Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sali gimnastycznej

Przedmiot:

Budowa sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO ŁOMŻA
Plac Stary Rynek 14
18-400 Łomża
powiat: Łomża
862156805
j.sulkowski@um.lomza.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490561
Województwo: podlaskie
Miasto: Łomża
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 862156805
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży o salę sportową i windę zewnętrzną z niezbędnymi robotami budowlanymi wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej, budową 14 miejsc postojowych z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, budową zbiornika retencyjnego o pojemności 40 m3, wewnętrzną instalacją gazową z częścią zewnętrzną doziemną, budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Wszystkie roboty budowlane będą odbywać się na terenie funkcjonującej Szkoły. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności zabezpieczyć i wygrodzić teren budowy tak, aby nie zakłócić funkcjonowania placówki. Podczas trwania roku szkolnego będą odbywały się egzaminy oraz imprezy okolicznościowe, w związku z tym Wykonawca będzie zmuszony zreorganizować proces budowlany lub przerwać prowadzenie robót budowlanych, aby nie utrudniać w/w wydarzeń. W związku z powyższym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wstrzymanie prac i przestój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w rozdziale XVI niniejszej specyfikacji. Dokumentacje, na podstawie których należy wykonać przedmiot zamówienia stanowią załącznik do specyfikacji.

CPV: 45212222-8, 45111300-1, 45212220-4, 45231300-8, 45261300-7, 45310000-3, 45313100-5, 45331000-6, 45331100-7, 45421160-3

Dokument nr: 2021/BZP 00132978, WIR.271.2.18.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami, w tym składanie ofert, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania tj.: WIR.271.2.18.2021. 3. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).4. Podpisy kwalifikowane
wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014
- od 1 lipca 2016 roku".5. Wykonawca do przygotowania oferty oraz spełniania wymagań formalnych dotyczących składanych oświadczeń i dokumentów stosuje m.in. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości (minimalna prędkość połączenia internetowego) niemniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3)
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Szyfrowanie naplatformazakupowa.pl odbywa się za pomocą
protokołu TLS 1.3,7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) w
zakresie proceduralnym: Jarosław Sulkowski, tel. 862156805; 2) w zakresie merytorycznym: Rafał Wróblewski - branża konstrukcyjno-budowlana, tel. 86 215 68 48, - Marek Sobieszuk - branża sanitarna, tel. 86 215 68 76, - Marcin Bączek - branża elektryczna, tel. 86 215 68 82. 8. Pozostałe wymagania w powyższym zakresie zostały określone w rozdziale XIV i XV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej ,,RODO" informujemy, że:1) administratorem
Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest Miasto Łomża, które reprezentuje Pan Mariusz Chrzanowski - Prezydent Miasta Łomża, z siedzibą Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, email: ratusz@um.lomza.pl, telefon (centrala): (86) 215 67 00; 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Andrzeja Kondraciuk, z którym można skontaktować się telefonicznie: 86 215 67 33 lub mailowo pod adresem e-mail: a.kondraciuk@um.lomza.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą Pzp",5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych oraz okres wynikający z umów o dofinansowanie; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo żądania do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;c) na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale II SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490561
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 10:15
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium w kwocie określonej w ust. 1 wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp tj.: 1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr: 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014 z dopiskiem: ,,Wadium na salę sp 5" - WIR.271.2.18.2021". UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej - w formie określonej przepisami właściwymi z uwagi na rodzaj poręczenia lub gwarancji. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp; 5) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 6) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (m.in. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania); 7) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Miasto Łomża;
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIR.271.2.18.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży o salę sportową i windę zewnętrzną z niezbędnymi robotami budowlanymi wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej, budową 14 miejsc postojowych z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, budową zbiornika retencyjnego o pojemności 40 m3, wewnętrzną instalacją gazową z częścią zewnętrzną doziemną, budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Wszystkie roboty budowlane będą odbywać się na terenie funkcjonującej Szkoły. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności zabezpieczyć i wygrodzić teren budowy tak, aby nie zakłócić funkcjonowania placówki. Podczas trwania roku szkolnego będą odbywały się egzaminy oraz imprezy okolicznościowe, w związku z tym Wykonawca będzie zmuszony zreorganizować proces budowlany lub przerwać prowadzenie robót budowlanych, aby nie utrudniać w/w wydarzeń. W związku z powyższym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wstrzymanie prac i przestój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w rozdziale XVI niniejszej specyfikacji. Dokumentacje, na podstawie których należy wykonać przedmiot zamówienia stanowią załącznik do specyfikacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 - Instalowanie wind

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45453100-8 - Roboty renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert i odpowiadającymi im znaczeniami (wagami procentowymi). Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej: a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o wartości brutto min. 4 000 000,00 zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) oświadczenia Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ; 2) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy); 3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 4 SWZ - złożone np. według załącznika nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeśli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, 5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeśli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeśli dotyczy),6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach - jeśli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeśli dotyczy), 7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdziale XII ust. 6 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy), 8) dowód wniesienia wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium w kwocie określonej w ust. 1 wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp tj.: 1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr: 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014 z dopiskiem: ,,Wadium na salę sp 5" - WIR.271.2.18.2021". UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej - w formie określonej przepisami właściwymi z uwagi na rodzaj poręczenia lub gwarancji. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp; 5) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 6) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (m.in. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania); 7) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Miasto Łomża;
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5 , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajdują się we wzorze umowy - zał. nr 8 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert i odpowiadającymi im znaczeniami (wagami procentowymi). Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-18

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.