Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Abonamenty telefoniczne z nielimitowanymi rozmowami i dostępem do internetu oraz dostawa...

Przedmiot:

Abonamenty telefoniczne z nielimitowanymi rozmowami i dostępem do internetu oraz dostawa aparatów telefonicznych komórkowych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: (22) 38-94-700, tel. (22) 38-94-893
kluks@wolski.med.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (22) 38-94-700
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa przedmiotu zamówienia: Abonament telefoniczny z nielimitowanymi rozmowami i dostępem do internetu -9 szt., Aparat telefoniczny komórkowy - 9 szt.
Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z zał. 1

CPV: 64212000-5, 32250000-4, 72400000-4

Dokument nr: 1/07/DG

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Szpital Wolski im dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dział ds. Gospodarczych i Zaopatrzenia Ul. M. Kasprzaka 17 w dniu 06.08.2021 r. o godz. 10:30 Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert .

Składanie ofert:
Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail: kluks@wolski.med.pl lub w formie papierowej w Szpital Wolski im dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Kancelaria Główna pawilon nr 2 Ul. M. Kasprzaka 17 do dnia 06.08.2021 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - do dnia 31.08.2023r

Wymagania:
Wydatek finansowany w ramach umowy o dofinansowanie Projektu: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kryteria oceny ofert: Cena 100 pkt.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).
2
Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz ofertą:
a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wskazanej w art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 19 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).
c) wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do OPZ.
d) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Termin związania ofertą (ważność oferty): 30 dni od daty jej złożenia.
Zamawiający zamierza/nie zamierza*) zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą. W załączeniu istotne postanowienia umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
Opis sposobu przygotowania oferty: ? Oferta musi być sporządzona w języku polskim. ? Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania), podając cenę netto i cenę brutto. ? Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. ? Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
Koperta lub e-mail zawierające ofertę powinny być oznaczone dopiskiem: zapytanie ofertowe na : Abonament telefoniczny z nielimitowanymi rozmowami i dostępem do internetu -9 szt. , Aparat telefoniczny komórkowy - 9 szt. - nr 1/07/DG
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wolski.med.pl;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o współpracy na podstawie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4) Administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe.
5) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną,
4
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
6) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
3) Dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnego źródła, tj. z Internetu.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

Kontakt:
Skład zespołu roboczego :
a. Katarzyna Luks
b. Agnieszka Kaliszewska
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Katarzyna Luks e-mail: kluks@wolski.med.pl tel. (22) 38-94-893 w godz. 7:00-14:30

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.