, w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH +" 2021.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dla zamówienia przyjmuje niżej opisane kryteria oceny ofert.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ,,Ceny" oraz ,,Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady":
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena (C) 60 % 60 punktów
2. Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) 40 % 40 punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady (G)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.
1.4. posiadania zdolności technicznej
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zdolność techniczną polegającą na wykonaniu (dotyczy tylko robót zakończonych) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych
o wartości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych
z wykonaniem budynku o pow. użytkowej nie mniejszej niż 200,00 m2.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy na złote podczas badania złożonych ofert według tabeli średnich kursów walut obcych Narodowego Banku Polskiego (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ostatniego kursu sprzed dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu - w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany.
1.5. posiadania zdolności zawodowej:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia tj.:
a) minimum 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, która posiada:
i uprawnienia budowlane bez ograniczeń: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
ii minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji min. 2 robót budowlanych obejmujących wykonanie budynku o pow. użytkowej nie mniejszej niż 200,00 m2.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do IDW.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wadium.
2. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
3. Przepisy oraz postanowienia SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań. Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający określił przesłanki zmiany umowy w paragrafie 15 Wzoru umowy stanowiącego Część II do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dla zamówienia przyjmuje niżej opisane kryteria oceny ofert.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ,,Ceny" oraz ,,Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady":
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena (C) 60 % 60 punktów
2. Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) 40 % 40 punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady (G)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.