Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg gminnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA DZIKOWIEC
ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec
powiat: kolbuszowski
17 744 21 09, faks 17 22 74 508
ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dzikowiec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 17 744 21 09, faks 1
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dróg gminnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 104306 R i 104305 R Ul. Sportowa w miejscowości Dzikowiec. Przebudowa istniejącej drogi będzie wykonana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja obejmuje:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;
- wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku o głębokości 10 cm i długości 630 metrów;
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na szerokości 5,5m w km od 0+000 do 0+146 oraz od 0+286 do 0+44 oraz o grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm na szerokości 5,5 m o km od 0+146 do km 0+286 oraz warstwy podbudowy o grubości 10 cm na wjazdach do posesji o długości 185 metrów i szerokości 3,5 metra;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 4 cm
o długości 630 metrów;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 4 cm
o długości 630 metrów;
- wykonanie obustronnie poboczy bitumicznych o grubości 8 cm o szerokości 25 cm
- wykonanie obustronnie poboczy z kruszywa łamanego 0/12.8 mm o grubości 8 cm
i szerokości 0,50 metra na długości 630 metrów;
- wykonanie przepustów pod drogą z rur HDPE o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem ław fundamentowych z pospółki o grubości 30 cm i umocnienie wlotów ścinkami czołowymi sztuk;
Przed ułożeniem warstwy kruszywa łamanego należy istniejąca nawierzchnie odpowiednio wyprofilować i zagęścić celem uzyskania odpowiedniej nośności podłoża.
2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia;
2) Materiały do zgłoszenia robót budowlanych;
3) Przedmiary robót, które są wyłącznie dokumentem pomocniczym,
4) Dokumenty formalno - prawne;
5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy.
Przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje
o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót
3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ze względu na zakres i specyfikę robót związanych z przedmiotem zamówienia publicznego. Wszystkie etapy robót są powiązane ze sobą i ściśle uzależnione od siebie, a ich wykonywanie realizowane jest sukcesywnie wg kolejności technicznych i technologicznych.
4. Rozwiązania równoważne:
1) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji,
2) tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji,
3) Zamawiający wskazuje, że wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach ma charakter przykładowy i nadrzędna jest zasada dopuszczania stosowania materiałów lub rozwiązań równoważnych; w takiej sytuacji Zamawiający wymaga, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie Zamawiającego,
4) w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w opisie przedmiotu zamówienia,
5) dopisuje się wyraz ,,lub równoważny" do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; wszystkie zapisy specyfikacji należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym
w dokumentacji technicznej; w sytuacji, gdy wymagania w specyfikacji przekraczają wymagania zawarte w normach, zastosowanie mają postanowienia zawarte
w specyfikacji.
6) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

CPV: 45233000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00132927, ZP.271.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://gminadzikowiec.pl/16-bip.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.gminadzikowiec.logintrade.net
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
7. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://gminadzikowiec.logintrade.net/ w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
8. Komunikacja miedzy Zamawiającym, a wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej: https://gminadzikowiec.logintrade.net/
9. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej https://gminadzikowiec.logintrade.net/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z Platformy.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
12. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej:
REKOMENDOWANE przeglądarki internetowe:
o Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11;
o Google Chrome 31;
o Mozilla Firefox 26;
o Opera 18.
Pozostałe wymagania techniczne:
o dostęp do sieci Internet;
o zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca;
o obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax;
o włączona obsługa JavaScript;
o zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
o zainstalowany Acrobat Reader;
o zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
o dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9;
o dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11;
o dla Windows 8: Internet Explorer 11;
o dla Windows 10: Internet Explorer 11;
REKOMENDOWANE formaty przesyłanych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
w Dzikowcu jest: Wójt Gminy; Ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dzikowiec jest Pan:
Tomasz Piszczek inspektor.odo@gminadzikowiec.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych" numer referencyjny nadany sprawie: ZP.271.7.2021 prowadzonym w trybie: podstawowym
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)., dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 09:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Gminy Dzikowiec

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 104306 R i 104305 R ul. Sportowa w miejscowości Dzikowiec. Przebudowa istniejącej drogi będzie wykonana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja obejmuje:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;
- wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku o głębokości 10 cm i długości 630 metrów;
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na szerokości 5,5m w km od 0+000 do 0+146 oraz od 0+286 do 0+44 oraz o grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm na szerokości 5,5 m o km od 0+146 do km 0+286 oraz warstwy podbudowy o grubości 10 cm na wjazdach do posesji o długości 185 metrów i szerokości 3,5 metra;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 4 cm
o długości 630 metrów;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 4 cm
o długości 630 metrów;
- wykonanie obustronnie poboczy bitumicznych o grubości 8 cm o szerokości 25 cm
- wykonanie obustronnie poboczy z kruszywa łamanego 0/12.8 mm o grubości 8 cm
i szerokości 0,50 metra na długości 630 metrów;
- wykonanie przepustów pod drogą z rur HDPE o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem ław fundamentowych z pospółki o grubości 30 cm i umocnienie wlotów ścinkami czołowymi sztuk;
Przed ułożeniem warstwy kruszywa łamanego należy istniejąca nawierzchnie odpowiednio wyprofilować i zagęścić celem uzyskania odpowiedniej nośności podłoża.
2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia;
2) Materiały do zgłoszenia robót budowlanych;
3) Przedmiary robót, które są wyłącznie dokumentem pomocniczym,
4) Dokumenty formalno - prawne;
5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy.
Przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje
o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót
3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ze względu na zakres i specyfikę robót związanych z przedmiotem zamówienia publicznego. Wszystkie etapy robót są powiązane ze sobą i ściśle uzależnione od siebie, a ich wykonywanie realizowane jest sukcesywnie wg kolejności technicznych i technologicznych.
4. Rozwiązania równoważne:
1) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji,
2) tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji,
3) Zamawiający wskazuje, że wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach ma charakter przykładowy i nadrzędna jest zasada dopuszczania stosowania materiałów lub rozwiązań równoważnych; w takiej sytuacji Zamawiający wymaga, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie Zamawiającego,
4) w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w opisie przedmiotu zamówienia,
5) dopisuje się wyraz ,,lub równoważny" do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; wszystkie zapisy specyfikacji należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym
w dokumentacji technicznej; w sytuacji, gdy wymagania w specyfikacji przekraczają wymagania zawarte w normach, zastosowanie mają postanowienia zawarte
w specyfikacji.
6) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji
wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;2.2. wystąpią uzasadnione przyczyny
spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji
zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie
określonysposób;2.3.konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w: - umowach zawartych
pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami
nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację
projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie) - ustaleniach
dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały
bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów
umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić
do wydłużenia terminurealizacjiumowy;2.4. zaistnieje możliwość dokonania zmian
technologicznych- o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia
wynagrodzenia
Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku
materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania usług pozwalających
na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;2.5. wystąpi
konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części usług, objętych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub
technologicznych, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w
Załączniku nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
o co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie nawierzchni dróg o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w UZP.
b) Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych, doświadczenia/, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zasoby kadrowe gwarantujące realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej:
o 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w branży drogowej w zakresie wystarczającym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać całkowite doświadczenie co najmniej 2 - letnie na stanowiskach odpowiednio: Kierownik budowy lub Kierownik robót . Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.
2. Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczeni do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi - Załącznik nr 4 do SWZ.
3. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
4. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Ustawy Pzp, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacjach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
10. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
11. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) Zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
14. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
15. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.
16. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
17. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - oświadczenie wstępne - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
5. Wykonawca przedłoży podpisany kosztorys ofertowy szczegółowy dla zadania wraz z ofertą.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - oświadczenie wstępne - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp , Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (należy wypełnić treść oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym).
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności, przy czym zmiany te mogą dotyczyć: 2.Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie. Zmiana postanowień Umowy w stosunku
do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez: a) zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, b) zmianę zakresu przedmiotu Umowy c) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub d)zmianę terminu/terminów określonych w umowie, a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego
rezultatów /celów; Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w sytuacji gdy:2.1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;2.2. wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określonysposób;2.3.konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w: - umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie) - ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminurealizacjiumowy;2.4. zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych- o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania usług pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;2.5. wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części usług, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji
wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;2.2. wystąpią uzasadnione przyczyny
spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji
zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie
określonysposób;2.3.konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w: - umowach zawartych
pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami
nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację
projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie) - ustaleniach
dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały
bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów
umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić
do wydłużenia terminurealizacjiumowy;2.4. zaistnieje możliwość dokonania zmian
technologicznych- o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia
wynagrodzenia
Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku
materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania usług pozwalających
na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;2.5. wystąpi
konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części usług, objętych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub
technologicznych, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w
Załączniku nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.