Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO w Warszawie
ul. Annopol 6
03-236 Warszawa
powiat: Warszawa
22 88 41 200, faks 22 811 07 99
kamil.piechota@ipo.lukasiewicz.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489499
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 22 88 41 200, faks 2
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac remontowych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na wykonaniu remontu dachów na budynkach Zamawiającego, wymianie pokrycia dachowego, montażu orynnowania i odprowadzania deszczówki oraz wymianie nawierzchni.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w przedmiarach robót stanowiącychZałączniki nr 10.1 - 10.5 do SWZ.

CPV: 45261000-4, 45233200-1, 45261320-3

Dokument nr: 2021/BZP 00132964, CRZP/IPO/FA/23/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ipo
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ipo
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ipo 2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ipo danego postępowania. 3. Osobami
uprawnionymi do kontaktu (w godz.ch pracy Zamawiającego) z Wykonawcami są: 1) w kwestiach proceduralnych: Kamil Piechota, tel. (22) 88 41 223, e-mail: kamil.piechota@ipo.lukasiewicz.gov.pl , w kwestiach merytorycznych: Mirosław Wronka, tel. (22) 88 41 203, tel. 603 300 634, e-mail: miroslaw.wronka@ipo.lukasiewicz.gov.pl 2) w przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy: nr tel. (22)101 02 02, adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 4. Zamawiający będzie przekazywał
Wykonawcom informacje w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Kierowane do wszystkich Wykonawców informacje dotyczące odpowiedzi na zapytania, zmiany specyfikacji, w tym zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie
zamieszczał na Platformie w sekcji ,,Komunikaty". Korespondencję, której adresatem jest konkretny Wykonawca, Zamawiający będzie przekazywał temu Wykonawcy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Pozostałe informacje zawarte są w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązki dotyczące RODO zawarte są w Rozdziale XX
SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489499
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ipo

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
1. Na podstawie art. 281 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2)gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu:1) należy wpłacić przelewem na rachunek w Banku PEKAO SA O/Warszawa, nr konta: 84 1240 6074 1111 0000 4989 1458 z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu nr CRZP/IPO/FA/23/2021 ,,Wykonanie prac remontowych", przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu
najpóźniej w dniu składania ofert przed upływem terminu ich składania (godzina). Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty, 2) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,3) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 5. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium przetargowego: 1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/elektronicznym podpisem osobistym osób upoważnionych do ich wystawienia tj. wystawcę dokumentu; 2) gwarancje oraz poręczenia muszą mieć datę
początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą; 3) gwarancje oraz poręczenia muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium określone w ustawie pzp; 4) gwarancje oraz poręczenia powinny być wystawione na Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, z ich treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 5) gwarancje oraz poręczenia muszą określać bezwarunkowe i nieodwołalne prawo Zamawiającego do ich realizacji, na pierwsze żądanie Zamawiającego; 6) gwarancje oraz poręczenia, w których
ograniczono prawa Zamawiającego, lub w których uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków przez Zamawiającego do wykonania których Zamawiający nie wyraził zgody na piśmie, uznane zostaną jako nie spełniające warunków. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie odrzucona
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/IPO/FA/23/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na wykonaniu remontu dachów na budynkach Zamawiającego, wymianie pokrycia dachowego, montażu orynnowania i odprowadzania deszczówki oraz wymianie nawierzchni.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w przedmiarach robót stanowiącychZałączniki nr 10.1 - 10.5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261320-3 - Kładzenie rynien
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna i zawodowa - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu remontu dachu o wartości przynajmniej 150 000 zł brutto każda robota budowlana.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Na podstawie art. 281 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2)gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu:1) należy wpłacić przelewem na rachunek w Banku PEKAO SA O/Warszawa, nr konta: 84 1240 6074 1111 0000 4989 1458 z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu nr CRZP/IPO/FA/23/2021 ,,Wykonanie prac remontowych", przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu
najpóźniej w dniu składania ofert przed upływem terminu ich składania (godzina). Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty, 2) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,3) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 5. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium przetargowego: 1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/elektronicznym podpisem osobistym osób upoważnionych do ich wystawienia tj. wystawcę dokumentu; 2) gwarancje oraz poręczenia muszą mieć datę
początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą; 3) gwarancje oraz poręczenia muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium określone w ustawie pzp; 4) gwarancje oraz poręczenia powinny być wystawione na Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, z ich treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 5) gwarancje oraz poręczenia muszą określać bezwarunkowe i nieodwołalne prawo Zamawiającego do ich realizacji, na pierwsze żądanie Zamawiającego; 6) gwarancje oraz poręczenia, w których
ograniczono prawa Zamawiającego, lub w których uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków przez Zamawiającego do wykonania których Zamawiający nie wyraził zgody na piśmie, uznane zostaną jako nie spełniające warunków. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie odrzucona.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 4)
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 pkt 1 - 3 powyżej są następujące sytuacje: 1) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 2) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu
wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 3) zmiany w sposobie wykonywania umowy spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp. o których nie było wiadomo przy zawieraniu umowy, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub
obiektów infrastrukturalnych; 4) zmiana umowy dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2 - 4 oraz ust. 2 ustawy PZP; 5) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych instytucji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy i innych instytucji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji i inne instytucje wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu czy instytucji, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że działanie te nie są spowodowane zaniechaniem Wykonawcy; 6) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, które mają wpływ na realizację niniejszej umowy; 7) zaistnienie okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć; 8) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 9) stan epidemii lub inne zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych np. wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus); 10) z powodu konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 11) wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie
robót budowlanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną. Fakt wystąpienia tych okoliczności musi być bezwzględnie zgłoszony pisemnie do Zamawiającego. 3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie wynagrodzenia brutto po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od
towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W wypadku tej zmiany wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.