Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
366z dziś
4903z ostatnich 7 dni
19096z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie malowania klatek schodowych

Przedmiot:

Wykonanie malowania klatek schodowych

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa UNIWERSYTET w Szczecinie
ul. Wiosny Ludów 46/1-2
71-471 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 739539824, tel 91 4311130,
j.kaca@smuniwersytet.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 2 000,00 PLN
Nr telefonu: tel. 739539824, tel
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie malowania klatek schodowych budynków mieszkalnych przy Ul. Duńskiej 4, 38, 40, 46, 46A w Szczecinie
1. Zakres prac określa:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. Zakres prac wymaganych do wykonania obejmuje w szczególności:
1) Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów klatek schodowych.
a) Odkurzenie, odtłuszczenie, umycie zabrudzonych powierzchni.
b) Skucie nierówności, odparzonych fragmentów i uzupełnienie tynków z dodatkiem
włókien do tynków zabezpieczających przed powstaniem rys, zarysowań.
c) Zamurowanie i otynkowanie dziur i przebić.
d) Likwidacja - osiatkowanie rys.
e) Likwidacja i zaślepienie otworów po puszkach włączników światła na klatkach
schodowych.
2) Wyrównanie powierzchni ścian i sufitów klatek schodowych i korytarzy
a) Zmatowienie powierzchni, zarysowanie powierzchni istniejącej lamperii.
b) Zagruntowanie powierzchni lamperii gruntem kwarcowym.
c) Zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów przed szpachlowaniem.
3) Wstawienie (w przypadku ich braku) narożników zewnętrznych ochronnych aluminiowych
w szczególności:
a) W narożnikach ścian, ościeży, okien, drzwi,
b) Wzdłuż krawędzi biegów schodowych i policzków.
4
4) Szpachlowanie i oszlifowanie ścian, ościeży, sufitów i spodów biegów klatek schodowych.
Uwaga: szpachlowanie ścian ma w pierwszym rzędzie na celu likwidację lamperii
malowanych farbami ftalowymi. Wykonanie szpachlowania sufitów poszpachlowanych
gładko i bez nierówności nie należy uwzględniać w ofercie.
5) Zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem.
6) Dwukrotne malowanie ścian farbami ceramicznymi np. Magnat w kolorze uzgodnionym ze
Spółdzielnią.
7) Dwukrotne malowanie sufitów farbami akrylowymi w kolorze uzgodnionym ze
Spółdzielnią.
8) Dwukrotne, dwustronne malowanie farbami ftalowymi wszystkich elementów metalowych
(krat, balustrad) na klatkach schodowych w kolorze uzgodnionym ze Spółdzielnią.
9) Dwukrotne, dwustronne malowanie farbami ftalowymi ościeżnic i drzwi drewnianych do
piwnic.
10) Oczyszczenie i lakierowanie drewnianych pochwytów balustrad.
3. Uwagi dotyczące zakresu:
1) Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia w trakcie prowadzenia prac okien,
parapetów, drzwi posadzek przed ich uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymywania czystości na klatkach
schodowych w tym w szczególności po szlifowaniu do odkurzania zabrudzonych posadzek
odkurzaczami przemysłowymi i ich mycia.
3) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac i przywrócenia terenu do
stanu pierwotnego po zakończeniu robót.
4. Oferent, który wygra postępowanie będzie zobowiązany do zrealizowania robót budowlanych
zgodnie z Polskimi Normami, SIWZ, złożoną ofertą cenową, zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz do stosowania wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, tj.
spełniających wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
z 2020 r., poz. 215).
5. W trakcie wszelkich prac należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta
wykorzystywanych materiałów. Nieprzestrzeganie wytycznych producenta będzie skutkowało
koniecznością usunięcia/demontażu nieprawidłowo wbudowanych elementów/materiałów.
6. Koszty ewentualnych robót dodatkowych obliczane będą w kosztorysach na roboty dodatkowe
na podstawie średnich dla danego rodzaju robót:
1) cen materiałów,
2) stawki robocizny dla miasta Szczecin,
3) wskaźników narzutów
wg aktualnych średnich na dzień sporządzenia danych SEKOCENBUD oraz cen sklepów
sieciowy np. Castorama oraz na podstawie przedmiaru robót, spisanego w protokole
konieczności i potwierdzonego podpisami przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.08.2021 r., w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Wiosny Ludów 46/1-2 w Szczecinie, o godz. 15.30.

Specyfikacja:
2) wizja lokalna, której można dokonać przy udziale pracowników Spółdzielni, tel. 91 4311130.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Uniwersytet" w Szczecinie, przy
ul. Wiosny Ludów 46/1-2.
7
2. Termin złożenia oferty do dnia 23.08.2021 r. do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia do: 31.03.2022 r.

Wymagania:
Określenie sposobu przygotowania oferty
1. Dokumenty składające się na ofertę:
1) dowód wpłaty wadium,
2) oferta cenowa,
3) wykaz osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania decyzji w imieniu
Oferenta,
4) dokumenty uwiarygodniające Oferenta wymienione w rozdziału III ust. 2.
2. Oferta winna być przygotowany przez Oferentów na podstawie SIWZ, wizji lokalnej oraz
własnej analizy.
3. Postać oferty:
1) oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym.
2) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę (osoby)
uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
3) poprawki powinny być naniesione czytelnie, oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
4) cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie osobno w kwocie netto + VAT.
4. Oferent w cenie oferty jest zobowiązany uwzględnić koszty, które zobowiązany będzie
pokrywać, w szczególności związane z:
1) realizacją robót budowlanych określonych w rozdziale IV,
2) organizacją zaplecza robót, w tym zapewnienia pracownikom toalet,
1
3) doprowadzeniem z miejsc podłączeń wskazanych przez Spółdzielnie we własnym zakresie i
na własny koszt wody i energii elektrycznej dla potrzeb robót i zaplecza wraz z pokryciem
kosztów ich poboru.
4) bieżącym oczyszczaniem miejsca robót z wszelkich nieczystości związanych z
prowadzonymi robotami,
5) zabezpieczeniem sąsiadujących z miejscem robót elementów budynku, trawników,
nawierzchni, a w przypadku uszkodzenia ww. elementów w wyniku działań związanych z
prowadzeniem robót, koszty usunięcia szkód i doprowadzenia uszkodzonych elementów do
stanu pierwotnego,
1) oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach,
2) należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne,
3) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Uniwersytet", ul. Wiosny Ludów 46/1, 71-471 Szczecin
oraz oznakowana:
,,Oferta na wykonanie malowania klatek schodowych budynków mieszkalnych przy
ul. Duńskiej 4, 38, 40, 46, 46A w Szczecinie"
4) koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto
opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
Rozdział III.
Dokumenty wymagane od Oferentów. Wykluczenie, odrzucenie ofert.
1. Oświadczenie (załącznik nr 2) wymagane przez Zamawiającego, że Oferent:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4) wykona roboty własnym zasobem pracowników (zlecenie robót podwykonawcy może
nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego),
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - rozdz. III ust. 6.
6) nie pozostaje z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich
bezstronności,
7) jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na złożenie ofert,
2
8) zapoznał się z Warunkami Zamówienia (SIWZ) na wykonanie robót, na które składa ofertę i
załączonym do nich projektem umowy na roboty budowlane oraz że przyjmuje je bez
zastrzeżeń.
9) zapoznał się z całym zakresem robót, dokonał wizji lokalnej i zdobył konieczne informacje
do przygotowania oferty.
10) nie był karany
11) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne.
12) nie jest prowadzone przeciwko Oferentowi postępowanie komornicze.
13) zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną na
stronie internetowej Zamawiającego i przyjmuje jej treść bez zastrzeżeń.
2. Dokumenty uwiarygodniające Oferenta wymagane przez Zamawiającego:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo aktualna informacja z rejestru przedsiębiorców KRS, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej,
3) charakterystyka firmy wraz z informacją o wielkości zatrudnienia,
4) wykaz podobnych robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat z podaniem
ogólnego zakresu robót, nazwy i danych teleadresowych poprzednich Zamawiających,
5) referencje od poprzednich Zamawiających.
3. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby),
o których mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 3.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności załączonych do oferty
dokumentów, oraz składania do Oferentów w temacie tych dokumentów oraz innych spraw
związanych ściśle z postępowaniem zapytań, na które pod groźbą odrzucenia oferty Oferent
będzie miał obowiązek niezwłocznie udzielić odpowiedzi.
5. Zamawiający może również żądać uzupełnienia dokumentów związanych z postępowaniem,
a Oferent ma obowiązek w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia przekazać te
dokumenty Zamawiającemu.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Oferentów, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których
upadłość ogłoszono,
2) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne
chyba, że uzyskali zgodę na ratalną spłatę zobowiązań.
3) Oferentów, którzy w okresie ostatnich 3 lat nie wywiązali się z otrzymanego od Spółdzielni
zlecenia lub wywiązali się w sposób nienależyty.
4) Oferentów, którzy w poprzednich postępowaniach popełnili czyny nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu właściwych przepisów,
3
5) Oferentów, którzy w okresie 3 lat liczonych od dnia wszczęcia postępowania o zamówienie
przeciwko Spółdzielni wystąpili lub występowali na drogę sądową z roszczeniami w
związku z zrealizowanymi na jej rzecz zamówieniem.
7. Zamawiającemu służy prawo do odrzucenia oferty, gdy zachodzi co najmniej jeden z niżej
wymienionych przypadków:
1) oferta nie odpowiada ogłoszonym warunkom postępowania,
2) oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
3) oferta nie zawiera podstawowych danych dotyczących oferenta i przedmiotu oferty,
4) oferta jest nieczytelna, budzi uzasadnione wątpliwości co do rzetelności danych, a także
zawiera nie parafowane skreślenia i poprawki w tekście.
Wybór oferty
1. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty - 90 %
2) wiarygodność techniczna i ekonomiczna oraz doświadczenie techniczne Oferenta - 10 %
2. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi i gwarancji wynosił 36 miesięcy na roboty budowlane.
3. Wymaga się jednej rękojmi i gwarancji na całe zamówienie, bez podziału na materiał
i wykonawstwo.
4. Sposób oceny ofert:
1) Podstawę stanowić będzie najniższa cena z ofert uznanych za ważne: Cmin. W celu
określenia ilości punktów dla każdej rozpatrywanej oferty należy wartość punktów
procentowych dla tego kryterium pomnożyć przez współczynnik stanowiący iloraz:
Cmin:Cx) x 90 (max ilość pkt. /0), gdzie: Cx - cena oferty rozpatrywanej.
2) Punkty za to kryterium będą przyznawali indywidualnie członkowie komisji w oparciu o
przedstawione w ofercie dokumenty /maks. ilość pkt. 10/.
3) Ocena łączna będzie sumą punktów za poszczególne kryteria.
5. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Rozdział VII.
Warunki umowy na wykonanie zamówienia, wadium
1. Sposób realizowania i finansowania zamówienia:
1) z wybranym Oferentem zawarta zostanie umowa w celu realizacji prac (załącznik nr 4),
2) Oferent winien wpłacić wadium przetargowe do dnia 23.08.2021 r. do godz. 15.00 na konto
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Uniwersytet" w wysokości 2 000,00 zł (dwóch tysięcy złotych
zero groszy),
3) w przypadku nie wniesienia wadium w wyznaczonym terminie i formie, Zamawiający nie
będzie miał obowiązku rozpatrzenia oferty,
4) wadium należy wpłacić na konto w Banku, nr rachunku 73 1540 1085 2098 0000 2956 0001
5) za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu na konto Zamawiającego.
6) dokument wniesienia wadium powinien być opisany jak oferta.
6
2. Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Oferenta,
4) w swojej ofercie podał informacje nieprawdziwe.
3. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania,
4. Zwrot wniesionego wadium nastąpi gdy:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona,
4) którego oferta nie została wybrana.
6. Wadium nie podlega waloryzacji.
7. Wpłacone przez Oferenta wadium z chwilą podpisania umowy przechodzi na zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, które zwrócone zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po
końcowym odbiorze robót na pisemny wniosek Wykonawcy na rachunek wskazany przez
Wykonawcę ww. wniosku.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia nie podlega waloryzacji
Rozdział VIII.
Kalkulacja ceny
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową niezmienną, którą należy opracować na podstawie niniejszej
SIWZ, własnych przedmiarów robót, wizji lokalnej w terenie, oraz analizy własnej. Prace
konieczne do wykonania przedmiotu przetargu, nie ujęte SIWZ, wybrany Oferent będzie miał
obowiązek wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z art. 632 kodeksu
cywilnego. Podstawę normatywną stanowić powinny nakłady rzeczowe zawarte w KNR. W
przypadku braku odpowiednich norm, należy stosować wyceny indywidualne opracowane w
oparciu o własną bazę kosztorysowo - cenową Oferenta.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentowi bez rozpatrzenia.
4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem
ich dostarczenia przez pocztę do Spółdzielni w terminie jw.
Rozdział X.
Udzielanie wyjaśnień
1. W postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje będą
przekazywane pisemnie.
2. W części jawnej sprawdzone zostaną zabezpieczenia złożonych ofert, a następnie otwarte
zostaną koperty z ofertami. Odczytana zostanie cena ofert oraz nazwa i siedziba Oferentów.
Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.
3. W części niejawnej prac komisji biorą udział tylko jej członkowie. Podczas części niejawnej
sprawdza się kompletność wymaganych od Oferentów dokumentów oraz dokonuje się oceny
ofert wg przyjętych kryteriów i wybiera najkorzystniejszą ofertę. W toku dokonywania oceny
złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w tekście oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.
4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonej daty otwarcia ofert.
Rozdział XII.
Sposób ogłaszania wyników przetargu i zawarcia umowy
1. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wybraniu oferty poprzez wywieszenie ich
w tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia wyników
postępowania na tablicy ogłoszeń, o wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy
Oferenci biorący udział w przetargu.
2. W terminie wskazanym w piśmie akceptującym, wybrany Oferent powinien przybyć we
wskazane przez Zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy, wg warunków podanych
w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
Unieważnienie postępowania, protesty i odwołania
1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie z ważnych przyczyn bez podania
uzasadnienia, a Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje protestów i odwołań w toku postępowania o zamówienie.

Kontakt:
2. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami jest Jaroslaw
Kąca, tel. 739539824, e-mail: j.kaca@smuniwersytet.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.