Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
395z dziś
4918z ostatnich 7 dni
18013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia żłobka

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia żłobka

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Latowicz
ul. Rynek 6
05-334 Latowicz
powiat: miński
tel. 500 457 599, tel. 25 752 10 90 w. 15
Województwo: mazowieckie
Miasto: Latowicz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 500 457 599, te
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę wyposażenia Samorządowego Żłobka w Wielgolesie
na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Utworzenie dodatkowych 10 miejsc opieki w
Samorządowym Żłobku w Wielgolesie" w ramach resortowego programu "Maluch+2021"
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej
zamówienia, nie przekraczajacej 30 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu regulamin udzielania
zamówień publicznych o wartosci szacunkowej ponizej 30 tys. PLN obowiązujący w Urzędzie
Gminy Latowicz.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia żłobka zlokalizowanego
w Wielgolesie przy Ul. Wspólnej 1, 05-334 Latowicz
Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i wyładunek przedmiotu zamówienia
oraz montaż asortymentu wymagającego montażu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego
Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy
jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry
wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe,
funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. W odniesieniu do podanych wymiarów w opisie przedmiotu
zamówienia, zamawiający dopuszcza odchylenie w granicach+- 20% od podanych wymiarów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki 2 do niniejszego zapytania.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Latowicz,
ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz do dnia 06.08.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1 Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.10.2021
Miejsce dostawy: Samorządowy Żłobek w Wielgolesie , Wielgolas, Ul. Wspólna 1, 05-334
Latowicz

Wymagania:
3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent powinien złożyć ofertę na
dostawę z montażem wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego
zapytania.
3.3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie niżej wymienionych przesłanek.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym
z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w pkt 5. należy przedłożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu ,,Oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych" stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.
6.2 Inne wymagane dokumenty:
Lp. Wymagany dokument
1 Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.
2 Pełnomocnictwo
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta
będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również
przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
1) wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów
dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób
reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
2) wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
Strona: 4/9
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem
3 Szczegółowa specyfikacja i kalkulacja oferty. Dokument składany na
wezwanie zamawiającego po otwarciu ofert na udostępnionym formularzu.
6.3 W przypadku dokumentów złożonych w formie kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.4 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy powinny być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku
przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione
w punkcie 6.1 Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze
wspólników.
6.5 Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy oraz za zobowiązania wynikające z rękojmi i gwarancji.
6.6 Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy
ustanowią pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie, nie może podlegać wykluczeniu o
którym mowa w pkt 5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
7.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 7.1.
Strona: 5/9
7.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli zapytanie jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, a jeżeli zapytanie
jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza je także na tej stronie.
7.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
w języku polskim.
7.7 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
7.8 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie
może ograniczać konkurencji, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
8.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
9.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w
pkt 6.4 i następnych.
9.3 W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach
powołujących się na ,,Wykonawcę", w miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
9.4 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
9.5 Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
9.6 Zaleca się ponumerować wszystkie strony i spiąć ofertę w sposób uniemożliwiający
wysunięcie się którejkolwiek kartki.
9.7 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
9.8 Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszego zapytania ofertowego
stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się
przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod
warunkiem, iż będą one zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje.
9.9 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę.
Strona: 6/9
9.10 Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanej w następujący sposób:
,,Oferta na dostawę wyposażenia Samorządowego Żłobka w Wielgolesie na potrzeby
realizacji projektu,,Utworzenie dodatkowych 10 miejsc opieki w Samorządowym Żłobku
w Wielgolesie"
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. W przypadku braku
ww. danych na kopercie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi
być opisane w sposób wskazany w pkt 9.10 oraz dodatkowo oznaczone słowami ,,ZMIANA" lub
,,WYCOFANIE".
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
10.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę bez otwierania.
10.3 Istnieje możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej tj. poprzez przesłanie
dokumentów oferty podpisanych elektronicznie przy użyciu podpisu kwalifikowalnego lub
przesłanie skanu dokumentów oferty na adres g-socko@gmina-latowicz.pl. Wybrana oferta
złożona w formie elektronicznej (skanu) przed podpisaniem umowy powinna zostać dostarczona
zamawiającemu w wersji papierowej -oryginał. W tytule e-maila należy podać ,,Oferta na
dostawę wyposażenia żłobka"
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178) za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
11.2 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość
przedmiotu zamówienia.
11.3 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z
tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
11.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
Strona: 7/9
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11.5 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej
(złoty polski).
11. 6 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
11.7 Podmiot zagraniczny w formularzu cenowym wpisuje tylko cenę netto.
11. 8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
12.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100 %
12. 2 Punkty przyznawane za podane w pkt 12.1 kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
12.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a
wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
12.4 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.
12. 5 Zamawiający poprawia w ofercie:
a)oczywiste omyłki pisarskie,
b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12.6 Zamawiający może wezwać wykonawcę przed wyborem oferty do przedstawienia
szczegółowej specyfikacji i kalkulacji oferty oraz podania przedmiotów (producent, model,
symbol itp. ) składających się na ofertę wykonawcy w celu sprawdzenia zgodności oferty z
wymaganiami zamawiającego.
Strona: 8/9
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
13.1 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem lub telefonicznie.
13.2 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
13.3 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
13.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
13.5 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców
poprzez zamieszczenie informacji w BIP gminy, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy którego ofertę wybrano
i uzasadnienie jej wyboru,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie.
13.6 Ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający umieści w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Latowicz.
13.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
13.8 Przed podpisaniem umowy zamawiający może wezwać wykonawcę do przedstawienia
szczegółowej kalkulacji i specyfikacji oferty w rozbiciu na poszczególne elementy przedmiotu
zamówienia.
14. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
14.1 Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w formularzu
oferty, w którym oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami umowy i w przypadku
wybrania jego oferty jest gotów do podpisania umowy na podanych przez Zamawiającego
warunkach.
14.2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
SŁOWNICZEK
Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o:
2.1 Najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
2.2 Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamowienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
2.3 Zamawiającym - należy przez to rozumieć Gminę Latowicz

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Grzegorz Soćko, tel. 25 752 10 90 w. 15
, Katarzyna Kaczorowska -Dyrektor Samorządowego Żłobka w Wielgolesie tel. 500 457 599

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.