Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi
Pomorska 251
92-213 Łódź
powiat: Łódź
zam.publ@csk.umed.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. ,,Przebudowa przestrzeni komunikacji ogólnej w Budynku Centrum Pediatrii w Łodzi zlokalizowanego przy Ul. Pankiewicza 16 w Łodzi"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. ,,Przebudowa przestrzeni komunikacji ogólnej w Budynku Głównym Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zlokalizowanego przy Ul. Pankiewicza 16 w Łodzi. Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania opisanego w załączniku nr 2

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00133015, ZP/48/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami
zostały zawarte w rozdz. X SWZ.1.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formie elektronicznej. 2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formieelektronicznej. 2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
aWykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 3. Wymagania techniczne i
organizacyjnewysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów i oświadczeń
orazinformacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie miniPortalu i
ePuapudostępnionych na ich stronach. 4. Korzystanie z portalu i ePuap jest możliwe dla
UżytkownikówInternetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,
typówurządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne
umożliwiającekorzystanie ze strony internetowej to przeglądarka internetowa Microsf Edge, Chrome i
FireFox wnajnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu
,,cookies"oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. 5. Publiczny charakter sieci
Internet ikorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem
pozyskania imodyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy
powinnistosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
Wszczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci
Internet.6.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.7. We wszelkiejkorespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują sięnumerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się
zWykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam.publ@csk.umed.pl8.
Dokumentyelektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do
komunikacji" jakozałączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych zapomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7 adres email.Sposób
sporządzenia dokumentówelektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa RadyMinistrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji orazwymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) orazrozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawiepodmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądaćzamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).9. Wymagania techniczne i
organizacyjnewysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeńoraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
zminiPortalu oraz Regulaminie ePUAP. (...) cd w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
wprzypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i
2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że
wprzypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 1. Administratorem
Pani/Panadanych osobowych jest Zamawiający wymieniony w Części I SWZ.2. Administrator wyznaczyłInspektora Ochrony Danych Osobowych- mgr Bartłomiej Jabłoński. Dane kontaktowe 92-213
Łódź, ul.Pomorska 251, pok. 328, email: inspektor.odo@csk.umed.pl; tel. 42 675 76 22.3. Administratorprzetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówieniapublicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. ,,Przebudowa przestrzeni komunikacji ogólnej w Budynku Głównym Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zlokalizowanego przy Ul. Pankiewicza 16 w Łodzi"- sprawa nr ZP / 48 / 2021. Przetwarzane dane osobowe są udostępniane podmiotomuprawnionym, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 ust. 6oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.), dalej ,,Ustawą" oraz podmiotom uprawnionym na podstawie zawartych
przezAdministratora umów powierzenia danych osobowych.(...)pełna informacja zawarta w SWZ:XXXV.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU
ZBIERANIADANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, WCELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnieniadanych
osobowych (o którym stanowi art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowieńumowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zpóźn. zm. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.2.
W przypadkuwystąpienia przez osobę, której dane dotyczą z żądaniem ograniczenia przetwarzania danychosobowych (o którym stanowi art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),żądanie tonie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 12:00
Miejsce składania ofert: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia składanie ofert odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/48/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. ,,Przebudowa przestrzeni komunikacji ogólnej w Budynku Głównym Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zlokalizowanego przy ul. Pankiewicza 16 w Łodzi. Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania opisanego w załączniku nr 2
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia zg. z art. 214 ust. 1 pkt. 7 w wysokości do 50% wartości zamówienia, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Określenie przedmiotu - przedmiot tych zamówień wykracza poza wielkość przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ na zamówienie podstawowe. Polegać będzie na powtórzeniu / zwiększeniu usług tożsamych z zakresem prac projektowych opisanym w SWZ.
Zamawiający przewiduje prace realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w różnych budynkach przynależnych do CSK UM w Łodzi, które to prace będą powiązane z określonymi zamierzeniami, planami realizowanymi w ramach zamówienia podstawowego.

Oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia:
Poprzez wykorzystanie ceny usługi prac projektowych zamówienia podstawowego względem zwiększonego zakresu usług. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez analogię
w odniesieniu do wynagrodzenia zamówienia usług podstawowych, wyliczonych zgodnie
z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dokumentacji projektowej
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania zobowiązań korekty projektu od momentu zgłoszenia
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 5,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający
żąda następujących dokumentów:1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym - nie dotyczy 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy 3) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej - zamawiający stawia warunki - patrz rozdz. IX.- II. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), w celu potwierdzenia
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:1. Dokumentów potwierdzających, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia. - Załącznik nr 15 4) zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający stawia warunki - patrz rozdz. IX.- II.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub
usług, następujących podmiotowych środków dowodowych: 2. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty w wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - załącznik nr 16; 3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - Załącznik nr 17
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed jej złożeniem, w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą", b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. - Załącznik nr 9 2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, W ZAKRESIE
ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i
1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;; - Załącznik nr 10 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; - Załącznik nr 11 4. Zaświadczenie albo inny dokument
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; - Załącznik nr 12 5. Odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; - Załącznik nr 13 Oraz 6.Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). - Załącznik nr 14
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna wymóg dot. załącznika nr 15 za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 16, jeśli Wykonawca przedstawi minimum jedną usługę odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej) dla obiektów użyteczności publicznej i wartości zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 PLN.

Powyższe w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie oraz przedstawi ich potwierdzenie w formie z załączonych dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

Zamawiający uzna wymóg dot. załącznika nr 17 za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi wypełniając oświadczenie, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadającymi aktualne uprawnienia.

Zamawiający wymaga przedstawienia uprawnień dla projektanta/ów, posiadających uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz spec. elektrycznej.

Zamawiający, określając wymogi dotyczące posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Osoby posiadające powyższe uprawnienia budowlane mają obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby architektów oraz izby inżynierów budownictwa (zg. z art. 5 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.),
W związku z czym wykonawca przekaże na wezwanie zamawiającego aktualne zaświadczenia o przynależności w/w osób do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Oświadczenie dotyczące osób zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
- załącznik nr 8
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
2.Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3.Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4.Postanowienia pkt 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 Pzp).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. FORMULARZ OFERTY. - Załącznik nr 1
2. ,,OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA" - w załączniku nr 2.
3. Wykonawca jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 3
4. Wykonawca jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. - Załącznik nr 4
5. PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:
5.1 ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,
5.2. ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5.3. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. - Załącznik nr 5
6. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO, w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. - Załącznik nr 6
7. Dowód wniesienia wadium - nie dotyczy - Załącznik nr 7
8. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wskazane w Rozdziale VI SWZ. - Załącznik nr 8
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy /usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp). W przypadku, o którym mowa, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z pkt. SWZ - XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na
warunkach określonych w SWZ. Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi ,, Wzór umowy".
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dokumentacji projektowej
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania zobowiązań korekty projektu od momentu zgłoszenia
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 5,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.