Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich

Przedmiot:

Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Stary Sącz
ul. Magazynowa 5
33-340 Stary Sącz
powiat: nowosądecki
+48 18 446-09-91, +48 18 446-09-83
starysacz@krakow.lasy.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Stary Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 18 446-09-91, +4
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadleśnictwo Stary Sącz Ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz zaprasza do złożenia
oferty na: ,,Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na wykonanie
zaleceń z protokołów przeglądu"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
na wykonanie pilnych zaleceń wynikających z protokołów przeglądu budynków
Nadleśnictwa Stary Sącz.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) wykonanie przedmiaru dla niezbędnych robót budowlanych dotyczących realizacji
zaleceń zawartych w protokołach z przeglądu budynków Nadleśnictwa Stary Sącz
wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.
b) opracowanie kosztorysów inwestorskich dla ww. w pkt 1 robót.
3) Przedmiary i kosztorysy należy sporządzić oddzielnie dla każdego z obiektów
wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.
4) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami, w tym:
a) Ustawą prawo budowlane.
b) Ustawą prawo zamówień publicznych.
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2013
poz. 1129).
d) Z zachowaniem zasad współczesnej wiedzy technicznej i należytej staranności
wynikającej z zawodowego charakteru działalności Wykonawcy
-2-
5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w następujących formach i ilościach:
papierowej w 1 egzemplarzu, elektronicznej edytowalnej w postaci plików ,,ath" oraz
plików ,,pdf" w 1 egzemplarzu.

CPV: 71244000-0

Dokument nr: SA.2111.5.2021

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty oraz termin związania ofertą:
1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 06.08.2021 roku.
2) Ofertę można złożyć w jednej z niżej wymienionych form:
a) w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w sekretariacie Nadleśnictwa;
b) w formie elektronicznej w postaci ogólnodostępnych plików (pdf, doc, docx, xls,
xlsx) podpisanych kalikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy
starysacz@krakow.lasy.gov.pl;
c) w formie skanów dokumentów tradycyjnych na adres mailowy
starysacz@krakow.lasy.gov.pl, których oryginały potrzeba będzie przekazać przy
podpisaniu umowy.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
1) Przedmiot Umowy należy zrealizować w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
I. Tryb postępowania:
Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej
ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wskazanych powyżej (w pkt. IV. 1).
zaproszenia) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - po obustronnym
uzgodnieniu - w przypadku wystąpienia:
a) Przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w
szczególności odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę,
b) Tzw. ,,siły wyższej" tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i
któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
3) Warunki dokonania zmiany w przypadku wystąpienia którejkolwiek
z okoliczności wymienionych w pkt. IV. 2) termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o udokumentowany przez Wykonawcę okres trwania
tych okoliczności.
4) W tym celu Wykonawca przedkłada na piśmie informację o rzeczywistej ilości dni
trwania prac oraz o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie przedmiotu
umowy w sposób należyty.
5) Ustala się, że zmiana terminu wykonania zamówienia odbywa się na pisemny
wniosek Wykonawcy.
6) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku stosowne uzasadnienie, opinie,
notatki służbowe, protokoły konieczności itp.
7) Wnioski Wykonawcy złożone po terminie wykonania danego etapu przedmiotu
zamówienia, traktowane są jako bezskuteczne i odrzucone z "urzędu" przez
Zamawiającego.
IV. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia-kryteria:
Przedłożenie przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, potwierdzającego prowadzenie działalności
gospodarczej przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia -wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Oferty cenowej - zgodnie z treścią formularza ofertowego - zał. nr 1.
3) Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym
pozwalającym na realizację zamówienia.
4) Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia-
zgodnie z treścią formularza ofertowego.
5) Oświadczenie o posiadaniu zdolności ekonomicznej i finansowej - niezbędnej do
realizacji zadania - na załączniku nr 1 do zaproszenia.
6) Zaparafowanego wzoru umowy - zgodnej z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w złożonej ofercie. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż na dzień złożenia oferty wykonawca spełnia w/w. warunki.
3) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni od daty złożenia oferty.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku) wypełniając kosztorys ofertowy i formularz oferty stanowiący załącznik nr
1 do zaproszenia.
2) Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.
VIII. Wybór oferty:
1) Nadleśnictwo Stary Sącz - wybierając wykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia będzie kierowało się spełnieniem wymogów określonych w pkt.
V niniejszego zaproszenia oraz ceną ofertową.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie zawarcia umowy.
W tym celu wskazane jest podanie adresu poczty e-mail lub (oraz) nr faksu.
3) Z wykonawcą którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz którego
oświadczenia zostały zweryfikowane sposób określony powyżej - Zamawiający
zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
4) Wzór umowy przedstawia załącznik nr 2 do zaproszenia.
IX. Zabezpieczenie realizacji umowy:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
X. Realizacja zamówienia przy udziale podwykonawców:
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu
zamówienia.
XI. Postanowienia końcowe:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami art.
2 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych do
postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia
nie przekracza kwoty 130 000,00 z (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
-4-
2) W związku z powyższym Wykonawcom którzy złożyli oferty nie przysługuje prawo
do odwołania od czynności dokonanych przez Zamawiającego

Kontakt:
V. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami
jest: Tomasz Bodziony i Marcin Steczowicz - tel. 0-18 446-09-91.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.