Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie pomieszczeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostosowanie pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kuracyjna 30
82-550 Prabuty
powiat: kwidzyński
55 2624346
zamowienia@szpitalprabuty.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Prabuty
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 55 2624346
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie pomieszczeń izby przyjęć i pomieszczeń przyległych (magazyn bielizny) w celu utworzenia (łącznie 5 łóżek-izolatek dla osób z podejrzeniem zakażenia Covid-19 oraz utworzenie (...)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostosowanie pomieszczeń izby przyjęć i pomieszczeń przyległych (magazyn bielizny) w celu utworzenia (łącznie 5 łóżek-izolatek dla osób z podejrzeniem zakażenia Covid-19. Szczegółowo opisane w OPZ zał. nr 8 do SWZ, Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Zgodzie Wojewody Pomorskiego z dnia 9.04.2021 znak WI.780.9.2021.MC

utworzenie izolatki w oddziale pulmonologii z przeznaczeniem dla osób z podejrzeniem zakażenia wirusem Covid-19. Szczegółowo opisane w OPZ zał. nr 8 do SWZ, Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Zgodzie Wojewody Pomorskiego z dnia 9.04.2021 znak WI.780.9.2021.MC

CPV: 45000000-7, 45111220-6, 45111300-1, 45212350-4, 45262520-2, 45262522-6, 45300000-0, 45310000-3, 45311100-1, 45312000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00132624, ZP/7/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.szpital.prabuty.pl/content.phpcms_id=282
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu
o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
sięprzyużyciuminiPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2.Zamawiający dopuszcza w
komunikacji(innej niż składanie ofert i załączników do ofert, w tym oświadczeń o których mowa w art.
125ust.1)komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adresemail:zamowienia@szpitalprabuty.pl. 3.Adres strony internetowej
prowadzonego postępowania:http://bip.szpital.prabuty.pl/content.phpcms_id=282
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania
i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej(ePUAP)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. (zwany dalej Szpitalem) z siedzibą w Prabutach 82-550, Ul. Kuracyjna 30, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000432908, posiadająca numer NIP5811956717 oraz numer REGON 170746756;
Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@szpitalprabuty.pl,
Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora ; Dane osobowe wykonawcę zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia. Z uwagi na ograniczenia techniczne ( możliwość wprowadzenia tylko 4000 znaków) - nie ma możliwości wprowadzenia całej treści klauzuli. Kompleksowa treść klauzuli informacyjnej RODO została zawarta w rozdziale XIX SWZ. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan :- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków ,o których mowa w art. 18 ust.2 RODO ***;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie zgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zostawania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.