Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa dostępności w szkołach podstawowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Poprawa dostępności w szkołach podstawowych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA NASIELSK
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk
powiat: nowodworski (mazowiecki)
um@nasielsk.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490543
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nasielsk
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w GN w ramach projektuDostępnaSzkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniempotrzeb uczniów oraz otoczenia
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w następujących placówkach:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego, Ul. T. Kościuszki 21, 05 -190 Nasielsk.
Celem wykonania zamówienia jest poprawa dostępności szkół podstawowych dla uczniów.
Prace należy wykonać zgodnie z opracowanym dla poszczególnych szkół Indywidualnym
Planem Poprawy Dostępności (IPPD).
Szczegółowy zakres i opis robót stanowi:
1) opis przedmiotu zamówienia w formie IPPD dla poszczególnych szkół - Załącznik nr 10 do
SWZ,
2) przedmiar robót - Załącznik nr 9 do SWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w następujących placówkach:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, ul J. Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn.
Celem wykonania zamówienia jest poprawa dostępności szkół podstawowych dla uczniów.
Prace należy wykonać zgodnie z opracowanym dla poszczególnych szkół Indywidualnym
Planem Poprawy Dostępności (IPPD).
Szczegółowy zakres i opis robót stanowi:
1) opis przedmiotu zamówienia w formie IPPD dla poszczególnych szkół - Załącznik nr 10 do
SWZ,
2) przedmiar robót - Załącznik nr 9 do SWZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w następujących placówkach:
Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, Ul. Kolejowa
65, 05-191 Nasielsk,
Celem wykonania zamówienia jest poprawa dostępności szkół podstawowych dla uczniów.
Prace należy wykonać zgodnie z opracowanym dla poszczególnych szkół Indywidualnym
Planem Poprawy Dostępności (IPPD).
Szczegółowy zakres i opis robót stanowi:
1) opis przedmiotu zamówienia w formie IPPD dla poszczególnych szkół - Załącznik nr 10 do
SWZ,
2) przedmiar robót - Załącznik nr 9 do SWZ,

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w następujących placówkach:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im Konstytucji 3 Maja w Nasielsku Ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk.
Celem wykonania zamówienia jest poprawa dostępności szkół podstawowych dla uczniów.
Prace należy wykonać zgodnie z opracowanym dla poszczególnych szkół Indywidualnym
Planem Poprawy Dostępności (IPPD).Szczegółowy zakres i opis robót stanowi:
1) opis przedmiotu zamówienia w formie IPPD dla poszczególnych szkół - Załącznik nr 10 do
SWZ,
2) przedmiar robót - Załącznik nr 9 do SWZ,

CPV: 45453000-7, 45211310-5

Dokument nr: 2021/BZP 00132917, IZP.271.14.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
adres strony internetowej
~https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 3.W celuewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a. .zip b. .7Z4. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. 5. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.6.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 7.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings w myśl
Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia składania ofert. 8.Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i
wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 9.Dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców do upływu terminu składania ofert:a)Formularz ofertowy,b) oświadczenia o spełnianiu warunków udział w postępowaniu oraz dotyczące podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SWZ c) zobowiązanie podmiotu trzeciego - (wzór Załącznik nr 3 do SWZ) - jeżeli
dotyczy,d) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy e) odpis lub informacja zKRS lub z CEIDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub wskazanie źródła w Załączniku nr 2 - Oświadczenie
wstępne, z którego Zamawiający może je pobrać.f) wadium jeśli jest składane w formie niepieniężnej,g) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 PZP w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wymagań określonych w Rozdziale 10 ust. 6, w którym dany członek
konsorcjum spełnia - Załącznik nr 7
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490543
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 10:00
Miejsce składania ofert: oferty składa się za pośrednictwem platformy przetragowej , poprzez strone prowadzonego postepowania

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.