Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa i wymiana łożysk

Przedmiot:

Naprawa i wymiana łożysk

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/274162/naprawa-i-wymiana-lozysk-na-obiektach-mostowych-zlokalizowanych-w-ciagu-autostrady-a4-na-odcinku-rzeszow-jaroslaw-most-autostradowy-ma-pz-72-l-p-w-km-599-808-22-most-autostradowy-ma-pz-78-l-
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa i wymiana łożysk na ob. mostowych zlokal. w ciągu
autostrady A4 na odc. Rzeszów - Jarosław:
omost MA/PZ-72(L+P)
omost MA/PZ-78(L+P)
owiadukt WA-3(L+P)
owiadukt WA-4(L+P)
owiadukt WA-9(L+P)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i wymiana łożysk na obiektach mostowych
zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 na odcinku Rzeszów - Jarosław:
o most autostradowy MA/PZ-72 (L+P) w km 599+808,22,
o most autostradowy MA/PZ-78 (L+P) w km 608+995,42,
o wiadukt autostradowy WA-3 (L+P) w km 613+703,14,
o wiadukt autostradowy WA-4 (L+P) w km 614+534,54,
o wiadukt autostradowy WA-9 (L+P) w km 619+522,20.
Zamówienie obejmuje m.in:
- opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz
urządzenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu,
- opracowanie projektów technologicznych podniesienia konstrukcji i wymiany łożysk
(opracowanie projektów rusztowań, pomostów roboczych i podpór tymczasowych),
- zabezpieczenie elementów obiektu mogących ulec uszkodzeniu w czasie
podnoszenia konstrukcji,
- podparcie tymczasowe konstrukcji,
- naprawę i wymianę łożysk wraz z przygotowaniem ciosów do wbudowania nowych łożysk,
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji.
Szczegółowo zakresy przedmiotu zamówienia określone zostały w Dokumentacjach
Projektowych, tj. w Projektach Wykonawczych, STWiORB i przedmiarach robót.

CPV: 45220000-5, 45221111-3

Dokument nr: 2021/BZP 00132911, O.RZ.D-3.2411.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postęp. wymaga zalogowania Wyk. do
Platformy; po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest
automatycznie akceptowane przez Platformę; gdy Wyk. nie posiada konta na Platformie-należy w
zakładce ,,Postępowania", ,,Lista postępowań otwartych" wybrać niniejsze postępowanie oraz
korzystając z polecenia ,,zgłoś się do udziału w postępowaniu" przejść do Formularza rejestracyjnego; -
po wypełnieniu Form. Rejestr. Wyk. otrzymuje e-mail informujący, że może dokonać pierwszego
logowania. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać
do 24h (8h roboczych). Kwalifikowany podpis elektroniczny: dla dok. w ,,pdf" zaleca się podpis PAdES,
dla dok. w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpis XAdES.Podpis osobisty:- w przypadku
wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dok. w pdf) na telefonach z obsługą technologii
NFC wielkość dok. nie może przekraczać 5 MB,- dla dok. w ,,pdf" zaleca się podpis wew. (otoczony),-
dok. w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać podpisem zew. lub otaczającym.Podpis
zaufany:wielkość plików nie może przekraczać 10 MB,- dla dok. w ,,pdf" zaleca się podpis PAdES
(podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),dok. w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać XAdES
(podpisany plik ma rozszerzenie .xml).W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zew.
konieczne jest załączenie na Platformę odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku
zawierającego podpis.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne: stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepust. nie mniejszej niż 20/4 Mb/s;komputer PC lub MAC, o następującej
konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub
ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w
najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w ,,pdf".Dopuszcza się przesyłanie
danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls,
.xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zam. zaleca wykorzystywanie
plików w pdf. Max rozmiar poj. pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby
plików.Kodowanie i czas odbioru danych:pliki Oferty załączone przez Wyk. na Platformie i zapisane,
widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zam. po upływie terminu otwarcia ofert;oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę stanowi przypiętą do dok. elektr. datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po
lewej stronie dok. w ,,Data przesłania".Dokumentacja postęp. dostępna jest na Platformie w zakładce
,,Załączniki". Pobranie dok. następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu ,,Pobierz". W celu
pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać ,,Pobierz paczkę", a następnie ,,Pobierz
wszystkie załączniki organizatora". Pozostałe informacje w pkt 14.10 IDW.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Ul. Wronia 53, 00-
874Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.Dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych,
wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z
uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym
dane na podstawie zawartych umów. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres
obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego
następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również
Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi
Wykonawcami umowy). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych. W
przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której danedotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; sprostowania danych, ich usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danychnie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia
przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego; wniesienia skargi do PrezesaUrzędu Ochrony Danych
Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z
postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt. RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 11:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny by złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https:// gddkia.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Wymagania:
18.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
37 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy 00/100);
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2411.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i wymiana łożysk na obiektach mostowych
zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 na odcinku Rzeszów - Jarosław:
o most autostradowy MA/PZ-72 (L+P) w km 599+808,22,
o most autostradowy MA/PZ-78 (L+P) w km 608+995,42,
o wiadukt autostradowy WA-3 (L+P) w km 613+703,14,
o wiadukt autostradowy WA-4 (L+P) w km 614+534,54,
o wiadukt autostradowy WA-9 (L+P) w km 619+522,20.
Zamówienie obejmuje m.in:
- opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz
urządzenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu,
- opracowanie projektów technologicznych podniesienia konstrukcji i wymiany łożysk
(opracowanie projektów rusztowań, pomostów roboczych i podpór tymczasowych),
- zabezpieczenie elementów obiektu mogących ulec uszkodzeniu w czasie
podnoszenia konstrukcji,
- podparcie tymczasowe konstrukcji,
- naprawę i wymianę łożysk wraz z przygotowaniem ciosów do wbudowania nowych łożysk,
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji.
Szczegółowo zakresy przedmiotu zamówienia określone zostały w Dokumentacjach
Projektowych, tj. w Projektach Wykonawczych, STWiORB i przedmiarach robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji Kontraktu
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
,,Nie dotyczy"
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
,,Nie dotyczy"
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać:
Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 8.2.3) Wykonawcy wykazują łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
2 zadań : polegających na wymianie łożysk elastomerowych, garnkowych lub soczewkowych wymienianych pod ruchem na stałych obiektach mostowych, usytuowanych w ciągu drogi klasy min. G.

,,Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia)."
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Zgodnie z art. 117 ust 1. Ustawy PZP, Zamawiający zastrzega, że warunki opisane w punkcie 8.2.4)a) IDW nie podlegają sumowaniu, oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem.

b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:

- osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie w realizacji dwóch zadań polegającego na wymianie łożysk elastomerowych, garnkowych lub soczewkowych wymienianych pod ruchem na stałych obiektach mostowych, usytuowanych w ciągu drogi klasy min. G.

od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach:

Kierownik Budowy
lub
Kierownik Robót

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku określonego w pkt 8.2.4)b) IDW.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykonawca składa:
oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
o art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp,
o art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
o art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
o art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp,
o art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca składa:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Okres 5 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
18.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
37 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy 00/100);
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz
w przypadkach, o których mowa w pkt 9.2. IDW , natomiast spełnianie warunków udziału w
postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2.4) IDW wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia
2) w pkt. 8.2.4) IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na
wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.7. IDW składa każdy z nich.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami PPU
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji Kontraktu
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.