Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku

Przedmiot:

Przebudowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
Tel.: +48 334990608, Faks: +48 334990611
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 334990608,
Termin składania ofert: 2021-09-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa budynku przy Ul. Jana Sobieskiego 21 w Bielsku-Białej wraz z rozbiórką wtórnej przybudówki w ramach remontu konserwatorskiego oraz rozbiórka budynku gospodarczego

Numer referencyjny: ZGM/DZ-DCS/89/2021/ADM
II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach remontu konserwatorskiego robót budowlanych polegających na przebudowie budynku przy Ul. Jana Sobieskiego 21 w Bielsku-Białej wraz z rozbiórką wtórnej przybudówki oraz budynku gospodarczego.

Realizacja przedmiotu umowy podzielona jest rzeczowo i czasowo na 2 etapy, obejmujące:

1) etap 1 w terminie do 10.12.2021 Termin przekazania placu robót - do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

2) etap 2 w terminie do 10.12.2022 Rozpoczęcie prac - po zakończeniu robót przewidzianych do wykonania w etapie 1.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 824 676.13 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45262690 Remont starych budynków
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45442100 Roboty malarskie
45321000 Izolacja cieplna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bielsko-Biała.

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja przedmiotu umowy podzielona jest rzeczowo i czasowo na 2 etapy, obejmujące:

1) etap 1:

a) roboty budowlane (izolacje fundamentów, roboty rozbiórkowe - piwnica, parter, piętro, poddasze, roboty montażowe - piwnica, posadzka na gruncie, roboty rozbiórkowe),

b) instalacje sanitarne wewnętrzne (roboty demontażowe, instalacje kanalizacji - roboty ziemne, rurociągi, instalacja c.o. - roboty demontażowe, rurociągi, wykonanie wymiennikowni),

c) instalacje elektryczne (wykonanie przyłącza do budynku, instalacje w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicy oraz pomieszczeniu rowerowni),

w terminie do 10.12.2021 Termin przekazania placu robót - do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

2) etap 2:

a) roboty budowlane (roboty montażowe - parter (sufity, posadzki), piętro (sufity i posadzki), poddasze (ściany i izolacja poddasza), remont klatki schodowej i korytarza dla całego budynku, remont pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, stolarka okienna i drzwiowa, roboty zewnętrzne - elewacja),

b) instalacje sanitarne wewnętrzne (próby szczelności i izolacja termiczna instalacji, przybory i elementy instalacji kanalizacji, armatura i grzejniki),

c) roboty budowlane zewnętrzne (nawierzchnie z kostki brukowej i żwirowe obrzeża, tereny zielone),

d) instalacje elektryczne (instalacja klatki schodowej, poddasza, instalacje niskonapięciowe i teletechniczne, instalacja antenowa),

W terminie do 10.12.2022 Rozpoczęcie prac - po zakończeniu robót przewidzianych do wykonania w etapie 1.

1. Technologie i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w Dokumentacji projektowo-technicznej, stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji, obejmującej:

1) projekt budowlany i budowlano-wykonawczy przebudowy budynku położonego przy Ul. Sobieskiego 21 w Bielsku-Białej wraz z rozbiórką wtórnej przybudówki w ramach remontu konserwatorskiego oraz rozbiórka budynku gospodarczego;

2) przedmiary robót;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

w części obejmującej przedmiot zamówienia,

4) pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach - Delegatur w Bielsku-Białej, sygnatura B-NR.5142.159.2020.AK RPW/3133/2020 z dnia 076.03.2020 r.;

5) pozwolenie na budowę - decyzja Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr 732/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 824 676.13 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Obiekt położony przy Ul. Sobieskiego 21 to budynek zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 lutego 1968 r. KL.II-680/79/68, a w dniu 31 sierpnia 1976 r. aktualizowano orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Bielsku-Białej w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków pod poz. A-87/76.

CPV: 45210000, 45262690, 45310000, 45331000, 45331100, 45332000, 45442100, 45321000

Dokument nr: 384800-2021, ZGM/DZ-DCS/89/2021/ADM

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert i odszyfrowanie ofert nastąpi przy użyciu strony mini portalu.uzp.gov.pl poprzez opcję menu ,,Deszyfrowanie", bez udziału wykonawców i innych zainteresowanych osób (otwarcie niepubliczne).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Dorota Czerska-Sokołowska tel. +48 334990608; e-mail (przetargi@zgm.eu).

2. Otwarcie nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu, wg wytycznych zawartych w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal, rozdział IV - ,,Szyfrowanie ofert (wykonawcy), dostępnej na stronie (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3dc1ea0c-146e-4db7-a4a6-ea9dfcae51ae

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/09/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bielsko-Biała.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2021

Kontakt:
Miasto Bielsko-Biała, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Lipnicka 26
Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL Polska
43-300
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czerska-Sokołowska
E-mail: przetargi@zgm.eu
Tel.: +48 334990608
Faks: +48 334990611

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.