Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
307z dziś
4868z ostatnich 7 dni
18224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci ciepłowniczych

Przedmiot:

Budowa sieci ciepłowniczych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-111 Koszalin
powiat: Koszalin
Tel.: 94 347 44 10, 94 347 44 25, tel. 94 347 44 42, tel. 94 347 44 12
mec@meckoszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: nie przewidywane
Nr telefonu: Tel.: 94 347 44 10,
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci ciepłowniczych z podziałem na zadania: Pakiet I:
Zadanie nr 1. Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów oraz zewnętrznej instalacji odbiorczej dla potrzeb budynków Szkoły Podstawowej nr 4 przy Ul. Podgórnej 45 w Koszalinie, zlokalizowanej na działce 13/7 obręb 20, o parametrach 2x60,3/125 L=23,8m oraz 2x42,4/110 L=10,6m.
Zadanie nr 2. Budowa sieci i przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego nr 1 wraz z odejściem do planowanych budynków nr 2 i 3 przy Ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie, zlokalizowanego na działce nr 16/18, obręb 46, o parametrach: 2x88,9/160 L=27,53m, 2x76,1/140 L= 45,28m, 2x60,3/125 L=5,48m. Zadanie nr 3. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do istniejącego budynku wielorodzinnego przy Ul. Legnickiej 6-10, zlokalizowanego na dz. nr 372, 371 obr. 0021 w Koszalinie, o parametrach 2x88,9/160 L=2,lm, 2x60,3/125 L=52,45m. Pakiet II:
Zadanie nr 4. Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do projektowanego budynku wielorodzinnego nr 1 zlokalizowanego na działce nr 455 obr. 12 przy Ul. Włoskiej w Koszalinie, o parametrach 2x76,1/140 L=110,65m; 2x60,3/125 L=120,70m.
Zadanie nr 5. Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do projektowanego budynku wielorodzinnego nr 2 zlokalizowanego na działce nr 455 obr. 12 przy Ul. Włoskiej w Koszalinie, o parametrach 2x60,3/125 L=3,5m.
Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Pakiet I: Zadania nr 1, 2 i 3,
Pakiet II: Zadania nr 4 i 5.
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub więcej pakietów.

Dokument nr: 44A/EP/PT/2021/NU/PP

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.08.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
13. Otwarcie ofert jest niepubliczne.

Składanie ofert:
Oferty w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 13.08.2021 r. do godz. 15:00, na adres zamawiającego podany w punkcie I niniejszej SWZ.

Miejsce i termin realizacji:
. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zadanie 1 - od dnia zawarcia umowy do 30.09.2021r. Zadanie 2 - od dnia zawarcia umowy do 12.11.2021r. Zadanie 3 - od dnia zawarcia umowy do 05.11.2021r. Zadanie 4 - od dnia zawarcia umowy do 30.09.2021 r. Zadanie 5 - od dnia zawarcia umowy do 15.12.2021r.

Wymagania:
Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca powinien wskazać w formularzu ofertowym nazwy (firmy) podwykonawców oraz zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 43 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 1) regulaminu.
7.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłącza lub sieci ciepłowniczej preizolowanej:
- dla pakietu nr I o średnicy rur co najmniej 2x76,1/140mm i długości minimum 50,00 mb.
- dla pakietu nr II o średnicy rur co najmniej 2x76,l/140mm i długości minimum 100,00 mb.
Spełnienie ww. warunku dla pakietu nr II będzie równoznaczne ze spełnieniem warunku dla pakietu nr I.
2) Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub/i przebudowa lub/i modernizacja przyłączy lub sieci cieplnej preizolowanej:
- dla pakietu nr I o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (netto),
- dla pakietu nr II o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (netto),
Spełnienie ww. warunku dla pakietu nr I będzie równoznaczne ze spełnieniem warunku dla pakietu nr II.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast ,,Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu" powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia". Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt. 8.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania pkt 7.2 ppkt 1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
8.3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniających wymagania pkt 7.2 ppkt 2), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia,
8.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie § 43 ust. 4 pkt 1) regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt. 8.4. oraz 8.5. ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
8a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania zamawiającego, w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, do oferty należy
dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia, materiału) oraz parametrów, co najmniej wskazanych w dokumentacji projektowej.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena dla poszczególnych pakietów.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą łączną cenę dla poszczególnych pakietów.
Termin związania ofertą:
14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni.
W Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstroniepn. ,,Przetargi".

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:
1) Sylwia Woźniak tel. 94 347 44 12;
2) Alicja Andrułaniec tel. 94 347 44 42; e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.