Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odtworzenie balkonów na elewacji budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Odtworzenie balkonów na elewacji budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o
ul. Św. Anny 57
95-060 Brzeziny
powiat: brzeziński
tel./fax.: (46) 874-36-25
sekretariat@tbsbrzeziny.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Brzeziny
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax.: (46) 874-
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. działając w
imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nr 17 przy Ul. Henryka Sienkiewicza nr 2 w Brzezinach zaprasza
uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 16 sierpnia 2021 roku oferty na:
odtworzenie czterech sztuk balkonów na elewacji północnej (frontowej) budynku przy Ul. Henryka
Sienkiewicza nr 2 w Brzezinach zgodnie z dokumentacją projektową wraz z opracowaniem
kosztorysu ofertowego.
Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania
w celu prawidłowej i zgodnej ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami realizacji
robót budowlanych.
Uwaga: Cena oferty obejmować musi koszt opracowania projektu organizacji ruchu, uzyskania
stosownych zezwoleń i opłat za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej.
Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć kosztorys stanowiący podstawę ustalenia ceny
sporządzony w oparciu o dokumentację projektową - wyciąg z projektu stanowi załącznik nr 3 do
zaproszenia oraz dokonać wizji lokalnej i samodzielnie sporządzić przedmiar robót.
I. Przedmiot zamówienia
Odtworzenie czterech sztuk balkonów na elewacji północnej (frontowej) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy Ul. Henryka Sienkiewicza nr 2 w Brzezinach zgodnie z dokumentacją projektową
w oparciu o przedmiar własny i przeprowadzoną wizję lokalną.
Zakres prac obejmuje:
1/ zabezpieczenie terenu robót, które realizowane będą w obiekcie zamieszkałym;
2/ przemurowanie pęknięć, naprawy tynków zewnętrznych w obrębie wykonywanych robót;
3/ montaż płyt balkonowych żelbetowych;
4/ oczyszczenie, przemalowanie i zamontowanie balustrad oraz zamontowanie obróbek blacharskich
wokół obrzeży balkonów
zgodnie z dokumentacją projektową udostępnianą w siedzibie Zamawiającego po telefonicznym
uzgodnieniu lub, na wniosek, w formie skanu pocztą elektroniczną. Balustrady do oczyszczenia i
montażu można oglądać w siedzibie zamawiającego po telefonicznym uzgodnieniu.
II. Wymagania i warunki realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową brutto (w tym 8% VAT) za wykonanie
robót budowlanych obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z
dokumentacją, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się ze stanem
technicznym obiektu, dokonania obmiarów we własnym zakresie oraz dokonania oględzin
zdemontowanych (do ponownego montażu) balustrad.
3. Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć kosztorys sporządzony w oparciu o sporządzony
przedmiar.
4. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić usunięcie z nieruchomości i poddanie utylizacji odpadów
powstałych przy realizacji robót.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarto w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do
zaproszenia.
6. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 15 listopada 2021 roku.
7. Zamawiający wymaga udzjelenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności.
9. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji robót w zakresie porównywalnym do
zakresu i wartości robót będących przedmiotem zaproszenia.

Specyfikacja:
Dokumentację projektową oraz elementy przewidziane do montażu do oględzin udostępnia Dział
Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Do udzielania informacji i udostępniania
dokumentów dotyczących niniejszego zaproszenia uprawnieni są pracownicy zamawiającego:
Barbara Kozłowska tel. 46 874 36 25.

Składanie ofert:
Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert
podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie
papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 16 sierpnia 2021 roku do godz.
14;30 lub, w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres
sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zamówienia do 15 listopada 2021 roku.

Wymagania:
III. Ocena ofert
Ocena ofert dokonywana będzie pod względem:
1. spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie
spełnia;
2. kryteriów merytorycznych, którymi są:
1/ cena ryczałtowa brutto niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z
przeprowadzeniem prac remontowych w zakresie określonym ofertą. Cena musi obejmować
wszystkie prace niezbędne do wykonania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami
waga 60%
z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej: cena brutto oferty badanej) x waga
2/termin (liczony ilością dni od daty podpisania umowy) realizacji całości robót
waga 20%
z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin: termin określony w ofercie badanej) x waga
3/ okres gwarancji (liczony ilością miesięcy gwarancji)
waga 20%
z zastosowaniem wzoru: (oferowany okres gwarancji: najdłuższy oferowany okres gwarancji, z tym,
że zamawiający przyjmuje jako maksymalny okres 60 miesięczny) x waga.
Po uzyskaniu oferty przewiduje się przeprowadzenie z wykonawcą negocjacji, po których
zamawiający dokona ostatecznego wyboru kontrahenta w oparciu o kryteria: termin realizacji, cena,
gwarancja.
Zamawiający informuje, że ostateczną decyzję co do wyboru wykonawcy podejmą przedstawiciele
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 2 w Brzezinach.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.