Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
303z dziś
4828z ostatnich 7 dni
19693z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czarnia
Czarnia 41
07-431 Czarnia
powiat: ostrołęcki
Tel.: 29 772 70 17
fundusze@czarnia.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Czarnia
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 29 772 70 17
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy Parku Street Workout w gminie Czarnia"
zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę Parku Street Workout w gminie Czarnia.
Dane podstawowe dotyczące inwestycji:
1. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 2076, w obrębie ewidencyjnym Surowe, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki.
2. Zakres zadań, obejmujący budowę parku, przedstawiam poniżej:
a) Przygotowanie podbudowy piaskowej pod Park Street Workout - 408m2
b) DOSTAWA i montaż urządzeń do Parku Street Workout
c) Ogrodzenie Parku Street Workout 82 mb
d) Przygotowanie terenu utwardzonego - 645m2
e) Oświetlenie Parku - 6 lamp z podwójnym wysięgnikiem energooszczędne
f) DOSTAWA i montaż ławeczek do Parku - 10 szt.
g) Kosze do segregacji odpadów do Parku - 3 zestawy
h) Zagospodarowanie terenu w strefę zieleni - przygotowanie terenu, nawodnienie, rośliny.
Zakres zamówienia
1. Zalecane dokonanie wizji lokalnej terenu wraz z wykonaniem pomiarów inwentaryzacyjnych niezbędnych dla potrzeb prawidłowej realizacji dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszego opracowania.
4. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowego zadania, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności musi posiadać niezbędne uzgodnienia.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie:
1) Projektu budowlanego, sporządzonego zgodnie z przepisami obowiązującego Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
2) Projektów wykonawczych, wszystkich wymaganych branż sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych (STWOiRB), sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowalnych powinny byś sporządzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.
4) Przedmiarów robót, sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
5) Kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
6) Dokumentacja musi być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
7) Dokumentację należy wykonać w ilości egzemplarzy: o projekty budowlane - 1 egz. o projekty wykonawcze - 1 egz. o kosztorysy inwestorskie - 1 egz. o przedmiary robót - 1 egz.
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.
6. Dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy i przedmiary robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającej także w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie ,,pdf oraz ,,dxf\\\\
7. Do Wykonawcy należy ścisła współpraca w zakresie uzgadniania i zaakceptowania proponowanych rozwiązań z Zamawiającym.
8. Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opartych na zasadach poszanowania energii i ekologii.
9. Przedmiot zamówienia stanowi dla Zamawiającego jedną całość współpracującą ze sobą, dlatego poszczególne moduły/urządzenia muszą być kompatybilne.
10. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia.
11. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotową dokumentację z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) i nie może jednoznacznie wskazywać systemu wykonania robót oraz producenta materiałów i urządzeń.
12. Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca.

Dokument nr: FUK.271.11.2021

Składanie ofert:
IX. SKŁADANIE OFERT
1. Każdy wykonawca składa jedną ofertę wraz z dokumentami warunkującymi udział w postępowaniu.
2. Ofertę należy przesłać w terminie do 6 sierpnia 2021 r. do godz. 12°° na adres mailowy fundusze@czarnia.com.pl bądź też za pośrednictwem poczty na adres Gmina Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia (decyduje data wpływu do urzędu) lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia pokój nr 2, w godz. 8:00-15:00. Oferta z dopiskiem na kopercie: ,,FUK.271.11.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowa Parku Street Workout w gminie Czarnia", nie otwierać do 06.08.2021 r. do godz. 12.05".
3. Oferty złożone po terminie składnia ofert zostaną odrzucone.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu koncepcyjnego w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy.
2. Dostarczenie pełnej dokumentacji w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca musi przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz załączyć oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia do należytego wykonania zadania (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
V. OPIS PODSTAW WYKLUCZENIA
Z udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu Wykonawcy:
a) w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku;
b) których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
c) którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
d) którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
VI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Cenę należy określić jako ryczałtową dla całego przedmiotu zamówienia wyrażoną wPLN.
2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
3. Cenę oferty Wykonawca wpisuje na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności wpływające na wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawią do żądania zmiany wynagrodzenia.
5. Wszystkie wartości winny być naliczone do dwóch miejsc po przecinku.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium w ocenie ofert
1. Cena oferty (C) 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.
2.1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Strona 5 z 8
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Wykonawca, w którego ofercie poprawiono omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które jednak nie powodowały istotnych zmian w treści oferty ma prawo w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, sprzeciwić się poprawieniu takiej omyłki.
5. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w szczególności w następujący sposób:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
6. Zamawiający może poprawić w inny niż wskazany w pkt 5 sposób oczywiste omyłki rachunkowe jeżeli błąd w obliczeniu ceny jest oczywisty i sposób jego poprawienia nie budzi wątpliwości.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym.
8. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. Wypełniony przez Wykonawcę wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
5. Wykonawca winien dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, kierując zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą elektroniczną na wskazane przez oferentów adresy e-mail.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzjelenia zamówienia bez podania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny.
7. W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert.
10. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
12. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
13. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
14. Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
15. Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość współpracującą ze sobą, dlatego poszczególne moduły/urządzenia muszą być kompatybilne.
16. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
17. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
18. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).
19. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłyną termin związania ofertą.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży kserokopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem odpowiednich uprawnień posiadanych przez osoby wskazane w ofercie wraz z kserokopią zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Czarnia z siedzibą w Czarni 41. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Gmina Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia,
b) telefonicznie: 29 772 70 17.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Bartosz Mendyk. Można się z nim kontaktować poprzez: e-mail na adres: kancelaria@drmendyk.pl lub telefonicznie: 507054139. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy Czarnia.
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: Wójt Gminy Czarnia, Rada Gminy Czarnia, inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały
archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Kontakt:
20. Osoby do kontaktu: Monika Rydel 29 772 70 17 wew. 27

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.