Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa czyszczenia wnętrza kotła

Przedmiot:

Usługa czyszczenia wnętrza kotła

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
powiat: Białystok
Tel.: 85 653-94-44, fax: 85 652-23-12, tel.: 85 714 - 99 - 00
biuro@lech.net.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: Nie dotyczy
Nr telefonu: Tel.: 85 653-94-44,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usługa czyszczenia wnętrza kotła w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku"
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi czyszczenia wnętrza kotła (kocioł o mocy 32 MW, paliwo: zmieszane odpady komunalne) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, przy Ul. Gen. Wł. Andersa 40F.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.

CPV: 50530000-9, 50531100-7

Dokument nr: DZZ.233.51.2021.AZ

Specyfikacja:
Wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu - SIWZ należy skierować na adres poczty elektronicznej e-mail: zuok.bialystok@lech.net.pl, znak postępowania DZZ.233.51.2021 .AZ.
5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej: http://bip.lech.net.pl.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
- na adres korespondencyjny: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, Ul. Gen. Wł. Andersa 40F, 15-113 Białystok, kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne ,,LECH" Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
ul. Gen. Wł. Andersa 40F, 15-113 Białystok Oferta w postępowaniu: ,,Usługa czyszczenia wnętrza kotła w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku"
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 06 sierpnia 2021 roku do godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Postój technologiczny Zakładu planowany jest we wrześniu 2021 roku (od 04.09.2021). Realizacja robót zgodnie z pkt. 7 OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ). Ostateczne terminy wykonania robót:
1) Zakończenie czyszczenia wnętrza kotła - nie później niż 9 dni licząc od dnia rozpoczęcia prac
2) Zakończenie czyszczenia / odkurzania urządzeń, rurociągów, konstrukcji wsporczej i pomostów w obrębie kotła - nie później niż 5 dni po ukończeniu prac z pkt. 1)

Wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz badania rażąco niskiej ceny Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych Przedsiębiorstwie Usługowo - Handlowo - Produkcyjnym ,,LECH" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
4) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od wykonania ww. usługi usunąć powstały w wyniku czyszczenia odpad.
5) Płatność za wykonanie usługi czyszczenia i unieszkodliwienia odpadów wytworzonych wskutek wykonywania tej usługi nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto wskazane na fakturze. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru podpisany przez przedstawicieli stron.
6) Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru jest:
- kompletne ukończenie wszystkich prac, odbiór odpadów powstałych w wyniku czyszczenia kotła (w protokole należy wskazać ilość Mg odebranego odpadu 19 01 15*),
- przekazanie Zamawiającemu Oświadczenia wraz z kopią Karty Przekazania Odpadu uprawnionemu podmiotowi. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 5.
7) Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do oczyszczenia urządzeń i pomostów w obrębie konstrukcji kotła.
8) Za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania prac lub za zwłokę w ich ukończeniu w uzgodnionym terminie Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.
9) Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości odbierania od Wykonawcy ustruktu ryzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
i) dysponują osobami, które zostaną wyznaczone do realizacji zamówienia, posiadającymi aktualne Świadectwa Kwalifikacji *:
(Dco najmniej 2 osoby prowadzące/nadzorujące prace posiadające aktualne Świadectwo Kwalifikacji Grupy II uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru w zakresie co najmniej obsługi lub konserwacji lub remontów (punkty co najmniej: 1,2,4, 5, 6,7,);
(2) co najmniej 5 osób wykonujących prace, posiadających aktualne Świadectwo Kwalifikacji Grupy II uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji w zakresie co najmniej obsługi lub konserwacji lub remontów(punkty co najmniej: 1,2, 4, 5, 6, 7,);
@ co najmniej 2 osoby wykonujące prace, posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego zakresie co najmniej: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę dokumentów w postaci: co najmniej 2 kopii Świadectw Kwalifikacji Grupy II, uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru w zakresie opisanym wppkt (1); co najmniej 5 kopii Świadectw Kwalifikacji Grupy II, uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji w zakresie opisanym w ppkt (2) oraz co najmniej 2 kopii zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń transportu bliskiego zakresie opisanym wppkt @. Z treści
str.2
załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej, wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.
* Zamawiający zastrzega, iż osoby wskazane w pkt. 2 ppkt. 2)a)i) (1) nie mogą być jednocześnie wskazane w pkt. 2 ppkt. 2)a)i) (2) oraz @. Natomiast osoby wskazane w pkt. 2 ppkt. 2) a)i) (2) jednocześnie mogą być wskazane w pkt. 2 ppkt. 2) a)i) @. Oznacza to, że Wykonawca musi dysponować co najmniej 7 osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotowego zamówienia tj.: i) wykażą się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na kompleksowym oczyszczeniu wnętrza kotłów o mocy nie mniejszej niż 25 MW lub dwóch usług o wartości co najmniej 200 000,00 zł netto każda, polegających na czyszczeniu wewnętrznych elementów kotła.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wskazanego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu co najmniej dwóch usług wykonanych w okresie ostatnich 5 iat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu i daty wykonania, oraz miejsca, w którym była wykonywana usługa wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty potwierdzone przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej, ti.:
i) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od następstw błędów wykonawczych, montażowych, zaprószenia ognia itp. o minimalnej kwocie ubezpieczenia wynoszącej 500 000,00 złotych,
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu udokumentowania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia powinien dołączyć do składanej oferty niżej wymienione dokumenty:
1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 doSIWZ.
2) Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie dwóch Świadectw Kwalifikacji Grupy II osób prowadzących / nadzorujących prace, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru w zakresie co najmniej obsługi lub konserwacji lub remontów (punkty co najmniej: 1,2,4,5,6,7)
3) Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie pięciu Świadectw Kwalifikacji Grupy II osób wykonujących prace, uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji w zakresie co najmniej obsługi lub konserwacji lub remontów(punkty co najmniej: 1,2,4,5,6,7),
4) Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie dwóch Zaświadczeń Kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń transportu bliskiego w zakresie co najmniej: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia,
5) Wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
str.3
6) Kopię opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500 000,00 zł.
4. Udzielanie informacji o postępowaniu
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Ogłoszenie o zamówieniu - SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej: nttp://bip.Iech.net.pl.
7) Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców.
8) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu -SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania Ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej: http://bip.lech.net.pl.
5. Wymagania dotyczące wadium
Nie dotyczy.
6. Termin związania oferta
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
7. Kryteria oceny ofert
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie jedynego kryterium oceny ofert: ceny (100%), stanowiącej sumę ceny brutto usługi czyszczenia kotła oraz ceny brutto odbioru i zagospodarowania wytworzonych odpadów.
2) W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, gdyż złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, które nie mogą zawierać cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3) Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w SIWZ i jego załącznikach oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej zobowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania to około 40 Mg. Zamawiający zastrzega, że określona ilość została podana tylko i wyłącznie na potrzeby porównania ofert.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny.
8. Miejsce, termin i sposób składania ofert
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu -SIWZ
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy.
5) Wszystkie dokumenty załączone do oferty mają być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub jako kopia poświadczona notarialnie.
10. Informacja, że warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane
Nie dotyczy.
11. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Nie dotyczy.
12. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej opisane są w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Usługowo - Handlowo - Produkcyjnym ,,LECH" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku dla zamówień sektorowych ,,podprogowych" rozdział VII.

Uwagi:
9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne ,,LECH" Spółka z o.o. ul. Kombatantów 4, 15 - 110 Białystok, wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 zwany dalej Administratorem;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail iodo@lech.net.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w tym w celu dokonania oceny i wyboru oferty Wykonawcy (np. ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy), ułatwienia kontaktu z wykonawcą, zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty. Przetwarzanie następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO (podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy, niezbędność do zawarcia umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do przechowywania dokumentacji);
4) dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym, którym będzie udostępniona dokumentacja postępowania, wykonawcom oraz osobom zainteresowanym w oparciu o przepisy prawa (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator działając w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
5) okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest następujący:
a) w odniesieniu do podmiotu, którego oferta została wybrana, Administrator jest uprawniony przechowywać dokumentację przez okres realizacji umowy zawartej z wykonawcą, a następnie okres archiwizacji wynikający z procedur obowiązujących w organizacji Administratora,
b) w odniesieniu do podmiotów, których oferty nie zostały wybrane, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z procedurami obowiązującymi w organizacji Administratora przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
7) decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, uzupełnienia danych (co nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych), ograniczenia przetwarzania o ile zachodzą przesłanki zawarte w art. 18 RODO, usunięcia danych o ile zachodzą przesłanki zawarte w art. 17 RODO - jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania;
9) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kontakt:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest Agnieszka Załuska, e-mail: a.zaluska@lech.net.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.