Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana kotłów olejowych

Przedmiot:

Wymiana kotłów olejowych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrożanach
Ostrożany 41
17-312 Drohiczyn
powiat: siemiatycki
Telefon: 85 6551411, tel. (85) 655 14 01
zsrostrozany@siemiatycze.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Drohiczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 85 6551411,
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe - wymiana kotłów olejowych w budynku ZSR w Ostrożanach
Zapytanie ofertowe
(na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych - (Dz. U. z 2019 r. poz2019 ze zm.)
Przedmiot zapytania(nazwa);
Wymiana dwóch uszkodzonych kotłów olejowych w budynku Zespołu Szkół Rolniczych
im. W. Witosa w Ostrożanach
.Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
? Demontaż uszkodzonych kotłów olejowych (2szt)
? Montaż dwóch nowych korpusów kotła oraz istniejące palniki olejowe.
? Wymiana automatyki, cztery zawory kołnierzowe* flansze+ osprzęt
? Montaż armatury zabezpieczającej oraz pomocniczej , kształtki, materiały pomocnicze
? Wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania.
? Uruchomienie piecy, montaż automatyki oraz przeszkolenie pracownika w zakresie ich obsługi.
Charakterystyka piecy:
Wymieniane kotły powinne posiadać moc cieplną 150 i 200 kW, z możliwością montażu automatyki oraz istniejących palników olejowych.
Wskazanym jest aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizje lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.

Dokument nr: SR.260.47.2021

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.08.2021 r o godz. 13:10 w siedzibie Zamawiającego : Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach 41,17-312 Drohiczyn

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
do dnia 13 sierpnia 2021 r.do godz. 13:00 ofertę należy
a) złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy szkoły zsrostrozany@siemiatycze.pl
b) wysłać pocztą tradycyjną na adres Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach 41,17-312 Drohiczyn z dopiskiem ,, Oferta na wymianę dwóch kotłów olejowych w budynku Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach" z nazwą i adresem wykonawcy
lub
c) dostarczyć osobiście do Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji umowy: 30.09.202lr

Wymagania:
Opis przygotowania oferty cenowej
a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego , nazwę i adres wykonawcy oraz napis ,, Oferta na wymianę dwóch kotłów olejowych w budynku Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach"
c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością netto i brutto
d) ma być napisana w języku polskim , czytelnie i trwałą techniką
e) każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
Nazwa kryterium Waga
Cena(C) 60%
Okres gwarancji (G) 40%
Za najkorzystniejszą uzna się ofertę , która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P=C+G
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów postępowanie wygra
oferta o najniższej cenie.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
a) Liczba punktów uzyskanych w ,,kryterium cena" będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem
Cmin
C=------------------------x 60 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku
C bad
Gdzie: Cmm-najniższa cena całkowita spośród badanych ofert C bad - cena całkowita oferty badanej
C - liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena
b) Liczba punktów uzyskanych w ,,kryterium okres gwarancji" będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
Gbad
G =------------------------------------x 40 pkt
G max
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancji
G bad- łączny okres gwarancji w badanej ofercie ( min 36 m-c, max 60m-c)
G max gwarancja maksymalna zaoferowana wszystkich ofert
UWAGA:
Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał.nr 1 do Zapytania ofertowego
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okres lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z treścią zapytania ofertowego Maksymalny okres do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.
Do zapytania ofertowego należy dołączyć;
a) Formularz ofertowy( zał nr 1 do Zapytania ofertowego)
b) Oświadczenie że osoba /osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał nr 2 do Zapytania ofertowego)
Warunki płatności:
w terminie 14 dni na podstawie faktury wystawionej na:
Nabywca: Powiat Siemiatycki ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze NIP 544 14371 02
Odbiorca:
Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa Ostrożany 41 17-312 Drohiczyn
Informacje o formalnościach
Informacja z wyboru zostanie podana :
- w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach
- do wiadomości oferentom.

Uwagi:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach 41, 17-312 Drohiczyn
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn..- ,,Wymiana dwóch uszkodzonych kotłów olejowych w budynku Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w
Ostrożanach", prowadzonym w trybie zapytania ofertowego znak: SR.260.47.2021 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO* * *; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest P. Jan Kobus, tel. (85) 655 14 01 e-mail:
zsrostrozany@siemiatycze.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.