Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
35z dziś
4491z ostatnich 7 dni
19379z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wewnętrznych robót budowlanych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie wewnętrznych robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: NOVA Sp. z o.o w Nowym Sączu
Śniadeckich 14
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
18 442 12 00, faks 18 442 12 00 wew. 26
biuro@nova-ns.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 18 442 12 00, faks 1
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie wewnętrznych robót budowlanych pomieszczeń z przeznaczeniem do celów biurowych w nowym obiekcie kontenerowym"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie z materiałów Wykonawcy wewnętrznych robót budowlanych pomieszczeń z przeznaczeniem do celów biurowych w istniejącym obiekcie budowlanym wykonanym w technologii z płyt warstwowych na Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu przy Ul. Tarnowskiej 120 zgodnie z poniżej określonym podstawowym zakresem robót oraz z:
a) zał. nr 8 do SWZ (opis techniczny - proj. zamienny 2020 rok),
b) zał. nr 9 do SWZ (opis techniczny - proj. zamienny 2021 rok),
c) zał. nr 10 do SWZ (rzut parteru),
d) zał. nr 11 do SWZ (przekrój),
e) zał. nr 12 do SWZ (projekt IE),
f) zał. nr 13 do SWZ (projekt zagospodarowania),
g) zał. nr 14 do SWZ (STWiOR elektrycznych),
h) zał. nr 15 do SWZ (STWiOR budowlanych),
i) zał. nr 16 do SWZ (przedmiar robót budowlanych),
j) zał. nr 17 do SWZ (przedmiar robót elektrycznych).
Podstawowy zakres robót:
1. Wykonanie na istniejącej płycie betonowej o pow. około 125 m2 - izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia gr. 10cm, posadzki cementowej o gr. min 5 cm.
2. Wykonanie stropu podwieszanego np. typu ,,Armstrong" o pow. około 125 m2.
3. Wykonanie ścian działowych wewnętrznych w technologii GR z płyt gipsowo kartonowych wraz z wypełnieniem wełną mineralną zgodnie z zał. nr 10 i zał. nr 11 do SWZ.
4. Wykonanie robót malarskich obejmujących wszystkie pomieszczenia (zał. nr 10 do SWZ) w kolorach uzgodnionych w Zamawiającym (na podstawie protokołu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).
5. Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach (zał. nr 10 do SWZ) posadzki z płytek ceramicznych (o pow. około: 125 m2 - w gatunku I. Wzór i wymiary dla poszczególnych pomieszczeń zostanie uzgodniony z Zamawiającym (na podstawie protokołu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).
6. Montaż stolarki drzwiowej w gatunku I zgodnie z zał. nr 10 do SWZ. Wymaga się by ościeżnice były typu systemowego. Kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym na podstawie protokołu.
7. Położenie płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniu socjalnym, i dwóch pom. sanitarnych. Wzór i wymiary zostanie uzgodniony z Zamawiającym (na podstawie protokołu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).
8. Montaż armatury w pomieszczeniu socjalnym i dwóch pom. sanitarnych.
9. Wykonanie wentylacji mechanicznej.
10. Wykonanie w stropie podwieszonym systemu klimatyzacji zapewniającej komfortowe warunki pracy w pomieszczeniu o wymaganych parametrach:
1) Jedna (1) jednostka zewnętrzna zasilana (V/faza/Hz) - 220-240/1/50
a) Wydajność chłodnicza min. Qchł 12 kW - max Qchł 13 kW,
b) Wydajność grzewcza min. Qgrz=13 kW,
2) Sześć (6) jednostek wewnętrznych kasetonowych zasilane (V/faza/Hz) - 220-240/1/50
a) Wydajność chłodnicza min. Qchł 2,1 kW - max Qchł 2,4 kW,
b) Wydajność grzewcza min. Qgrz=2,4 kW.

CPV: 45200000-9, 45233200-1, 45300000-0, 45310000-3, 45311100-1, 45311200-2, 45315700-5, 45317000-2, 45330000-9-, 45421130-4

Dokument nr: 2021/BZP 00133761, NV/V/P_Z/12/2021/3847

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/nova
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, (nie dotyczy składania ofert i wniosków), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 2. Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email biuro@nova-ns.eu 3.
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do
komunikacji" jako załączniki.Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz.2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOVA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W 33-300 NOWY SĄCZ, UL. ŚNIADECKICH 14, REPREZENTOWANA PRZEZ PANA PREZESA KRZYSZTOFA KRAWCZYKA,;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: IOD@NOVA-NS.EU3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy
P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NV/V/P_Z/12/2021/3847
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie z materiałów Wykonawcy wewnętrznych robót budowlanych pomieszczeń z przeznaczeniem do celów biurowych w istniejącym obiekcie budowlanym wykonanym w technologii z płyt warstwowych na Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 zgodnie z poniżej określonym podstawowym zakresem robót oraz z:
a) zał. nr 8 do SWZ (opis techniczny - proj. zamienny 2020 rok),
b) zał. nr 9 do SWZ (opis techniczny - proj. zamienny 2021 rok),
c) zał. nr 10 do SWZ (rzut parteru),
d) zał. nr 11 do SWZ (przekrój),
e) zał. nr 12 do SWZ (projekt IE),
f) zał. nr 13 do SWZ (projekt zagospodarowania),
g) zał. nr 14 do SWZ (STWiOR elektrycznych),
h) zał. nr 15 do SWZ (STWiOR budowlanych),
i) zał. nr 16 do SWZ (przedmiar robót budowlanych),
j) zał. nr 17 do SWZ (przedmiar robót elektrycznych).
Podstawowy zakres robót:
1. Wykonanie na istniejącej płycie betonowej o pow. około 125 m2 - izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia gr. 10cm, posadzki cementowej o gr. min 5 cm.
2. Wykonanie stropu podwieszanego np. typu ,,Armstrong" o pow. około 125 m2.
3. Wykonanie ścian działowych wewnętrznych w technologii GR z płyt gipsowo kartonowych wraz z wypełnieniem wełną mineralną zgodnie z zał. nr 10 i zał. nr 11 do SWZ.
4. Wykonanie robót malarskich obejmujących wszystkie pomieszczenia (zał. nr 10 do SWZ) w kolorach uzgodnionych w Zamawiającym (na podstawie protokołu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).
5. Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach (zał. nr 10 do SWZ) posadzki z płytek ceramicznych (o pow. około: 125 m2 - w gatunku I. Wzór i wymiary dla poszczególnych pomieszczeń zostanie uzgodniony z Zamawiającym (na podstawie protokołu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).
6. Montaż stolarki drzwiowej w gatunku I zgodnie z zał. nr 10 do SWZ. Wymaga się by ościeżnice były typu systemowego. Kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym na podstawie protokołu.
7. Położenie płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniu socjalnym, i dwóch pom. sanitarnych. Wzór i wymiary zostanie uzgodniony z Zamawiającym (na podstawie protokołu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym).
8. Montaż armatury w pomieszczeniu socjalnym i dwóch pom. sanitarnych.
9. Wykonanie wentylacji mechanicznej.
10. Wykonanie w stropie podwieszonym systemu klimatyzacji zapewniającej komfortowe warunki pracy w pomieszczeniu o wymaganych parametrach:
1) Jedna (1) jednostka zewnętrzna zasilana (V/faza/Hz) - 220-240/1/50
a) Wydajność chłodnicza min. Qchł 12 kW - max Qchł 13 kW,
b) Wydajność grzewcza min. Qgrz=13 kW,
2) Sześć (6) jednostek wewnętrznych kasetonowych zasilane (V/faza/Hz) - 220-240/1/50
a) Wydajność chłodnicza min. Qchł 2,1 kW - max Qchł 2,4 kW,
b) Wydajność grzewcza min. Qgrz=2,4 kW.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy wykażą się niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na wykonaniu budowlanych robót wykończeniowych, o łącznej wartości powyżej 200 000,00 PLN brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ.
2. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku Spółki Cywilnej dokument Umowa Spółki Cywilnej; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 3) i 4) SWZ, dopuszcza łączne spełnienie warunków przez Wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.