Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej

Przedmiot:

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świekatowo
Dworcowa 20A
86-182 Świekatowo
powiat: świecki
52 3322012
ug@swiekatowo.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62130
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Świekatowo
Wadium: ---
Nr telefonu: 52 3322012
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.07.01.00-04-0062/20 - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny, polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej

Część 1
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i a

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu na działce Nr 37 polegające na utwardzeniu
terenu kostką betonową, wybudowaniu wiaty drewnianej z grilem, wykonaniu siłowni zewnętrznej
oraz wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Tuszynach Gmina Świekatowo.
Teren działki numer 37 jest w większości terenem gruntowym, na którym znajduje się roślinność niska
i średnia (trawniki i krzewy). Aby zapewnić lepszy komfort korzystania z terenów leżących na działce
numer 37 dla ich użytkowników, zaprojektowano utwardzenia terenu na wyżej wymienionej działce,
wiatę i siłownię zewnętrzną.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 45111291-4

Dokument nr: 2021-25502-62130, ZP.271.3/2.2021. SG

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-16

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
świecki
Gmina
Świekatowo
Miejscowość
Świekatówek

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej co najmniej jedną robotę obejmującą budowę lub przebudowę placów zabaw lub placów rekreacji, w ramach której wykonano wiatę ( altanę ) o konstrukcji drewnianej oraz wykonano utwardzenie terenu kostką betonową.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować kierownikiem robót - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w lub robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000 złotych
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o posiadaniu wymaganej wielkości środków finansowych niezbędnych do wykonania zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
4. Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu i nie zachodzą wobec niego przesłanki powiązania osobowo - kapitałowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
? posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na okoliczność braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie wg załącznika Nr 3 do Zapytania ofertowego.
5. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty :
? wykaz wykonanych robót wraz z referencjami potwierdzającymi posiadanie wymaganego doświadczenia. Przez dowody potwierdzające posiadane doświadczenie rozumieć się również pozytywne opinie wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane ( wg załącznika Nr 6 ),
? wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia ( wg załącznika Nr 5 ),
? oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania ( wg załącznika Nr 3 ).
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. 5.
Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jego oferta zostanie odrzucona.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-30
Data ostatniej zmiany
2021-07-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA = 100%
W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia nowej oferty cenowej.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Sabina Gajewska
tel.: 52 3322012
e-mail: ug@swiekatowo.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.