Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa konserwacji systemu oddymiania

Przedmiot:

Usługa konserwacji systemu oddymiania

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PLAC POLITECHNIKI 1
00-661 Warszawa
powiat: Warszawa
22 234 60 51
martyna.lis@gmail.com
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 234 60 51
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa konserwacji systemu oddymiania Auli Głównej PW.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa konserwacji systemu oddymiania Auli Głównej PW. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ - Opis
Przedmiotu Zamówienia.

CPV: 75251110-4

Dokument nr: 2021/BZP 00133002, ZP.U.ML.28.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/szczegoly.phpid=8037
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w przy użyciu:
mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
oraz poczty elektronicznej.
1.2. Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest Pani Martyna Lubelska, email: martyna.lubelska@pw.edu.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Informacje ogólne.1.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w przy
użyciu:mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,oraz poczty
elektronicznej.1.2. Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest Pani Martyna
Lubelska, email: martyna.lubelska@pw.edu.pl.1.3. Przystąpienie do udziału w niniejszym
postępowaniu wymaga posiadania konta na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 1.5.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150
MB. 1.6. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP lub na skrzynkę poczty elektronicznej - dla dokumentów, co do których
dopuszczono taką formę przekazania.1.7. Zamawiający wskazał link do postępowania oraz
identyfikator postępowania na stronie BIP, na której zamieszczono niniejszą SWZ. Przedmiotowe
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla
Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 2. Sposób
komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).2.1. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem postępowania. 2.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami (z wyłączeniem oferty Wykonawcy) w szczególności składanie pytań,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty
elektronicznej, email: martyna.lubelska@pw.edu.pl.2.3. Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wnioski należy składać w sposób wskazany w
pkt. 2.2.2.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.2.5.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ.2.6. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w pkt 2.4. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w rozdziale 19 SWZ - Klauzula informacyjna zart.
13 RODO Zamawiającego - w celu związanym z powyższym postępowaniem

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 10:00
Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu oraz na ePUAP. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.U.ML.28.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa konserwacji systemu oddymiania Auli Głównej PW. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ - Opis
Przedmiotu Zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty nie odrzucone, będą oceniane na podstawie opisanych w
Rozdziale 14 SWZ kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale 5 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;2.2 uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;2.3 sytuacji ekonomicznej lub
finansowej: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia (polisa OC) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł;2.4 zdolności
technicznej lub zawodowej:2.4.1 Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia odpowiednio
wykwalifikowane osoby, które posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje w pracy w usługach
związanych z przedmiotem zamówienia i powiązanych, tj.:1) co najmniej 1 osobę posiadają
aktualne świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w
zakresie konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym
niż 1 kV;2) co najmniej 1 osobę posiadają aktualne świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV;3) co najmniej 2 osoby posiadające
ważną Autoryzację serwisową firmy MERCOR S.A. lub bezpośrednio osoby serwisu producenta
urządzeń MERCOR S.A;UWAGA: Kwalifikacje wymienione powyżej, mogą być spełnione
łącznie przez co najmniej 3 osoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Określone w Rozdziale 7 SWZ. Wykaz dokumentów i oświadczeń (w tym podmiotowych oraz
przedmiotowych środków dowodowych) składnych przez Wykonawcę. 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do formularza oferty;2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostepniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby - zgodnie z Załącznikiem nr 1a do formularza oferty;4. Wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne
na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:4.1. Oświadczenie wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.
poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do formularza oferty.4.2. Odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów,o których mowa w pkt 4.4, pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określone w Rozdziale 7 SWZ. Wykaz dokumentów i oświadczeń (w tym
podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych) składnych przez Wykonawcę. 1. Do oferty
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do formularza oferty;2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostepniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby - zgodnie z Załącznikiem nr 1a do formularza oferty;4. Wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne
na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:4.1. Wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do formularza oferty.4.2. Dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej
tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale 6 pkt. 2. ppkt. 2.3 SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
22.1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 1 do Formularza oferty. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, 11 w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
22.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
22.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 22.2., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
22.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy wykazujący spełnienie warunku na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ.
22.5. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
22.6. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
22.7. Oferta konsorcjum musi zawierać informacje o wszystkich firmach wchodzących w skład konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga
formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. Strona inicjująca
zmianę zawartej umowy na piśmie przedstawi okoliczności będące przyczyną proponowanych
zmian.2. Dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy możliwe jest w sytuacji:1) ewentualnej zmiany
podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców co najmniej takich
samych właściwości, kwalifikacji (dotyczy przypadku w którym Wykonawca posługuje się
potencjałem podwykonawców);2) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej
realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż
podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia;3) zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy;4) wystąpienia siły wyższej;3. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu
Umowy.4. Zamiany umowy będą dokonywane pisemnie pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty nie odrzucone, będą oceniane na podstawie opisanych w
Rozdziale 14 SWZ kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.