Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usunięcie awarii i remont WC

Przedmiot:

Usunięcie awarii i remont WC

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin
powiat: Szczecin
91 48 86 333, 91 48 86 301, 91 48 86 352, 91 3516588, 91 4886322
kupinska@zbilk.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: 91 48 86 333, 91 48
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenia dla zamówień o wartości do 130 000 złotych
Usunięcie awarii i remont WC w lokalu użytkowym przy Al. Wyzwolenia 7 w Szczecinie.

1. Zakres rzeczowy robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych dotyczących w szczególności remontu sanitariatów o pow. użytkowej 13,89 m2 w lokalu użytkowym został określony w przedmiarach robót - stanowiących załączniki nr 1a-1c do umowy i ogłoszenia.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać:
1) w pełnym zakresie w oparciu o przedmiary robót i na podstawie warunków określonych we wzorze umowy oraz uwzględniając wytyczne Zamawiającego;
2) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną oraz z materiałów własnych Wykonawcy ;
3) roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi .

Wykonawca zobowiązany będzie, między innymi :
- zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu ;
- wykonać wszelkie inne roboty i prace niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia ;
- udokumentować wywóz i utylizację odpadów budowlanych ;
- zgłaszać Zamawiającemu wszelkie istotne przeszkody w realizacji prac, przede wszystkim mogące mieć wpływ na jakość lub terminowość wykonania.

Dokument nr: 29/2021

Otwarcie ofert: otwarcia ofert - 09.08.2021r. o godz. 10:15,Szczecin, Ul. Mariacka 25 w pokoju nr 9.

Składanie ofert:
6. TERMIN SKŁADANIA ofert- 09.08.2021r. do godz. 10:00,Szczecin, Ul. Mariacka 25 do pokoju nr 9.
Dział Zamówień Publicznych Beata Wieczorek tel. 91 48 86 347;

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia - 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Okres gwarancji - 36 miesięcy
5. Warunki udziału w postępowaniu, w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy wykażą że dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami w każdej z niżej wskazanych specjalności:
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
c) konstrukcyjno-budowlanej ;
lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów ;
UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn.zmianami ) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
7. Forma oferty:
1) na ofertę składają się :
a) formularz oferty cenowej (wg. wzoru) wraz z kosztorysami ofertowymi - w oryginale,
b) wykaz osób (wg. wzoru) w oryginale, oraz uprawnienia osób spełniających warunek określone w ust. 5 pkt. a-c wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - kopie poświadczone za zgodność z oryginałem,

c) polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

2) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: ,, oferta na ...... ( zgodnie z treścią ogłoszenia )
8. Kryterium oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie nakłady i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Cena ryczałtowa oferty musi wynikać z załączonych kosztorysów ofertowych opracowanych przez wykonawcę w oparciu o przedmiary robót .

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.

Uwagi:
INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO ? informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25,70-456 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej : iod@zbilk.szczecin.pl
III. Cele i podstawy przetwarzania. Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
- zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, - statystycznych i archiwizacyjnych,
VI. Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:
1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
a) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
b) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu rozliczenia umowy.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z Panią/Panem umowy lub wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną.
IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Kontakt:
4. Osobami do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia są inspektorzy z Działu Inwestycji przy ul. Jagiellońskiej 34C w Szczecinie, w branży :
- budowlanej Pan Andrzej Bobik tel.:91 3516588 ( bobik@zbilk.szczecin.pl) ;
- sanitarnej Pan Kazimierz Jaroszewicz tel.: 91 4216714 (jaroszewicz@zbilk.szczecin.pl )
- elektrycznej Pani Maja Kupińska tel.: 91 4886322 (kupinska@zbilk.szczecin.pl )

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.