Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
576z dziś
5052z ostatnich 7 dni
19032z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja

Przedmiot:

Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: PZLPiT Mazowsze
Świerkowa 2
05-805 Otrębusy
powiat: pruszkowski
zp@mazowsze.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otrębusy
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w tym: projekt koncepcyjny uszczegółowiony, projekt architektoniczno - budowlany do pozwolenia na budowę zgodnie z wymaganiami rozporządzenia o formie i zakresie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (p.poż, sanepid, konserwator zabytków), projekt rozbiórki, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz projekt techniczny - pełno branżowy wraz branżowymi przedmiarami i kosztorysami) przebudowy i nadbudowy budynku Bursy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ,,Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie.
2. Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznikach - rysunki, rzuty, opisy i Załączniku nr 1 - wymagania oraz w Załączniku nr 2 do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy.

CPV: 71221000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00133148, 2021/8

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 14:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
: https://bip.mazowsze.waw.pl/bip/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako ,,Platforma") pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
2. Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (zwane dalej ,,Rozporządzeniem w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej") określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
? dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
? dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.
3. Zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia o użyciu środków określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
? Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
? Komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux;
? Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
? Włączona obsługa JavaScript;
? Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki w formacie pdf.
4. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia o użyciu środków, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. pliki o wielkości do 50 MB w powszechnie dostępnych formatach.
5. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia o użyciu środków określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
? Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
? Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ,,Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego z siedzibą w Otrębusach przy Ul. Świerkowej 2, 05 - 805 Otrębusy (dalej: ,,PZLPiT Mazowsze") przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Ogólne Rozporządzenie" lub ,,RODO"), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego PZLPiT Mazowsze informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: ,,Administrator") jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ,,Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego z siedzibą w Otrębusach przy Ul. Świerkowej 2, 05 - 805 Otrębusy, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK/1/99 prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, NIP: 534-00-03-046, Regon: 0002754582. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ,,Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego z siedzibą w Otrębusach przy Ul. Świerkowej 2, 05 - 805 Otrębusy.
2. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy PZLPiT Mazowsze, a także podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art.18 oraz art. 74 ustawy PZP.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy
5. Posiada Pani/Pan:
o prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
o prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
o prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania, a także z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
6. Nie przysługuje Pani/Panu:
o prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. PZLPiT Mazowsze dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 14:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 11 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 2021/8
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w tym: projekt koncepcyjny uszczegółowiony, projekt architektoniczno - budowlany do pozwolenia na budowę zgodnie z wymaganiami rozporządzenia o formie i zakresie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (p.poż, sanepid, konserwator zabytków), projekt rozbiórki, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz projekt techniczny - pełno branżowy wraz branżowymi przedmiarami i kosztorysami) przebudowy i nadbudowy budynku Bursy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ,,Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie.
2. Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznikach - rysunki, rzuty, opisy i Załączniku nr 1 - wymagania oraz w Załączniku nr 2 do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ,
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą następujące informacje:
1) Formularz Oferty - Załącznik nr 3
2) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3) Formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie Podwykonawcy-załącznik nr 4 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
4. Umowa będzie podlegała także zmianom, o którym mowa w art. 455 ustawy Pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany będą mogły być wprowadzone po przedstawieniu przez Wykonawcę kalkulacji zmian wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda Stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.