Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlano-wykończeniowe

Przedmiot:

Roboty budowlano-wykończeniowe

Data zamieszczenia: 2021-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mariusz Antosz Bajkolandia
Szastera 5
30-864 Kraków
powiat: Kraków
693616661
cezary@e-cezar.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60712
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 693616661
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlano-wykończeniowe w przedszkolu w ramach projektu pn. Bajkolandia Igołomia
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.10.01.01-12-0185/19 - Bajkolandia Igołomia

Część 1
Zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlano-wykończeniowych

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest odpowiednie zaadaptowanie pomieszczeń poddasza w celu utworzenia przedszkola dla 49 dzieci w tym 5 dzieci z niepełnosprawnościami w budynku położonym w Krakowie, Ul. Calińskiego-Sawy 13, zgodnie z przedmiarem robót (kosztorysem zerowym). W celu ułatwienia sporządzenia oferty do zapytania ofertowego dołączono także rzut architektoniczny pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji.
Budynek ten jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Lokal przewidziany na przedszkole znajduje się na użytkowym poddaszu - stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia przedszkola. Wejście na poziom poddasza odbywać się będzie schodami i platformą/windą dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Aby zaadaptować te pomieszczenia przewidziano następujące prace wykończeniowe objęte zamówieniem: prace tynkarsko-murarsko-malarskie, konstrukcyjne, wymianę drzwi, stawianie ścianek działowych, prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, wyposażenia sanitariatów i innych pomieszczeń w ,,biały montaż", tzn. wszystkie prace adaptacyjne tzw. pod klucz według kosztorysu.
Adaptowane pomieszczenia w ramach niniejszego zamówienia to m.in. 2 sale zabaw dla dzieci, 2 łazienki dla dzieci, korytarz wraz z szatnią, pomieszczenie socjalne, WC dla osób z niepełnosprawnościami, WC personelu, zaplecze kuchenne (parter). Szczegółowy zakres prac remontowo-adaptacyjnych zawiera kosztorys ofertowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego. Aby właściwie określić wartość zamówienia Oferent musi zsumować wartości poszczególnych pozycji kosztorysu w pozycjach: 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.4, 2.5; 2.6; 2.7; 2.8.
Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zapytania ofertowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT.
Oferent proszony jest również o podanie w ofercie wartości ogólnej robót remontowo-budowlanych dotyczących kosztorysu ofertowego, czyli wszystkich pozycji od 1.1do 1.5 oraz od 2.1 do 2.8.
Prosimy o uwagę podczas wypełniana formularza oferty - załącznika nr 1.
Roboty dotyczące innych niż wyżej wymienione pozycje z kosztorysu 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.4, 2.5; 2.6; 2.7; 2.8. zostaną wykonane ze środków pozaprojektowych.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia publicznego, w domyśle, wskazaniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny".
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2021 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
Ofertę można złożyć poprzez bazę konkurencyjności. Ewentualnie wysłać mailem na adres: cezary@e-cezar.pl lub przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 45214100-1

Dokument nr: 2021-2079-60712

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-20

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Nowa Huta
Miejscowość
Kraków

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia ( w formie aneksu) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w momencie podpisywania wad dotyczących budynku lub innych okoliczności natury prawnej lub zdarzeń losowych
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zał. 1 oferta
Zał. 2 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Brak powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Jako powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-02
Data ostatniej zmiany
2021-08-02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Decyduje najniższa cena (wg punktów).
Liczba punktów L obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100.
Przeliczenie wg wzoru
L (liczba punktów) = Cnajtańsze/Coferty badanej * 100

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Cezary Schiff
tel.: 693616661
e-mail: cezary@e-cezar.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.