Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT BUDYNKÓW WARSZTATÓW

Przedmiot:

REMONT BUDYNKÓW WARSZTATÓW

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Danko Hodowla Roślin sp. z o. o. z/s w Choryni
Choryń 27
64-000 Kościan
powiat: kościański
65/513-48-88, 65/513-48-06, 48/667-21-05
danko@danko.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kościan
Wadium: ---
Nr telefonu: 65/513-48-88, 65/513
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w skrócie SIWZ
dotyczy: zadania inwestycyjnego:
REMONT BUDYNKÓW WARSZTATÓW
dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział w Laskach, 05-660 Warka, woj. mazowieckie.
Rozdział II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji
Przedmiotem zamówienia jest realizacja następującego zadania:
REMONT BUDYNKÓW WARSZTATÓW dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział w Laskach, 05-660
Warka, woj. mazowieckie.
8/ Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo - budowlanych dwóch budynków:
Warsztat na terenie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Laski i pomieszczeń warsztatowych na
terenie Gospodarstwa Nasiennego w Laskach a w szczególności:
- naprawa posadzki,
- malowanie ścian i sufitu z naprawą tynków wewnętrznych,
- ocieplenie styropianem ścian i wykonanie wyprawy elewacyjnej,
- ocieplenie styropianem sufitu z wyprawą i malowaniem,
- naprawa tynków wewnętrznych z pomalowaniem.
1). Szczegóły przedmiotu zamówienia są określone w SIWZ i kosztorysie ,,ślepym" robót
stanowiącym załącznik nr 7 niniejszej specyfikacji .

Otwarcie ofert: 24/ Otwarcie ofert
1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym.

Składanie ofert:
1) Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Zakład Hodowli Roślin Oddział Laski, Laski 05-660 Warka, woj. mazowieckie,
w terminie do 16.08.2021 r., godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji: miejscowość Laski , powiat Warka, województwo mazowieckie.
9/ Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.11.2021 r.

Wymagania:
W korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się oznaczeniem postępowania:
"REMONT BUDYNKÓW WARSZTATÓW" dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział w Laskach,
05-660 Warka, woj. mazowieckie".
2/ Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także podmioty
te występujące wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), o ile spełniają warunki określone w SIWZ.
W przypadku gdy podmioty występują o udzielenie zamówienia wspólnie, warunki określone w SIWZ
musi spełniać każdy z nich.
3/ Oferty częściowe
1) Zamawiający przewiduje postępowanie dwustopniowe.
2) Po złożeniu ofert wybrani przez zamawiającego oferenci zostaną w drugim etapie postępowania
zaproszeni do negocjacji końcowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4/ Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5/ Pisemność postępowania
Sposobem komunikowania się w postępowaniu jest forma pisemna - korespondencji pisemnej
przekazywanej za pomocą operatorów pocztowych (w tym również pocztą kurierską), względnie
do rąk własnych odbiorcy.
6/ Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ
1) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu i przedmiotu zamówienia.
2) Jeżeli przed upływem terminu składania ofert zamawiający zmieni treść SIWZ, dokonaną zmianę
SIWZ zamawiający zamieści na stronie internetowej na której udostępnił SIWZ.
3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, zamawiający odpowiednio przedłuży termin składania ofert i stosowną informację
w tym względzie zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest SIWZ.
7/ Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
2). Okres gwarancji na roboty budowlane związane z zadaniem, licząc od daty odbioru
Końcowego - najmniejszy oczekiwany 36 m-cy.
10/ Podwykonawcy.
Jeśli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom - wykonawca w swojej ofercie
winien wskazać którą część zamówienia będzie wykonywał podwykonawca (Załącznik nr 5 do SIWZ)
Rozdział III Warunki udziału w postępowaniu
11/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają:
Warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli
wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany Załącznik Nr 2 do SIWZ, tj. oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadanie wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie) co najmniej trzy podobne zamówienia o wartości co najmniej 100 % wartości
składanej oferty.
W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz
wykonanych zadań spełniających warunki wiedzy i doświadczenia, sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.
Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawią razem jeden dokument w formie załącznika nr 3
do SIWZ oraz dowody potwierdzające, iż prace zostały wykonane należycie.
3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie
przedłożonych w ofercie dokumentów wymienionych w SIWZ oraz będzie zgodny z formułą
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Rozdział IV Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi załączyć
do oferty następujące dokumenty i oświadczenia :
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ ),
2) wykaz wykonanych lub wykonywanych, jeżeli są w trakcie głównych prac w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania
i zamawiających oraz załączeniem stosownych dowodów potwierdzających, że prace
te zostały wykonane należycie lub że są one wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do SIWZ),
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia (Załącznik nr 6 do SIWZ),
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ),
2) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty jak wyżej składa
każdy z Wykonawców oddzielnie.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
a) formularz cenowy wg Załącznika nr 1 do SIWZ,
b) warunki gwarancji / okres gwarancji,
c) załączniki 1 do 8 wymienione w SIWZ.
12/ Oferty wspólne:
1) W przypadku gdy podmioty wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,
konsorcja) - mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa
podpisanego przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. Pełnomocnictwo
należy przedłożyć w formie oryginału lub z podpisami notarialnie poświadczonymi.
2/ Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13/ Forma dokumentów
Dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty załączone
do oferty dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winny być
przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
wykonawców lub pełnomocnika reprezentującego wykonawców.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
Ro z d z i a ł V S p o s ó b o b l i c z a n i a c e n y o f e r t y
14/ Wynagrodzenie wykonawcy
Formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe.
Cenę oferty należy ustalić na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o kosztorys
ślepy stanowiące załączniki nr 7.
Tam, gdzie w SIWZ lub w załącznikach do niej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych
oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia
zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ i umowie zawartej z wykonawcą.
15/ Cena ofertowa
1) Cena oferty powinna być zgodna z sumą wartości wszystkich pozycji kalkulacji ceny/cen netto
i podatku od towarów i usług VAT - zgodnie z formularzem cenowym będącym Załącznikiem
nr 1 do SIWZ. Oferta cenowa winna być wyliczona na podstawie dostarczonej dokumentacji
oraz Zestawienia maszyn i urządzeń.
2) Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U. 2016.380), wyrażoną w złotych polskich.
3) Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
4) Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
5) Cena oferty musi mieć wyodrębniony podatek VAT.
6) Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
7) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia.
8) Cena ofertowa podana przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy.
Rozdział VI Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
16/ Tryb badania i oceny ofert
Badania i oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa powołana przez zamawiającego.
17/ Kryteria oceny oferty
100% cena
18/ Zasady oceny ofert wg ustalonych kryteriów
Oferenci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni przez zamawiającego.
Zamawiający wyznaczy termin negocjacji dla wszystkich oferentów zakwalifikowanych do II etapu.
Realizacja zamówienia/zamówień zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszą
ocenę zamawiającego.
Ro z d z i a ł V I I Z a s a d y p r z y g o t owa n i a o f e r t y
19/ Zawartość oferty
1) Oferta musi obejmować całość lub wyznaczone części przedmiotu zamówienia (rozdział I
punkt 3, podpunkt 3) i być sporządzona zgodnie z SIWZ na formularzu o treści zgodnej
z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, maszynowo lub
odręcznie niezmywalnym atramentem.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym
i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, określające jego zakres.
4) Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby lub osób uprawnionych.
20/ Przygotowanie oferty
Zaleca się, aby dokumenty ofertowe uporządkować, ponumerować i skompletować w teczce, która
winna zawierać:
a) wypełniony wzór formularza oferty zawierający oświadczenie o związaniu ofertą
- Załącznik nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy
z postępowania,
c) oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że oferowane prace
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ,
d) kalkulacja ceny ofertowej - formularz cenowy,
e) warunki gwarancji,
f) informacja o podwykonawcach ( o ile dotyczy) - załącznika nr 5 do SIWZ,
g) dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika
z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
h) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
i) kosztorysy ofertowy sporządzony na podstawie załącznika nr 7,
j) zaakceptowany wzór umowy załącznik nr 8.
21/ Informacje niejawne
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503), co do których
wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane
muszą być oznakowane klauzulą: ,,nie udostępniać - informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa" i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.
22/ Opakowanie i oznakowanie ofert
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta
ta winna być oznakowana następująco:
1) zawierać nazwę i siedzibę oraz dokładny adres wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej
należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby oraz adresu wszystkie podmioty składające
ofertę wspólną ze wskazaniem lidera,
2) zostać zaadresowana na: Danko Hodowla Roślin Sp. z o. o. Zakład Hodowli Roślin Oddział
Laski, Laski 05-660 Warka, woj. mazowieckie,
i zawierać nazwę przedmiotu zamówienia - ,,REMONT BUDYNKÓW WARSZTATÓW".
Rozdział VIII Informacje o trybie składania, otwarcia oraz badania ofert
2) W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod
względem formalnym, oraz w tym kwalifikacji i wiarygodności wykonawców poziomu ceny
ofertowej i innych kryteriów oceny ofert, terminów wykonania zamówienia, gwarancji.
3) Badania ofert dokonuje komisja przetargowa. Badanie ofert jest poufne.
4) Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia oferty w przypadku zaistnienia oczywistych
pomyłek w sporządzonych ofertach.
25/ Związanie ofertą
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca samodzielne lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 40 dni.
26/ Odrzucenie ofert
Odrzucona zostanie oferta w przypadku nie spełnienia warunków określonych w SWIZ.
27/ Protokół postępowania
1) Protokół postępowania wraz z załącznikami jest niejawny.
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane.
Cześć IX Istotne postanowienia umowne
28/ Zabezpieczenie roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości
3 % wartości wynagrodzenia netto.
2) Kwota zabezpieczenia będzie mogła powstać poprzez zatrzymanie przez DANKO w/w kwoty
z faktur wykonawcy.
3) Warunki i zasady ustanowienia zabezpieczenia i jego realizacji zostaną określone w zawartej
z wykonawcą umowie.
29/ Termin płatności
Terminy płatności zostaną określone w zawartej z wykonawcą umowie.
30/ Kary umowne
Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych w zawartej
z wykonawcą umowie.
Rozdział X- Postanowienia końcowe
31/ Rozstrzygnięcie postępowania
1. Po złożeniu ofert wybrani przez zamawiającego oferenci zostaną w drugim etapie postępowania
zaproszeni do negocjacji końcowych.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia kryteriów przyjętych
w postępowaniu, spośród ofert spełniających wymagania SIWZ wybranych w I etapie
postępowania.
3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający nie przewiduje formy odwołania od decyzji wyboru oferty.
32/ Unieważnienie postępowania
1) Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny.
W związku z unieważnieniem postępowania wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia,
w tym zwrot kosztów przygotowania oferty.
2) O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert.
33/ Zawarcie umowy
1. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia
o wyborze oferty, wykonawca którego ofertę wybrano winien skontaktować się
z zamawiającym w celu dokonania niezbędnych uzgodnień, w tym: ustalenia wysokości
i formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymaganego przez zamawiającego.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez zamawiającego po złożeniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, którzy zostali wybrani do realizacji
przedmiotu zamówienia winni przed zawarciem umowy dostarczyć dokument regulujący
zasady i warunki ich współpracy (umowy).
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
1) Główny Hodowca Zakładu Hodowli Roślin, Oddział Laski:
Mirosław Pojmaj, e-mail: mirosław.pojmaj@danko.pl, tel. 48/667-21-05.
2) Główny Specjalista d/s budownictwa w Spółce DANKO:
Włodzimierz Kownacki , e-mail:wlodzimierz.kownacki@danko.pl, tel.65/511-54-09, 530 399 157.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.